Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. júl 2021, utorok
 

Archív do 13.10.2020 Oznamy, verejné vyhlášky

 

Navrhovaná činnosť podľa paragrafu 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách

 

Verejné vyhlášky

13.10.2020

Oznámenie o výrube podľa osobitných predpisov – vodný tok Súčanka v rkm 7,500-8,000 v k. ú. Dolná Súča (PDF, 219 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci dodatočného povolenia líniovej vodnej stavby "IBV Staničná, Melčice-Lieskové" a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania (PDF, 183 kB)

12.10.2020

Oznámenie o začatí konania OU-TN-OSZP1-2020/031648-2/SD, Verejná vyhláška. Žiadateľ: Obecný úrad č. 56, 916 12 Lubina - usporiadanie spoločensko-kultúrnych akcií na Veľkej Javorine (PDF, 233 kB)

09.10.2020

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia líniovej vodnej stavby, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania : Stavebník, Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová - „Kľúčové – IBV Pod horou“ (PDF, 184 kB)

30.09.2020

Stavebné povolenie Rekonštrukcia Matúšovej ulice - vodné stavby (PDF, 206 kB)

16.09.2020

„Výstavba komunikácie a inžinierskych sietí“ SO 105.1 Rozšírenie distribučného vodovodu a vodovodné prípojky, SO 105.2 Požiarna nádrž, k. ú. Trenčianske Jastrabie - oznámenie o začatí vodoprávneho konania (verejná vyhláška) (PDF, 138 kB)

11.09.2020

Zastavenie konania vo veci povolenia líniovej vodnej stavby "IBV Staničná, Melčice-Lieskové" v rozsahu SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 03 Rozšírenie splaškovej kanalizácie (PDF, 190 kB)

31.08.2020

IBV Trenčianske Jastrabie: SO 04 Predĺženie verejného vodovodu, SO 05 Rozšírenie verejného vodovodu, SO11 ATS stanica - oznámenie o začatí vodoprávneho konania (verejná vyhláška) (PDF, 186 kB)

21.08.2020

AAF výrobno-skladová hala: vodné stavby – povolenie (PDF, 265 kB)

14.08.2020

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania vo veci zmeny stavby pred dokončením, dodatočného povolenia líniovej vodnej stavby a povolenia užívať líniovú vodnú stavbu. Stavebník – Obec Melčice – Lieskové, 913 05 Melčice – Lieskové 119, IČO 00 311 766 (PDF, 186 kB)

10.08.2020

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia líniovej vodnej stavby "IBV Staničná, Melčice-Lieskové" a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania (PDF, 183 kB)

07.08.2020

Zverejnenie verejnej vyhlášky - stavebné povolenie líniovej vodnej stavby "IBV Dolné záhumnie" v rozsahu: SO 02 Predĺženie verejného vodovodu a SO 03 Predĺženie splaškovej kanalizácie v k. ú. Trenčianska Teplá (PDF, 228 kB)

04.08.2020

Zverejnenie verejnej vyhlášky - zmena režimu činnosti v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja Veľké Bierovce studňa HŠB-1 (PDF, 4 MB)

30.07.2020

Zverejnenie žiadosti spoločnosti AAF International (PDF, 498 kB)

21.07.2020

Odvolanie proti rozhodnutiu – „ Rozšírenie verejného vodovodu DN100- Trenčianske Mitice“ (PDF, 576 kB)

16.07.2020

Oznámenie o začatí konania na vodnú stavbu  – "Rekonštrukcia Matúšovej ulice v Trenčíne – Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie" (PDF, 182 kB)

08.07.2020

Oznámenie o začatí konania o vydaní súhlasu na výrub drevín – Slovenská správa ciest – rekonštrukcia líniovej stavby „Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota“ (PDF, 184 kB)

03.07.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia líniovej vodnej stavby "IBV Dolné Záhumnie" a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania (PDF, 181 kB)

01.07.2020

Rozhodnutie o povolení vodnej stavby „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“, SO.06 Areálová dažďová kanalizácia (PDF, 253 kB)

29.06.2020

Stavebné povolenie – Rozšírenie verejného vodovodu DN100 Trenčianske Mitice (PDF, 224 kB)

23.06.2020

Oznámenie o začatí konania - zmena režimu činnosti PHO Veľké Bierovce (PDF, 183 kB)

05.06.2020

Povolenie líniovej vodnej stavby "Predĺženie verejného vodovodu pre IBV" stavebník: Obec Krivosúd - Bodovka, Krivosúd - Bodovka č.88, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO 00 311 723 (PDF, 210 kB)

04.06.2020

Kolaudačné rozhodnutie líniovej vodnej stavby "Novostavba RD Dolná Poruba č. p. 6864/2" v rozsahu Prekládka verejného vodovodu (PDF, 191 kB)

28.05.2020

Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ na dobu skúšobnej prevádzky (PDF, 201 kB)

27.05.2020

OZMÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU o tom, že vozidlo značky ŠKODA FELÍCIA EČ: TN706DT, VIN: TMBEEF613Y0280833, ktorého držiteľom je podľa evidenčnej karty vozidla: Milan Marousek, bytom Trenčín, nenadobúda štát a dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia sa vozidlo stáva starým vozidlom (PDF, 2 MB)

Oznámenie o pokračovaní vo vodoprávnom konaní vo veci povolenia vodnej stavby „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“, SO.06 Areálová dažďová kanalizácia, a upustenie od ústneho pojednávania, spojeného s miestnym zisťovaním (PDF, 129 kB)

25.05.2020

Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“, časť „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava – 3. etapa: Aktivita č. 4 – pravý breh – kanalizácia“ na dobu skúšobnej prevádzky (PDF, 196 kB)

19.05.2020

Trenčianske Mitice – Rozšírenie verejného vodovodu – oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia (PDF, 181 kB)

11.05.2020

Oznámenia o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby "Predĺženie verejného vodovodu pre IBV" (PDF, 168 kB)

06.05.2020

OZMÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu značky ŠKODA FELÍCIA EČ: TN706DT, nadobúda štát (PDF, 2 MB)

29.04.2020

Oznámenie o začatí konania o ukončení realizácie plánu prác environmentálnej záťaže Zemianske Kostoľany. filtračná stanica (PDF, 179 kB)

Stavebné povolenie Prepojenie ulíc Opatovská – Armádna – verejný vodovod (PDF, 206 kB)

20.04.2020

Kolaudačné rozhodnutie: „Bytové domy 1-9, Za Liptovskou: SO 06 Dažďová kanalizácia – Zberač A1-1, A1-2“ (PDF, 209 kB)

23.3.2020

Zastavenie konania o vydanie povolenia na užívanie líniovej vodnej stavby – žiadosť o súhlas so späťvzatím návrhu (PDF, 179 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku – odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava, aktivita č. 4 (PDF, 183 kB)

Rozhodnutie prerušenie vodoprávneho konanie vo veci vydania povolenia na trvalé užívanie časti líniovej vodnej stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ (PDF, 189 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku –  Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová (PDF, 183 kB)

Stavanie mája na Červenokamenskom bradle – oznámenie o začatí konania. (PDF, 167 kB)

12.3.2020

Trenčianske Stankovce a priľahlé obce Mníchova Lehota, kanalizácia – rozhodnutie o predĺžení platnosti povolenia (PDF, 137 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania vo veci povolenia, dodatočného povolenia a užívania líniovej vodnej stavby "Rekonštrukcia vodného zdroja HVL-2 Nemšová" (PDF, 184 kB)

11.3.2020

Oznámenie o začatí konania Prepojenie ulíc Opatovská - Armádna: SO 05 Rozšírenie verejného vodovodu (PDF, 181 kB)

9.3.2020

Stavebné povolenie - Výstavba komunikácií a inžinierskych sietí Ku kyselke, Trenčín - vodné stavby (PDF, 207 kB)

Dodatočné povolenie líniovej vodnej stavby „Zásobovanie vodou, záhradkárska osada Nemšová - Bočky“ a povolenie na osobitné užívanie vôd (PDF, 239 kB)

2.3.2020

Stavebné povolenie Výrobno-obchodný areál Caravita – vodné stavby. (PDF, 263 kB)

26.2.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín (PDF, 152 kB)

17.2.2020

Prerušenie kolaudačného konania vo veci kolaudácie vodnej stavby:
1. „Celoobecný vodovod obce Hrabovka – I. stavba“, povolenej rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia, Hviezdoslavova 1, Trenčín, č. ŽP 991/1991-VH-Pp z 30. 01. 1992,
2. „Celoobecný vodovod Hrabovka – II. etapa“, povolenej rozhodnutím Okresného úradu v Trenčíne, odboru životného prostredia, č. ŽP 2037/97-VH/LP z 09. 10. 1997, (PDF, 182 kB)

14.2.2020

Trenčianske Stankovce a priľahlé obce Mníchova Lehota, kanalizácia - oznámenie o začatí konania na predĺženie platnosti stavebného povolenia (PDF, 131 kB)

5.2.2020

Oznámenie o začatí konania: Obytná zóna Ku Kyselke, Záblatie – Trenčín – vodné stavby (PDF, 180 kB)

4.2.2020

Zverejnenie žiadosti „Výrobno – obchodný areál Caravita (PDF, 267 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania k žiadosti EKOREM s.r.o. o povolenie výnimky zo zákazov v prírodnej pamiatke Selecký potok pri údržbe ochranného pásma elektrického vedenia. (PDF, 957 kB)

Oznámenie o výrube pod elektrovodmi OU-TN-OSZP3-2020_008233 TKZ (PDF, 322 kB)

Výsadba rýchlorastúcich drevín vo Svinnej – oznámenie o začatí konania (PDF, 173 kB)

30.1.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Mesta Považská Bystrica o vydanie súhlasu a povolenie výnimky na organizovanie verejného turistického podujatia „Jilemnického jarná 25-ka“ v chránených územiach s 2. až 5. stupňom ochrany prírody. (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o povolení vodnej stavby: „Zdravotnícke centrum – Trenčianska Turná“, SO.06 Areálová dažďová kanalizácia (PDF, 269 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania OU-TN-OSZP1-2020/007424-002/BAL (PDF, 171 kB)

Oznámenie o začatí konania na vykonanie výrubu a orezania porastov v ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia (PDF, 171 kB)

Verejná vyhláška o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát (PDF, 259 kB)

29.1.2020

OU-TN-OSZP3-2020007227 TKZ oznámenie o začati konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín (PDF, 140 kB)

OU-TN-OSZP3-2020007916 TKZ Oznámenie o začati konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín (PDF, 142 kB)

OU-TN-OSZP3-2020007919 TKZ oznámenie o začatí konania na udelenie súhlasu na výrub drevín (PDF, 140 kB)


24.1.2020

Oznámenia o začatí konania týkajúceho sa organizovania verejného športového podujatia „Letecká stovka 2020“. (PDF, 177 kB)

22.1.2020

Źiadosť o súhlas na výrub drevín OU-TN-OSZP3-2020/006518 TKZ, ktoré sa týka výrubu drevín v obci Trenčianska Teplá (PDF, 176 kB)

20.1.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Obce Čachtice o predĺženie platnosti rozhodnutia OU-TN-OSZP1-2017/016657-5/Ďu z 29.5. 2017 (súhlas a výnimka na spoločenské podujatia v areáli Čachtického hradu) (PDF, 175 kB)

17.1.2020

Oznámenie o začatí správneho konania,  ktoré sa týka výrubu drevín v Dolnej Súči (PDF, 151 kB)

15.1.2020


Oznámenie o výrube SVP- Trenč. Teplice parc. 2895 (PDF, 250 kB)

Oznámenie o výrube SVP - Trenč. Teplice parc. č. 3753, 3601-3 (PDF, 330 kB)

Rozhodnutie - Povolenie zmeny vodnej stavby pred jej dokončením: "Dolná Súča - Rekonštrukcia vodovodu - II. etapa“ (PDF, 181 kB)

14.1.2020

Zriadenie seizmickej stanice Tematín – oznámenie o začatí konania (PDF, 174 kB)

10.1.2020

Onámenie o začatí správneho konania OU-TN-OSZP1-2020/005465-002/BAL (PDF, 171 kB)

Oznámenie o začatí konania  vo veci kolaudácie vodnej stavby "Novostavba RD Dolná Poruba č. p. 6864/2" časť Prekládka verejného vodovodu na stránke OÚ Trenčín TRENČIANSKA TEPLÁ (PDF, 183 kB)

23.12.2019

Žiadosť o povolenie výnimky na organizovanie verejnosti prístupného podujatia v NPR Vtáčnik - Výstup na Vtáčnik (PDF, 181 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania a vyžiadanie odborného stanoviska IIKEA Industry Slovakia (PDF, 181 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania , žiadateľ Západoslovenská distribučná, a. s. (PDF, 182 kB)

20.12.2019

Oznámenie o začatí konania o zmene vodnej stavby pred jej dokončením „Dolná Súča - Rekonštrukcia vodovodu – II. etapa“ (PDF, 131 kB)

18.12.2019

Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová (PDF, 141 kB)

13.12.2019

Oznámenie o začatí správneho konania  lipa  Poruba 2019/040301-2. (PDF, 175 kB)

11.12.2019

Rozšírenie verejného vodovodu Krivosúd - Bodovka (PDF, 187 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava o zmenu rozhodnutia (súhlasu na výskum) z roku 2015.“ (PDF, 186 kB)

9.12.2019

Zdravotnícke centrum Trenčianska Turná Areálová dažďová kanalizácia-oznámenie o zverejnení žiadosti (PDF, 178 kB)

Zdravotnícke centrum Trenčianska Turná Areálová dažďová kanalizácia-žiadosť o stavebné povolenie (PDF, 4 MB)

Zdravotnícke centrum Trenčianska Turná Areálová dažďová kanalizácia-oznámenie o začatí konania (PDF, 141 kB)

5.12.2019

Kolaudačné rozhodnutie: Futbalový štadión AS Trenčín – rozšírenie verejnej kanalizácie (PDF, 149 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Klubu slovenských turistov OKST TTS Trenčín o predĺženie platnosti rozhodnutia OU-TN-OSZP1-2017/010431-5/Ďu z 27.3. 2017 (PDF, 186 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Slovenského horolezeského spolku JAMES o predĺženie platnosti rozhodnutia (PDF, 172 kB)

2.12.2019

Upovedomenie o začatí správneho konania o povolenie výnimky na organizovanie verejnosti prístupného podujatia v NPR Vtáčnik - Výstup na Vtáčnik (PDF, 181 kB)

27.11.2019

Oznámenie správneho konania k žiadosti Miroslava Janušíka o súhlas na výrub drevín v CHS Gaštanica v k.ú. Zemianske Podhradie (PDF, 667 kB)

Žiadosť o posúdenie činnosti „Aplikácia chemických látok na železničnej trati Trenčianska Teplá – Horné Srnie štátna hranica“ v súvislosti so žiadosťou na aplikáciu herbicídu ROSTATE TF a DICOPUR M 750 na ničenie burín v staničných, traťových koľajach a nástupištiach v obvode Železníc Slovenskej republiky, Oblastného riaditeľstva Žilina (PDF, 188 kB)

20.11.2019

Kolaudačné rozhodnutie: Bytové domy 1-9 Za Liptovskou – Zberač 1-3, 1-4 (PDF, 145 kB)

19.11.2019

Rozhodnutie na povolenie stavby  „Rekonštrukcia vodovodu DN100 – Soblahov“ (PDF, 109 kB)

18.11.2019

Oznámenie o pokračovaní v konaní, oboznámenie účastnikov konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia"  vodnej stavby "Celoobecný vodovod Hrabovka (PDF, 179 kB)

21.10.2019

Kolaudačné rozhodnutie „ČSPH Trenčín II -Belá – vodné stavby (PDF, 399 kB)

18.10.2019

Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia vodnej stavby "Rozšírenie verejného vodovodu Krivosúd - Bodovka", povolenia na osobitné užívanie vôd a upustenie od ústneho pojednávania"  (PDF, 171 kB)

               Príloha 1 (PDF, 112 kB)

               Príloha 2 (PDF, 329 kB)

Kolaudačné rozhodnutie „Bytové domy 1-9 Za Liptovskou – Trenčín – vodné stavby“ (PDF, 406 kB)

3.10.2019

Odvolanie proti rozhodnutiu „Rozšírenie verejného vodovodu DN100 – Trenčianske Mitice“ (PDF, 1 MB)

23.9.2019

Oznámenie o začatí konania „Rekonštrukcia verejného vodovodu DN100 – Soblahov (PDF, 311 kB)

Rozšírenie verejného vodovodu DN100 – Trenčianske Mitice“ (PDF, 366 kB)

10.9.2019

Kolaudačné rozhodnutie Modernizácia železničnej trate – vodné stavby (PDF, 330 kB)

Rozhodnutie - zastavenia konania vo veci povolenia líniovej vodnej stavby "Rekonštrukcia vodného zdroja HVL2 Nemšová" (PDF, 168 kB)

5.9.2019

Rozhodnutie – schválenie plánu prác na odstránenie EZ NM (013) / Stará Turá – skládka KO Drahý vrch (PDF, 192 kB)

Rozhodnutie – schválenie plánu prác na odstránenie EZ PE (001) / Bošany – skládka koželužní (PDF, 186 kB)

Rozhodnutie – schválenie plánu prác na odstránenie EZ PE (1874) / Bošany – skládka koželužní II. (PDF, 187 kB)

3.9.2019

Kolaudačné rozhodnutie: Obytný súbor Kubrá – vodné stavby (PDF, 3 MB)

22.8.2019

Stavebné povolenie: Rekonštrukcia vodovodu v k. ú. Kubrá (PDF, 5 MB)

21.8.2019

Rozhodnutie – zastavenie konania vo veci určenia povinnej osoby pre environmentálnu záťaž BN (1926) / Dežerice - odkalisko VAB - SK/EZ/BN/1926 (PDF, 308 kB)

5.8.2019

Stavebné povolenie: Predĺženie verejného vodovodu k.ú. Opatová (PDF, 344 kB)

29.7.2019

Oznámenie - oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia: Rozšírenie verejného vodovodu DN100 Trenčianske Mitice (PDF, 1 MB)

26.7.2019

Oznámenie o začatí správneho konania k žiadosti Floriána Bubniaka o súhlas a výnimku zo zákazu v NPR Vtáčnik, PR Biely kameň a PR Temešská skala, (PDF, 336 kB)

18.7.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a.s. v zastúpení PETROSTAV SK s.r.o. o výnimku zo zákazu vjazdu vozidlom do CHKO Biele Karpaty pri realizácii stavby „TN_Drietoma, Kykula, VNV, VNK, TS, NNK“. (PDF, 332 kB)

16.7.2019

Povolenie vodnej stavby a osobitného užívania vôd – Centrum mladých olympionikov, o.z., Považská Bystrica (PDF, 207 kB)

10.7.2019

Rekonštrukcia vodovodu v ulici Pod Brezinou - Trenčín (PDF, 344 kB)

Oznámenie o začatí konania – „Rekonštrukcia vodovodu v ulici Pod horou, Za humnami, J.Fabu a Jána Derku (PDF, 312 kB)

24.6.2019

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby „Futbalový štadión AS Trenčín – vodné stavby“ pred jej dokončením, ktorému predchádzalo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. (PDF, 492 kB)

10.6.2019

Oznámenie o začatí konania – Rekonštrukcia vodovodu v ulici Pod Brezinou - Trenčín (PDF, 311 kB)

3.6.2019

Žiadosť AS Trenčín, a.s., „Futbalový štadión AS Trenčín – zmena stavby pred dokončením (PDF, 434 kB)

15.5.2015

Kolaudačné rozhodnutie kanalizačný zberač ž. st. Zlatovce LD a L (PDF, 4 MB)

6.5.2019

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby, povolenia na osobitné užívanie vôd pre stavbu "Rekonštrukcia vodného zdroja HVL 2 Nemšová"  a nariadenie ústneho pojednávania na stránke OÚ Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie (PDF, 178 kB)

3.5.2019

Stavebné povolenie Trenčín, ul. Hanzlíkovská, kanalizácia (PDF, 3 MB)

11.4.2019

Kolaudačné rozhodnutie  „Rekonš.prívod.vodov.radu“, Drietoma (PDF, 2 MB)

4.3.2019

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania vo veci dodatočného povolenia a užívania vodnej stavby „Veľké Bierovce - vodný zdroj HPV1 v Zbernom a recyklačnom dvore v Trenčianskej kotline" a povolenia na osobitné užívanie vôd na stránke OÚ Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie. (PDF, 172 kB)

29.3.2019

Verejná vyhláška č. OU-TN-OSZP3-2019/007687-003 TKL z 27. 03. 2019 vo veci : Oznámenie o začatí konania o  dodatočnom povolení vodnej stavby „Skalka nad Váhom – splašková kanalizácia“ a jej kolaudácii. (PDF, 1 MB)

 18.3.2019

Stavebné povolenie na stavbu „Obytný súbor Zlatovce, zóna A, etapa 1: Predĺženie verejného vodovodu, Predĺženie verejnej kanalizácie, Dažďová kanalizácia, Dažďová kanalizácia spevnené plochy (PDF, 4 MB)

12.3.2019


Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Prekládka vodovodu Trenčianska Teplá - Centrum SO 01 VODOVOD - vetva "D" + "D-5"" (PDF, 230 kB)

1.3.2019

Oboznámenie účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním "Zásobovanie vodou, záhradkárska osada, Nemšová Bočky" (PDF, 188 kB)

28.2.2019

Verejná vyhláška č.  OU-TN-OSZP3-2019/001539-011 TKL z 27.02.2019, + príloha -situácia širších vzťahov. Ide o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „Rozšírenie verejného vodovodu DN 100 - Trenčianske Jastrabie“. (PDF, 11 MB)

19.2.2019

Verejná vyhláška – rozhodnutie č. OU-TN-OSZP3-2019/003610 z 18. 02. 2019 vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „ Miestna komunikácia a chodník – Dužavina I. etapa – Adamovské Kochanovce“, stavebný objekt 02 Rozšírenie verejnej kanalizácie (PDF, 7 MB)

14.2.2019

Odvolanie proti rozhodnutiu - upovedomenie účastníkov konania z 14. 02. 2019  (PDF, 1 MB)

Odvolanie Ing. Jána Bartáka, doručené dňa 23. 01. 2019. (PDF, 1 MB)

13.2.2019

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby „Kanalizácia obce Mníchova Lehota“ č. OU-TN-OSZP3-2019/006921-002 TKL z 13. 02. 2019. (PDF, 3 MB)

 

 

Archív