Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Oznamy

Oznámenie o zverejnení vyhlášky Okresného úradu Žilina, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020

Oznámenie o zverejnení vyhlášky Okresného úradu Žilina, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016-2020 zverejnené dňa 25.01.2019 (PDF, 227 kB)

Vyhláška Okresného úradu Žilina č. 1/2019 zo dňa 11.01.2019 zverejnené dňa 25.01.2019 (PDF, 522 kB)

Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016–2020 zverejnené dňa 25.01.2019 (PDF, 3 MB)

Príloha č. 1  - zariadenia na zhodnocovanie odpadov zverejnené dňa 25.01.2019 (PDF, 393 kB)

Príloha č. 2 – skládky odpadov zverejnené dňa 25.01.2019 (PDF, 146 kB)

Príloha č. 3 – zoznam zámerov na vybudovanie zariadení na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov zverejnené dňa 25.01.2019 (PDF, 318 kB)

 

Vybavenie petícií

"Petícia za zrušenie spaľovne odpadov .A.S.A. Slovensko, prevádzka Kysucké Nové Mesto" (PDF, 1 MB)

Rozhodnutia zverejnené 23.12.2016

Výroba kovových komponentov a povrchová úprava kovov (PDF, 633 kB)

Územný plán zóny Žilina – Bulvár (PDF, 364 kB)

Zmena a Doplnok č. 10 Územného plánu Sídelného útvaru Rajecké Teplice (PDF, 369 kB)

Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu obce Zbyňov (PDF, 458 kB)

Územný plán obce - Ďurčiná – zmena a doplnok č. 1 (PDF, 425 kB)

Program rozvoja obce Dolná Tižina - aktualizácia pre obdobie 2015-2020“ (PDF, 383 kB)

Plán verejných  vodovodov a verejných kanalizácií Žilinského kraja - aktualizácia 2012 zverejnené 10.06.2014

Plán verejných vodovodov zverejnené 10.06.2014

Plán verejných vodovodov (DOC, 2 MB)

Príloha  č.1 Hodnotenie zásobovanosti v jednotlivých okresoch Žilinského kraja  a vybavenia sídiel verejnými vodovodmi k 31.12.2011 (XLS, 28 kB)

Príloha č. 2 Zoznam obcí s verejným vodovodom podľa územnej pôsobností vodárenských spoločností Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina (DOC, 357 kB)

Príloha č. 3 Obce s rozostavaným vodovodom (XLS, 17 kB)

Príloha č. 4 Obce bez verejného vodovodu podľa okresov (XLS, 15 kB)

Príloha č. 5 (XLS, 47 kB)

Príloha č. 6 Zdroje problémové z hľadiska dodávanej kvality a kvantity a návrh na ich  vyradenie z prevádzky  (XLS, 15 kB)

Príloha č. 7 Predpokladaný vývoj potrieb vody (XLS, 22 kB)

Príloha č. 8 Návrh na riešenie obcí bez verejného vodovodu (DOC, 26 kB)

Príloha č. 9 Vodovody problémové z hľadiska kvality dodávanej vody, nedostatočnej kapacity vodných zdrojov, prípadne veľkých strát a návrh na ich riešenie k termínu 31.12.2011 (DOC, 79 kB)

Príloha č. 10 Charakteristika verejných vodovodov podľa akciových spoločností (DOC, 41 kB)

Príloha č. 11 (XLS, 40 kB)

Príloha č. 12 Prehľad všetkých obcí ŽK podľa okresov, problémy vo vodovodoch a návrh na riešenie do roku 2015 (XLS, 77 kB)

Plán verejných kanalizácií zverejnené 10.06.2014 

Plán verejných kanalizácií (DOC, 265 kB)

Príloha č. 1 Prehľad súčasného stavu v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd v Žilinskom kraji v členení podľa obcí v 2011 (XLS, 68 kB)

Príloha č. 2 Plán rozvoja verejných kanalizácií v členení podľa veľkosti aglomerácií (XLS, 86 kB)

Príloha č. 3 Sumarizácia základných vecných a investičných nárokov pre rozvoj verejných kanalizácií v členení po okresoch (XLS, 45 kB)

Príloha č. 4 Investičná stratégia zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania na roky 2007-2017 - kanalizácie (XLS, 51 kB)

Príloha č. 5 Priority kanalizačných aglomerácií v Žilinskom kraji na prechodné obdobie do roku 2010 (XLS, 166 kB)

 Schémy  zverejnené 10.06.2014

Schéma č. 7 - Schéma odvádzania a čistenia odpadových vôd okres Liptovský Mikuláš (XLS, 60 kB)

Okres Tvrdošín - schéma VK, Plán rozvoja VV a VK Žilinského kraja 2012 - 2017  (XLS, 198 kB)

Okres Ružomberok (XLS, 345 kB)

Okres Čadca (XLS, 652 kB)

Okres  Turčianské Teplice  (XLS, 330 kB)

 

Výročná správa OÚŽP Žilina 2013 (PDF, 751 kB)

Oznámenie verejného odpočtu VS (PDF, 194 kB)

 

Oznámenie o uverejnení vyhlášky OÚ Žilina, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015

Oznámenie (PDF, 46 kB)

Vyhláška Okresného úradu Žilina č. 1/2014 zo dňa 10.01.2014 (PDF, 1 MB)

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ŽILINSKÉHO KRAJA NA ROKY 2011 - 2015 (PDF, 3 MB)

Prílohy k Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015

Príloha č.1 -zariadenia na zhodnocovanie odpadov (PDF, 232 kB)

Príloha č.2 -kompostárne odpadov (PDF, 103 kB)

Príloha č.3 -zariadenia na zber odpadov (PDF, 292 kB)

Príloha č.4 -skládky odpadov (PDF, 97 kB)

Príloha č.5 -spaľovne (PDF, 103 kB)

Príloha č.6 -návrh realizácie zariadení (PDF, 140 kB)