Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Podujatia

Konferencie a výstavy Štátneho archívu v Nitre

   

Prezentácia publikácie November 89 v dokumentoch Štátneho archívu v Nitre

 Pri príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie pripravil Štátny archív v Nitre publikáciu November 89 v dokumentoch Štátneho archívu v Nitre (56 strán, ISBN 978-80-973263-1-9). Jej cieľom je stručnou a obrazovou formou upozorniť a zmapovať stav zachovania archívnych dokumentov k téme nežnej revolúcie v archíve a na jeho pracoviskách v rámci Nitrianskeho kraja.  Publikácia sa snaží predstaviť archívne dokumenty k téme typologicky a poukázať na ich bádateľské využitie. Prezentácia sa uskutočnila 17. novembra 2019 v priestoroch Divadla Andreja Bagra v Nitre. Publikácie je nepredajná, záujemcovia si ju môžu zaobstarať v Štátnom archíve v Nitre.

 november_02 

november_3

Konferencia Osobnosti slovenského archívnictva IV. PhDr. Otmar Gergelyi  (1919 - 1995)

 Štátny archív v Nitre v spolupráci so Spoločnosťou slovenských archivárov a Regionálnym múzeom v Mojmírovciach uskutočnili dňa 4. decembra 2019 odborný seminár venovaný nedožitej storočnici významného slovenského archivára PhDr. Otmara Gergelyiho (1919 - 1995), rodáka zo Spiša, na ktorom si pripomenuli jeho život a prínos. Dr. Gergelyi patrí k zakladateľským osobnostiam slovenského archívnictva. V nitrianskom archíve (pôdohospodárskom a štátnom) pôsobil v rokoch 1952 - 1965 (časť pôsobenia strávil v Bojniciach, kde archív sídlil v rokoch 1952 - 1961), neskôr pracoval v Slovenskom poľnohospodárskom múzeum. Venoval sa spracovaniu rodových archívov a regionálnym dejinám Nitry, Spiša a ďalších regiónov. Jeho záľubou bol aj výskum historických organov. Zaslúžil sa o vznik mnohých prác s touto tematikou, vyhotovil tiež ich súpis s fotodokumentáciou, čím sa zaradil medzi priekopníkov ich výskumu na Slovensku. Seminár poctili svojou návštevou aj jeho vdova doc. Ing. Anna Obertová a synovec Dr. Marián Alojz Mayer či bývalý riaditeľ Štátneho archívu v Nitre Dr. Róbert M. Zemene.

pozvanka

gergelyi_01

gergelyi_02

gergelyi_03 

XXIII. archívne dní v Slovenskej republike, Nitra 2019

Štátny archív v Nitre v roku 2019 spolu so Spoločnosťou slovenských archivárov a partnermi usporiadal XXIII. archívne dni v Slovenskej republike, ktoré sa uskutočnili 29. – 31. mája 2019 v koncertnej sále Župného domu v Nitre na tému Od elenchu po e-archív. Registratúrne pomôcky včera, dnes a zajtra. Okrem domácich prednášateľov najmä z radov archivárov poctili podujatie aj zahraniční kolegovia z Maďarska, ČR, Poľska a Nemecka.Toto trojdňové podujatie archivárov, tentoraz s exkurziami na Nitriansky hrad a v Kostoľanoch pod Tribečom, a tiež s mimoriadne vydareným spoločenským večerom, navštívilo počas troch dní celkovo 201 účastníkov, čím sa zaradili bezpochyby medzi archívne dni s najväčšou účasťou.

ad1

ad2

ad3

ad4

Panelová výstava Nitra v čase vzniku Československa a krst monografie Najstaršia kniha mesta Nitry 1681 - 1693

 Pri príležitosti 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra a 100. výročia vzniku Československej republiky usporiadal Štátny archív v Nitre v spolupráci s mestom Nitra v priestoroch nitrianskej Synagógy panelovú výstava Nitra v čase vzniku Československa, ktorej odborným garantom bol M. Belej, vedúci oddelenia archívu na spracovanie a sprístupňovanie dokumentov. Výstavabola zameraná na dejinné udalosti vzniku Československej republiky v meste Nitra a prezentovala viaceré doteraz neznáme dokumenty a informácie k tejto etapy dejín mesta. Podujatie bolo spojené s krstom monografie riaditeľa archívu P. Keresteša Najstaršia kniha mesta Nitry 1681 – 1693 vydanej pri príležitosti 770. výročia udelenia výsad mestu Nitra (1248). Obe posledné podujatia boli slávnostne otvorené 4. októbra 2018 za veľkej účasti verejnosti verejnosti a primátora mesta Nitry J. Dvonča. Pre veľký záujem bola výstava po druhýkrát otvorená v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre, kde bola inštalovaná v prvej polovici roka 2019.

nr01

nr02

nr03

nr04

nr05

nr06

„Znovuobjavený“ archív mesta Nitry

Pri príležitosti osláv Nitra, milá Nitra usporiadal Štátny archív v Nitre v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre a Mestom Nitra výstavu  Znovuobjavený archív mesta Nitry, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre. Otvorenie výstavy sa uskutočnilo 7. júla 2018 po odbornom seminári Nitra v kontexte významných historických výročí (Osmičky v dátumoch Nitry), na ktorej prednášali viacerí pracovníci archívu (M. Belej, P. Keresteš). Cieľom výstavy bolo prezentovať verejnosti staré písomnosti archívneho fondu Magistrátu mesta Nitry z rokov 1632 – 1922, ktoré neboli doteraz verejnosti známe a ktorých sa mylne medzi historikmi tvrdilo, že boli  zničené v 50. rokoch 20. storočia. Výstava mala upriamiť pozornosť nielen na tieto dokumenty, ale aj na nové možnosti výskumu starších dejín mesta, ktoré boli pre absenciu písomností doteraz slabo spracované. Na výstave bola po prvýkrát verejnosti predstavená aj najstaršia a doteraz neznáma úradná kniha mesta Nitry z rokov 1681 – 1750, ktorá bola práve v roku 2018 zreštaurovaná do dôstojnej podoby alebo slávnostne vyhotovený odpis mestských privilégií z 5. mája 1632.

 Znovuobjavený archív mesta Nitry

znovuobjaveny01

znovuobjaveny02

Dejiny archívov – archívy dejín v Mojmírovciach

 19. – 20. september 2017

V dňoch 19. – 20. septembra 2017 sa v priestoroch Regionálneho múzea v Mojmírovciach uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Dejiny archívov – archívy dejín. Usporiadateľom podujatia bol Štátny archív v Nitre. Úvodné slovo a pozdrav predniesli na podujatí starosta obce Mojmírovce pán Mgr. Martin Palka, na pôde ktorého sa podujatie uskutočnilo  a za organizátora PhDr. Peter Keresteš, PhD., riaditeľ Štátneho archívu v Nitre. Podujatie korešpondovalo s 20. výročím otvorenia Štátneho archívu v Nitre v nových účelových priestoroch v Ivanke pri Nitre, ktorými tento archív, druhý najväčší štátny archív na Slovensku, získal po obdobiach provizória (1971 - 1997) adekvátne priestory na ochranu archívneho dedičstva na území Nitrianskeho kraja od 13. storočia do súčasnosti. Konferencia mala medzinárodný charakter, zúčastnili sa jej okrem archivárov zo štátnych archívov na Slovensku aj odborníci z Českej republiky, Maďarska a Rumunska. Bola odborným podujatím venovaným dejinám archívnych ustanovizní a archívnictvu na Slovensku v minulosti. Jeho cieľom bolo prispieť k prehĺbeniu faktografickej a metodologickej základne k dejinám slovenského archívnictva. Odzneli na ňom tematicky pestré príspevky zaoberajúce sa dejinami župných (stoličných), okresných a mestských archívov, archívnou rozlukou medzi Maďarskom a Československom, sociálnym postavením archivárov v minulosti a ich memorandom z roku 1904, osobnostiam archívnictva, dejinám Pôdohospodárskeho archívu či pripravovanému biografickému slovníku. Možno konštatovať, že konferencia splnila svoj cieľ a účel, odzneli na nej hodnotné a prínosné príspevky k doteraz ešte stále málo skúmanej problematike dejín archívnictva a archívov na Slovensku a prispela aj k prehĺbeniu medzinárodnej spolupráce medzi archivármi. Všetky príspevky prezentované na konferencii budú súčasťou pripravovaného zborníka. K úspešnému priebehu konferencie prispeli aj prekrásne priestory Regionálneho múzea v Mojmírovciach, v ktorých sa návštevníci mohli oboznámiť s expozíciou vzácnej farskej knižnice z Mojmíroviec a aj s pripravovanou expozíciou o Appelovcoch.

Photo 1

Photo 2

 Zahraničná návšteva potomkov grófskych rodov Hunyady a Erdődy v Štátnom archíve v Nitre

 V dňoch 30. októbra a opäť 17. decembra 2017 navštívil Štátny archív v Nitre gróf József Hunyady z Belgicka s manželkou grófkou Katalin Almássy so svojim príbuzným grófom Lászlóom Erdődym (syn grófky Terézie Hunyadyovej) z Rakúska, ktorí sú potomkami významného aristokratického rodu Hunyadyovcov z Mojmíroviec. V rámci návštevy im riaditeľ štátneho archívu dr. Peter Keresteš bližšie ozrejmil dejiny a históriu ich rodu, ktorá je spojená s regiónom Ponitria od 17. storočia až do roku 1945. S veľkým záujmom si prezreli objekt štátneho archívu a najmä spracovanie a uloženie rodových písomností grófskej vetvy Hunyadyovcov z Mojmíroviec, ktoré sa zachovali z rokov 1336 až 1932 a patria medzi najvzácnejšie archívne fondy štátneho archívu. Archívny fond bol kompletne odborne spracovaný a sprístupnený v roku 2008 a obsahuje významné dokumenty k dejinám juhozápadného Slovenska už od 14. storočia. Gróf József Hunyady sa zároveň s uznaním vyslovil o ochrane, uložení a spracovaní archívneho fondu jeho predkov.

Zahraničná návšteva potomkov grófskych rodov Hunyady a Erdődy v Štátnom archíve v Nitre Photo 1

Zahraničná návšteva potomkov grófskych rodov Hunyady a Erdődy v Štátnom archíve v Nitre Photo 2

Zahraničná návšteva potomkov grófskych rodov Hunyady a Erdődy v Štátnom archíve v Nitre Photo 3

Dni otvorených dverí v Štátnom archíve v Nitre

 Štátny archív v Nitre so sídlom v Ivanke pri Nitre od roku 2014 pravidelne každý rok organizuje dni otvorených dverí (v júni alebo septembri), ktorých cieľom je sprístupniť širokej verejnosti jeho priestory. Cieľom tejto aktivity je priblížiť úlohy a činnosť štátneho  archívu čo najširšiemu okruhu verejnosti od detí až po vážnych záujemcov o historické bádanie v ňom. Štátny archív v Nitre je verejne prístupné zariadenie Ministerstva vnútra na krajskej úrovni (so šiestimi pobočkami), ktorého cieľom je preberať, uchovávať, ochraňovať a odborne sprístupňovať archívne a zároveň kultúrne dedičstvo tých pôvodcov, ktorí pôsobili na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. V súčasnosti sa v ňom uchováva takmer 12 km archívnych dokumentov, čím patrí k najväčším na Slovensku. Tieto archívne dokumenty predstavujú mimoriadnu informačnú bázu k dejinám mesta Nitry a Nitrianskeho kraja od 13. storočia až do súčasnosti. V rámci programu sa môžu návštevníci oboznámiť so základnými úlohami a činnosťou tejto inštitúcie, s históriou archívu a jej priestormi určenými na štúdium archívnych dokumentov pre verejnosť (bádateľňa) a poskytovanými službami pre verejnosť. Majú možnosť nahliadnuť aj do originálov cirkevných matrík, ktoré predstavujú základný prameň pre skúmanie genealógie svojich predkov a vyskúšať si čítacie zariadenia na mikrofilmy s nainštalovanými mikrofilmami cirkevných matrík. Vo výstavnej sieni sú pre návštevníkov nainštalované panely týkajúce sa najzaujímavejších archívnych dokumentov a histórie budovy archívu. Súčasťou dní otvorených dverí býva aj výstava najzaujímavejších archívnych dokumentov od 13. storočia, ktoré pútajú svojim formálnym vyhotovením alebo rôzne tematické výstavy (historické fotografie, cestovanie a migrácia, dejiny školstva atď.), prípadne aj prednášky z regionálnej histórie. Návštevníci si tiež môžu prezrieť archívne sklady, kam sa bežne nedostanú. Pre najmenších návštevníkov (materské a základné školy) je vždy pripravený program, v ktorom si môžu vyskúšať písanie husími brkami, napodobňovanie písania starých písem, vypĺňať si staré tlačivá, odtlačiť si staré pečatidlá do plastelíny a vosku, nakresliť a vymaľovať si rôzne druhy erbov.

2019

dod_2019_1

dod_2019_02

dod_2019_03

dod_2019_04

dod_2019_05

dod_2019_06

2017

DOD 2017 Photo 1

DOD 2017 Photo 3

DOD 2017 Photo 2

2016

DOD 2016 Photo 1 DOD 2016 Photo 2

DOD 2016 Photo 3

2015

DOD 2015 Photo 1 DOD 2015 Photo 2

 DOD 2015 Photo 3

 2014

 DOD 2014 Photo 1 

DOD 2014 Photo 2

DOD 2014 Photo 3