Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Ponuka práce

Ponuka práce

19.3.2020

Základná škola s materskou školou Školská 219, 958 52, Žabokreky nad Nitrou prijme  učiteľa materskej školy s prvou atestáciou (PDF, 204 kB)

18.2.2020

 
Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - anglický jazyk Základná škola s MŠ, Nová Bošáca
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce Nová Bošáca 76, Nová Bošáca
Aprobácia Anglický jazyk
Termín nástupu 1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 30.6.2020
Rozsah úväzku 100%
Počet študentov školy 76
Požiadavky na uchádzača Znalosť práce s PC , Internet, World, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s MŠ
Nová Bošáca 76
91308 Nová Bošáca
www.zsnobosaca.edu.sk
0327780160, 092482305
Kontaktná osoba
Mgr. Buková Andrea
+421918103781


Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - matematika, biológia, chémia Základná škola s MŠ, Nová Bošáca
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce
Nová Bošáca 76, Nová Bošáca
Aprobácia Matematika Biológia Chémia
Termín nástupu 1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 30.6.2020
Rozsah úväzku 100%
Počet študentov školy 76
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s MŠ
Nová Bošáca 76
91308 Nová Bošáca
www.zsnobosaca.edu.sk
0327780160, 092482305
Kontaktná osoba
Mgr. Buková Andrea
+421918103781

11.2.2020

Základná škola s materskou školou, Záriečie prijme školského špeciálneho pedagóga (PDF, 214 kB)

10.2.2020

Základná škola s materskou školou Motešice  hľadá učiteľa/učiteľku s aprobáciou MAT/FYZ alebo MAT/GEO.
Nástup od 1.9.2020.
Bližšie informácie na tel.čísle:  0903 988 890  alebo   riaditelka.zssmsmotesice@gmail.com .

5.2.2020

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného školského špeciálneho pedagóga
Informácia o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:   Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Termín nástupu: po podpise zmluvy na Národný projekt
Pracovný pomer: na dobu určitú,  24 mesiacov
Rozsah úväzku:  plný úväzok
Platové podmienky: Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plat bude určený podľa zaradenia do kariérového stupňa a podľa počtu rokov započítanej praxe.
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení zákona č. 209/2019 Z. z. a podľa vyhlášky 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Stupeň vzdelania:  vysokoškolské vzdelanie II.  stupňa   v odbore špeciálna pedagogika
Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kópie doklad o nadobudnutom vzdelaní
Doklady je možné poslať e-mailom na adresu spojskolape@spspart.sk, poštou, resp. doniesť osobne na riaditeľstvo školy.
Kontaktné informácie
Adresa školy
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 958 01  Partizánske
Kontaktná osoba
Želmíra Borošová, tel. 038/7479119
Partizánske 29.1.2020      Ing. Katarína Hartmannová     riaditeľka školy

Informácie o voľnom pracovnom mieste - Vychovávateľ
Miesto výkonu práce: ŠKD, Základná škola s materskou školou Samuela Štúra, 916 12 Lubina č.1
Termín nástupu: ihneď
Rozsah úväzku 100%
Počet študentov školy: 77
Požiadavky na uchádzača
 Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
 Bezúhonnosť
 Zdravotná spôsobilosť
Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s materskou školou Samuela Štúra, 916 12 Lubina č.1, zslubina.edupage.sk
Mail: skola@zslubina.edu.sk
Telefón: 032/777 84 06, 0905 745 713
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Vrzalová, 0907 867 864

 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Kukučínova 473, 911 01 Trenčín zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca:
Názov a adresa zamestnávateľa:  Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Kukučínova 473, 911 01 Trenčín
Kategória voľného pracovného miesta:  psychológ
Dátum predpokladaného nástupu:   od 1. apríla 2020 na dobu určitú podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
             Ponúknutý plat: platové rozpätie od 1064,50  -  1336,00 Eur ako základná zložka platu podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.      
              Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• doklady o ukončenom vzdelaní (doniesť osobne len v prípade pozvania na osobný pohovor).
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr do 18.2.2020 na adresu:  CPPPaP , Kukučínova 473 , 911 01  Trenčín alebo  beata.palkova@cpppaptn.sk
Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.


ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany

Voľné pracovné  miesto: učiteľ MŠ – 1. atestácia 
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             ZŠ V. Beniaka s MŠ
             Školská 186/13
             956 33  Chynorany
Termín nástupu 6.  4.  2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 27. 3. 2020
Rozsah úväzku 100%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov.
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní, osvedčenie o 1. atestácií
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany,
- e.mailom na adresu: skola@zschynorany.edu.sk,
- priniesť osobne do 27.3.2020
Kontaktná osoba:
            PaedDr. Andrej Petrík
                 riaditeľ školy
Telefonický kontakt:
             038/5423380, 0903777873

Základná škola Mládežnícka 1434/16, 02001 Púchov  prijme na zastupovanie za rodičovskú dovolenku do pracovného pomeru od 1.3.2020 na plný úväzok  asistenta učiteľa
Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov /pedagogická spôsobilosť/, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Kontakt: 042/4632458, 0905830798
e-mail: skola@zsmlapv.edu.sk
Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhl. MŠ SR č. 1/2020 Z.z. Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: skola@zsmlapv.edu.sk.

8.1.2020

Ponuka voľného pracovného miesta ekonóma v Základnej škole Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín  (PDF, 204 kB)

13.12.2019

Voľné miesto učiteľky MŠ T. Stankovce (PDF, 13 kB)

11.12.2019

Informácia o voľnom pracovnom mieste
v zmysle § 84zákona 138/2019Z.z.opedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské,
zastúpená: PaedDr. Adelou Jureníkovou, riaditeľkou školy,
kontakt: mobil: 0915765303, e-mail: riaditel@zspruske.sk
kategória: učiteľka v materskej škole
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
1. Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy.
2. Vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v študijnom programe učiteľstvo pre materské školy/predprimárne vzdelávanie.
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:
- termín nástupu 08. 01. 2020,
- pracovná zmluva na dobu určitú,
- 100%-ný pracovný úväzok,
- hrubá mzda-od 711, 50 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky prax.
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, čestným vyhlásením o bezúhonnosti, kópiami dokladov o vzdelaní, súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte poštou na adresu školy alebo emailom do 20. 12. 2019.

 

5.12.2019

 

Ponuka práce v materskej škole Pruské (PDF, 210 kB)

Informácie o pracovnom mieste - Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - chémia, matematika, informatika , Základná škola s MŠ, Nová Bošáca (PDF, 132 kB)

Informácie o pracovnom mieste - Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - anglický jazyk, Základná škola s MŠ, Nová Bošáca (PDF, 136 kB)

 

19.11.2019

Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 20, Handlová, prijme do pracovného pomeru na dobu určitú (počas zastupovania rodičovskej dovolenky) vychovávateľa/vychovávateľku s predpokladaným nástupom 1. 1. 2020.
Požiadavky: splnenie predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- štruktúrovaný životopis,
- doklad o vzdelaní (kópia),
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi posielajte do 30. 11. 2019
- poštou na adresu: Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 20, 972 51 Handlová,
- e-mailom: szsha@mail.t-com.sk,
- osobne.
Kontaktná osoba: PaedDr. Mária Trgiňová

18.11.2019

Spojená škola internátna, Ľ. Stárka 12, 911 05 Trenčín prijme administratívno-sociálneho pracovníka
Miesto výkonu práce: Spojená škola internátna, Ľ. Stárka 12, 911 05 Trenčín
Termín nástupu : 01.01.2020
Požiadavky na uchádzača:  úplné stredné vzdelanie zamerané na sociálnu prácu a administratívnu prácu – zručnosti – počítače.
Zoznam požadovaných dokladov :
-žiadosť o prijatie do zamestnania
-profesijný životopis
-kópia- doklad o vzdelaní
-podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie:
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 30.11.2019 niektorým z týchto spôsobov:
-poštou na adresu : Spojená škola internátna, ul. Ľ. Stárka 12, 911 05 Trenčín
-mailom na adresu : szsivp@stonline.sk
                                      Predmet : riaditeľka

14.11.2019

Základná škola, Vážska 399, Ladce príjme do pracovného pomeru v školskom roku   2019/2020 s nástupom od januára 2020 na zastupovanie počas MD: - pedagóga na 100% úväzok s aprobáciou slovenský jazyk/telesná a športová výchova.
Žiadosti zasielajte spolu s profesijným životopisom na adresu:
Základná škola, Vážska 399, 018 63 Ladce
e- mail: zs.ladce@zoznam.sk
telefón: 0917 538007

8.11.2019

Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov prijme do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok školského psychológa (PDF, 211 kB)

4.11.2019

Voľné pracovné miesto:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi
Voľné pracovné miesto: sociálny pedagóg
Miesto výkonu práce: CPPPaP  Bakalárska 2, 971 01 Prievidza
Termín nástupu: 1.1.2020
Požiadavky na uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe sociálna pedagogika, alebo v študijnom  odbore pedagogika v študijnom  programe zameranom na sociálnu pedagogiku
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie:
žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 30.11.2019  niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, 971  01 Prievidza
- mailom na adresu: riaditelka@cpppap-pd.sk

30.10.2019

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou prijme upratovačku
Druh pracovného pomeru
Plný úväzok
Termín nástupu
7.1.2020
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Upratovačka: upratovanie školských priestorov
Kvalifikačné predpoklady: minimálne základné vzdelanie
Požiadavky na zamestnanca školy:  zdravotná a duševná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná, manuálne zručnosti.
Platové náležitosti: Plat bude určený v zmysle ustanovení platnej legislatívy, minimálne vo výške 580,00 €
Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, prehľad praxe.
Kontaktná osoba: PaedDr. Dušan Zajac, zástupca riaditeľky školy pre technicko-ekonomickú činnosť
Tel.: 038 / 7602852, 0901 918 463
Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy alebo e-mail: dusan.zajac@gymbn.tsk.sk najneskôr do 18.11.2019 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).

 

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou prijme účtovníčku.
Druh pracovného pomeru
Plný úväzok
Termín nástupu
1.2.2020
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Všeobecný účtovník: komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend a rozpočtu školy
Znalosti: základné znalosti práce s počítačom, WORD, EXCEL, INTERNET  
Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru
Požiadavky na zamestnanca školy: bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť.
Platové náležitosti: Plat bude určený v zmysle ustanovení platnej legislatívy, minimálne vo výške 629,00 € (brutto). Zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, prehľad praxe.
Kontaktná osoba: PaedDr. Dušan Zajac, zástupca riaditeľky školy pre technicko-ekonomickú činnosť
Tel.: 038 / 7602852, 0901 918 463
Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy alebo e-mail: dusan.zajac@gymbn.tsk.sk najneskôr do 18.11.2019 (rozhodujúci je dátum

24.10.2019

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA POVAŽSKÁ BYSTRICA PRIJME DO PRACOVNÉHO POMERU UČITEĽA ODBORNÝCH PREDMETOV ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNOLÓGIA, ZÁKLADY ELEKTRONIKY, ELEKTROTECHNICKÉ MERANIA (PDF, 137 kB)

23.10.2019

Informácia o voľnom pracovnom mieste ŠKD Malonecpalská , Prievidza (PDF, 139 kB)

16.10.2019

Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca príjme do pracovného pomeru v školskom roku 2019/2020 s nástupom od 25. 11.2019 na zastupovanie počas MD:
- pedagóga na 100% úväzok s aprobáciou učiteľa slovenského jazyka a biológie
Žiadosti zasielajte spolu s profesijným životopisom na adresu:
Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, 01864 Košeca
e- mail: zs-koseca@zskoseca.edu.sk
telefón: 0918299348

7.10.2019

Základná umelecká škola  Pivovarská 662/80   ponúka voľné pracovné miesta:

Učiteľ/-ky spevu
Miesto výkonu práce
• Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava
Termín nástupu
• 2. 9. 2019 – na dobu neurčitú
Predpokladaný termín uskutočnenia pracovného pohovoru
• hneď po doručení žiadosti o prijatie do zamestnania
Rozsah úväzku
• 10 hodín (43 %)
Vzdelanie
• vyššie odborné vzdelanie - konzervatórium, odbor spev
Ďalšie požiadavky
Znalosť práce s PC
• užívateľská znalosť práce s počítačom, znalosť programu I-zuš výhodou

Učiteľ/-ky hry na klavíri, keyboarde, korepetície
Miesto výkonu práce
• Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava
Termín nástupu
• 1. 1. 2019 – na dobu neurčitú
Predpokladaný termín uskutočnenia pracovného pohovoru
• hneď po doručení žiadosti o prijatie do zamestnania
Rozsah úväzku
• 23 hodín (100%)
Vzdelanie
• vyššie odborné vzdelanie - konzervatórium, odbor hra na klavíri
• alebo študent VŠ alebo konzervatória, optimálne v poslednom ročníku
Ďalšie požiadavky
Znalosť práce s PC
• užívateľská znalosť práce s počítačom, znalosť programu I-zuš výhodou

Učiteľ/-ka tanečného odboru
Miesto výkonu práce
• Pivovarská 662/80, 019 01 Ilava
Termín nástupu
• 1. 1. 2019 – na dobu neurčitú
Predpokladaný termín uskutočnenia pracovného pohovoru
• hneď po doručení žiadosti o prijatie do zamestnania
Rozsah úväzku
• 17 hodín
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
• vyššie odborné vzdelanie - konzervatórium
• alebo študent VŠ alebo konzervatória, optimálne v poslednom ročníku
Ďalšie požiadavky
Znalosť práce s PC
• užívateľská znalosť práce s počítačom, znalosť programu I-zuš výhodou

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie
• životopis
V prípade záujmu prosíme zaslať spomínané doklady (poštou alebo mailom) na riaditeľstvo ZUŠ Ilava. O termíne pracovného pohovoru budete informovaný riaditeľkou ZUŠ Ilava Mgr. Ingrid Viskupovou
Kontaktné údaje:
Základná umelecká škola                             
Pivovarská 662/80                                          
019 01 Ilava
042 / 44 654 46
zusil@verejne.org
Mgr. Ingrid Viskupová
0948 389 122

4.10.2019

Informácia o voľnom pracovnom mieste  Obec Prečín, 018 15  Prečín č. 304 učiteľ/ka materskej školy (PDF, 138 kB)

1.10.2019

Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01  Partizánske
Voľné pracovné  miesto: školský psychológ
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             Základná škola Radovana Kaufmana
             Nádražná 955
             958 01  Partizánske
Termín nástupu - ihneď
Rozsah úväzku - 50%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
Zoznam požadovaných dokladov:
-    žiadosť o prijatie do zamestnania
-    profesijný životopis
-    kópia -  doklad o vzdelaní
-    podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01 Partizánske,
- e.mailom na adresu: zsnadpe@gmail.com,
- priniesť osobne
Kontaktná osoba: PedDr. Jana Somogyiová, riaditeľka školy
                 Erika Dovalová, personálne odd.
Telefonický kontakt: 038/7492457

20.9.2019

Základná škola, Vážska 399, Ladce  prijme  vychovávateľa/ku v ŠKD.
Informácie o pracovnom mieste: 
Termín nástupu - ihneď
Rozsah úväzku – 15 hod. týždenne (60%)
Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky o kvalifikačných predpokladov - vychovávateľstvo
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
      -    kópia -  doklad o vzdelaní
Kontaktné informácie:
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola, Vážska 399, 018 63 Ladce
- emailom na adresu: zs.ladce@zoznam.sk
- priniesť osobne
Kontaktná osoba:
Mgr. Bronislava Majtánová
riaditeľka školy
Telefonický kontakt:   0917 538007

18.9.2019

Informácia o voľnom pracovnom mieste  v zmysle § 84 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov a adresa zamestnávateľa: 
Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37,  Prievidza
zastúpená:  RNDr. Ľubomírou Holíkovou, riaditeľkou školy
Kontakt:     Telefón:  046/5488056           E-mail: zsmalonecpalska@gmail.com                                                            
Kategória:  učiteľ/ka materskej školy

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
1. Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
2. Vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa
- v učiteľskom študijnom programe v odbore predškolská a elementárna pedagogika
- v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
- Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:
- termín nástupu 1. 10. 2019,
- pracovná zmluva na dobu určitú, 100 %-ný pracovný úväzok,
- pracovná doba  podľa rozpisu služieb v čase od 6,00 h. do 16,30 h.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, kópiami dokladov o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte poštou na adresu školy
alebo emailom do 24. 9. 2019. 

3.9.2019

Základná škola s materskou školou, Omšenie 629 ponúka voľnú pracovnú pozíciu: Učiteľ primárneho vzdelávania
Úväzok: plný
Nástup: ihneď
Podmienky: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Kontakt:
Mgr. Monika Rochová
Referent pre rozpočet a financovanie
ZŠ s MŠ, Omšenie 629
IČO: 36125954
+421326597238
Mail: ekonom@zsomsenie.edu.sk

30.8.2019

Základná škola s materskou školou, Zubák 192 príjme do pracovného pomeru v šk. roku 2019/2020 na  plný pracovný úväzok: Učiteľku do MŠ
Dátum nástupu : 18. 09. 2019
Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom, dokladom o vzdelaní a súhlasom uchádzača  na použitie osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte                        do 12. 09. 2019  na adresu:
Základná škola s materskou školou, Zubák  192,  020 64 Zubák.
email: skolazubak@seznam.cz, tel. kontakt: 042/46830 33, 0903 248 752

27.8.2019

Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov, prijme do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok asistentku učiteľa  v šk.r.2019/2020

Požiadavky: pedagogické vzdelanie (minimálne stredoškolské), bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Mzda:  Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy 5. alebo 6. podľa získaného vzdelania.
Nástup: od 1.9.2019
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte čím skôr na adresu školy: Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov,
alebo elektronicky: skola@zsgorazdpv.edu.sk

Kontakt: 042/4631 339, 0907 779 217

26.8.2019

 Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru učiteľa odborného predmetu biochémia
Informácia o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:   Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Termín nástupu: 1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.8.2019
Rozsah úväzku:  učiteľ na skrátený úväzok 2 hodiny týždenne
Platové podmienky: Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plat bude určený podľa zaradenia do kariérového stupňa a podľa počtu rokov započítanej praxe.
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Stupeň vzdelania:  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru (chemickotechnologická fakulta), DPŠ
Kontaktné informácie
Adresa školy
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 958 01  Partizánske

e-mail:  spojskolape@spspart.sk

Kontaktná osoba
Želmíra Borošová, tel. 038/7479119

 

23.8.2019

ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany prijme učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie SJL  - NEJ
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             ZŠ V. Beniaka s MŠ
             Školská 186/13
             956 33  Chynorany
Termín nástupu
26.  8.  2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23. 8. 2019
Rozsah úväzku
50%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa   zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany,
- e.mailom na adresu: skola@zschynorany.edu.sk,
- priniesť osobne do23.8.2019
Kontaktná osoba:
            PaedDr. Andrej Petrík
                 riaditeľ školy
Telefonický kontakt:
             038/5423380, 0903777873

 

Základná škola Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, 958 01  Partizánske prijme  vychovávateľa/ku v ŠKDInformácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             Základná škola Rudolfa Jašíka
             Obuvnícka 432/23
             958 01  Partizánske
Termín nástupu september  2019
Termín  výberového konania
osobný pohovor podľa dohody
Rozsah úväzku
100%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 1382019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky o kvalifikačných predpokladov - vychovávateľstvo
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432, 958 01 Partizánske,
- e.mailom na adresu: anovcinova13@centrum.sk
- priniesť osobne do Základnej školy

Kontaktná osoba:
PaedDr. Dagmar Pučeková
riaditeľka školy
Telefonický kontakt:   038/7492802

 

21.8.2019

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Námestie slobody 1657/13, Púchov  príjme do pracovného pomeru odborného zamestnanca – sociálneho pedagóga
Typ pracovného pomeru -  na plný úväzok počas zastupovania za MD

Požadované vzdelanie – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca
Iné požiadavky:
- komunikačné schopnosti
- organizovanie a plánovanie práce
- zodpovednosť a samostatnosť
Plat - na základe stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov vo verejnom záujme
Dátum nástupu - od 1.9.2019
Pracovné miesto vhodné aj pre absolventov, prax  v obore vítaná
Náplň (druh) práce – odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovanie poradenstva  najmä pre deti a mládež ohrozených sociálno-patologickými javmi. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania. Vykonáva sociálno – poradenskú prácu prvého kontaktu s klientom, vykonáva preventívne programy a prednáškovú činnosť na školách. Spolupracuje v tíme s ostatnými zamestnancami a ďalšími odborníkmi
Iné výhody
– flexibilná pracovná doba
- možnosť ďalšieho odborného vzdelávania
- priestor pre kreativitu, nápady, návrhy a inovácie
Požadované doklady
- písomná žiadosť
- motivačný list
- profesijný štruktúrovaný životopis
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade záujmu zasielajte Vaše životopisy na e- mailovú adresu : info@poradnapuchov.sk
Alebo písomne na adresu: CPPPaP, Námestie slobody 1657/13, 020 01 Púchov

 

Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou prijme do pracovného pomeru školského psychológa s nástupom od 01.09.2019.
Požadované vzdelanie: vysokoškolské II.stupňa v odbore psychológia, pozícia vhodná pre absolventa. Kontakt: Mgr. Ivana Mikušová, 0907 814 845.

12.7.2019

Základná škola, Východná 9, Trenčín prijme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa matematiky s nástupom od 1.9.2019.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: riaditel@zsvychodna.sk, prípadne nás kontaktujte na tel. čísle 0902 911 088.

 

ZŠ Školská 235/10 Považská Bystrica prijme do pracovného pomeru od 01. 09. 2019 v  v zmysle § 11a zákona 390/2011 Z. z. :
učiteľka pre primárne vzdelávanie – plný úväzok (požadované vzdelanie – vysokoškolské 2. stupňa)
učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie – čiastočný úväzok 10 hodín (požadované vzdelanie – vysokoškolské 2. stupňa CHE, INF)
Kontakt: 3zs@povazska-bystrica.sk

11.7.2019

Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou. Prijme do pracovného pomeru ekonómku.
Informácie o pracovnom mieste
Termín nástupu: 05.08.2019, pracovný pomer na dobu určitú – do 31.08.2020
Kvalifikačné predpoklady: minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou (výhodu ekonomický smer, prax vítaná)
Rozsah úväzku: 100 %
Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobným údajov
Iné požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť práce s programom IVES, znalosť práce s Microsoft Office,  flexibilita, komunikatívnosť
Ďalšie informácie: žiadosti zasielať do 31.07.2019 na poštovú adresu školy alebo mailom na adresu: zskom@centrum.cz
Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kontaktné údaje:  Základná škola
  J. A. Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou
  Mail: zskom@centrum.cz
  Telefón: +421/038 760 29 11

10.7.2019

Základná škola s materskou školou, Kočovce 380 prijme do pracovného pomeru učiteľa s aprobáciou biológia – geografia - chémia na dobu určitú (zastupovanie počas materskej dovolenky) s predpokladaným nástupom 2. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita. . Koordinátor Zelenej školy.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte na adresu: Základná škola s materskou školou  Kočovce 380, 916 31 Kočovce alebo mailom na riaditel@zskocovce.sk. Kontakt 032/77 98 120, 0911 453 751.
Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 1. august 2019. Vyhradzujeme si  právo odpovedať iba uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačný predpoklad.

 

Základná škola s materskou školou, Kočovce 380 prijme do pracovného pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie na zastupovanie počas MD s predpokladaným nástupom od 2. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte na adresu: Základná škola s materskou školou  Kočovce 380, 916 31 Kočovce alebo mailom na riaditel@zskocovce.sk. Kontakt 032/77 98 120, 0911 453 751.
Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 1. august 2019. Vyhradzujeme si  právo odpovedať iba uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačný predpoklad.


Základná škola s materskou školou, Kočovce 380 prijme do pracovného pomeru učiteľa s aprobáciou biológia – geografia - chémia na dobu určitú (zastupovanie počas materskej dovolenky) s predpokladaným nástupom 2. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita. . Koordinátor Zelenej školy.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte na adresu: Základná škola s materskou školou  Kočovce 380, 916 31 Kočovce alebo mailom na riaditel@zskocovce.sk. Kontakt 032/77 98 120, 0911 453 751.
Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov).
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 1. august 2019. Vyhradzujeme si  právo odpovedať iba uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačný predpoklad.

 

4.7.2019

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku všeobecnovzdelávacieho  predmetu ruský jazyk.
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce: Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Termín nástupu: 1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 12.7.2019
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na čiastočný úväzok (rozsah vyučovacej povinnosti 9 vyučovacích hodín týždenne)
Požiadavky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 317/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov,  bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, záujem pracovať v tíme.
Požadované doklady:
-  žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
-  profesijný životopis
-  doklady o dosiahnutom vzdelaní
Kontaktné údaje:
Požadované doklady zasielajte spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov do 12.7.2019 na adresu:
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
alebo elektronicky na adresu: elena.kacvinska@gymbn.tsk.sk.
Bližšie informácie na tel. č.: 038/7602852, 038/7603160, 0901 918 461, 0901918 464


Katolícka spojená škola oznamuje 4 voľné miesta: (PDF, 301 kB)

Základná škola Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, 958 01  Partizánske prijme špeciálneho pedagóga
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             Základná škola Rudolfa Jašíka
             Obuvnícka 432/23
             958 01  Partizánske
Termín nástupu
26. august  2019
Termín  výberového konania
osobný pohovor podľa dohody
Rozsah úväzku
100% - zastupovanie počas MD a rodičovskej dovolenky
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
- špeciálna pedagogika
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, 958 01 Partizánske,
- e.mailom na adresu: anovcinova13@centrum.sk,
- priniesť osobne
Kontaktná osoba:
PaedDr. Dagmar Pučeková
riaditeľka školy
Telefonický kontakt:             038/7492802

27.6.2019

Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ s nástupom  od 01. 09. 2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita. Pracovný úväzok 100 % na zastupovanie počas materskej dovolenky od 01. 09. 2019 do 31. 01. 2020.
Plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte do 15. 07. 2019  na adresu:
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské
alebo mailom na  riaditel@zspruske.sk
Ďalšie
informácie telefonicky na t.č. 0915765303

Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou Prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta.
Informácie o pracovnom mieste
Kategória : pedagogický asistent
Podkategória : asistent učiteľa
Termín nástupu: 02.09.2019, pracovný pomer na dobu určitú – do 31.08.2020
Kvalifikačné predpoklady: minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou (výhodou stredná pedagogická škola)
Rozsah úväzku: 100 %
Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobným údajov
Iné požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť práce s PC, flexibilita, komunikatívnosť
Ďalšie informácie: žiadosti zasielať do 31.07.2019 na poštovú adresu školy alebo mailom na adresu: zskom@centrum.cz
Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kontaktné údaje:   Základná škola
  J. A. Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou
  Mail: zskom@centrum.cz
  Telefón: +421/038 760 29 11


26.6.2019

Súkromná základná škola FUTURUM príjme do zamestnania na plný úväzok učiteľa matematiky a fyziky s nástupom od 1.9.2019.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: skola@szsfuturum.sk, prípadne nás kontaktujte na tel. čísle 0905 905 297.

24.6.2019

Ponuka voľného pracovného miesta – učiteľa na odborné predmety elektrotechnika, základy elektroniky, automatizácia, agromechatronika
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce: Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294
Termín nástupu: 1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.7.2019
Rozsah úväzku: plný úväzok
Požiadavky na uchádzača
Znalosť práce s PC: Internet, Word, Excel
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné a ďalšie požiadavky v zmysle zákona 317/2009 Z. z
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Stupeň vzdelania:     vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru, DPŠ
Oblasť vzdelania:     elektrotechnika, strojníctvo, automatizácia
- Zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
-Bezúhonnosť
-Ovládanie štátneho jazyka
-Prax v odbore vítaná
Kontaktné informácie
Adresa školy: Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294
www.sospruske.sk
tel.kontakt: 042/4492532, 0905434414
Kontaktná osoba:
Ing. Janka Fedorová – riaditeľka školy
Ing. Ľubica Lašová – zast. riaditeľky

Základná škola Dlhé Hony 1, 91101 Trenčín  príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku anglického jazyka na plný úväzok
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov /anglický jazyk alebo primárne vzdelávanie + anglický jazyk/, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, pozitívny prístup k práci.
Plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Nástup: od 1. 9. 2019
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: zs.dlhehony@stonline.sk  Ďalšie informácie telefonicky na t.č.: 0902 911 089

18.6.2019

Základná škola s materskou školou, Omšenie 629 prijme na polovičný úväzok špeciálneho pedagóga od 01.09.2019.
Požiadavky: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Základná škola sv. Augustína v Považskej Bystrici príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku primárneho vzdelávania.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita, hra na hudobný nástroj /gitara alebo klávesy/, skúsenosť s vedením školského spev. zboru.
Mzda : Mzda podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov.
Nástup: od augusta 2019
Úväzok: 22 vyučovacích hodín
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: riaditel@svaugustin.sk Ďalšie informácie telefonicky na t.č.  0911 811 368


13.6.2019

Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľa strojárskych predmetov
Miesto práce:
• Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
• Elokované pracovisko ÚVTOS Dubnica nad Váhom
Druh pracovného pomeru:
• plný úväzok
Termín nástupu:
• 01.09.2019
Informácie o pracovnom mieste, náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• učiteľ strojárskych predmetov
Požiadavky na zamestnanca:
• uchádzači musia spĺňať podmienky zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení
• aprobácia: strojárske odborné predmety (ovládanie grafických systémov – SolidEdge, CNC programovanie, Heidenhein)
Platové náležitosti
• plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Kontakt:
Kontaktná osoba: Ing. Bernarda Begáňová, č.t. 042/4456221, 0901 918 301
Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy do 20.06.2019 alebo na e-mail: info@sosdca.tsk.sk, prípadne priniesť osobne.


Stredná odborná škola letecko-technická, Legionárska 160, 911 04 Trenčín prijme do pracovného pomeru  učiteľa odborných predmetov elektro a informatiky

informácie o pracovnom mieste: SOŠ letecko-technická, Legionárska 160, 911 04 Trenčín
Termín nástupu: 1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania : 31.7.2019
Rozsah úväzku : učiteľ na plný úväzok
Požiadavky na uchádzača :
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.437/2008 Z.z.
Stupeň vzdelania : vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa elektrotechnického smeru, DPŠ
Kontaktné informácie : riaditeľ.soslt@gmail.com  tel. 032 6565264


Stredná odborná škola letecko-technická, Legionárska 160, 911 04 Trenčín prijme do pracovného pomeru  majstra odbornej výchovy so zameraním na elektrotechniku alebo avioniku
informácie o pracovnom mieste: SOŠ letecko-technická, Legionárska 160, 911 04 Trenčín
Termín nástupu: 1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania : 31.7.2019
Rozsah úväzku : majster na plný úväzok
Požiadavky na uchádzača :
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.437/2008 Z.z.
Stupeň vzdelania : vyučený v odbore elektrotechnika prípadne avionika, DPŠ
Kontaktné informácie : riaditeľ.soslt@gmail.com  tel. 032 6565264

Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku slovenského jazyka a literatúry v kombinácii ideálne s anglickým jazykom alebo iným predmetom.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Mzda : Mzda podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov.
Nástup: od augusta 2019
Úväzok: plný úväzok
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: mzizka@sgfuturum.sk Ďalšie informácie telefonicky na t.č.  0918 325 444

Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku telesnej a športovej výchovy na čiastočný úväzok.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Mzda : Mzda podľa zaradenia do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa a podľa rokov praxe podľa platových tabuliek na odmeňovanie pedagogických zamestnancov.
Nástup: od augusta 2019
Úväzok: 14 až 18 vyučovacích hodín
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: mzizka@sgfuturum.sk Ďalšie informácie telefonicky na t.č.  0918 325 444


 

10.6.2019

Základná škola s materskou školou, Školská ulica243/1, Košeca prijme na plný úväzok s nástupom ihneď  na pozíciu :
•  upratovačka
Kontakty, na ktorých získajú záujemcovia o uvedené pracovné pozície bližšie informácie:
Ing. Eva Jurenová, riaditeľka školy,  tel. č.0918299348,  email: zs-koseca@zskoseca.edu.sk.


Základná škola, J. A. Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou Prijme do pracovného pomeru učiteľa pre primárne vzdelávanie.
Informácie o pracovnom mieste Kategória: učiteľ Podkategória: učiteľ pre primárne vzdelávanie Termín nástupu: 01.09.2019, pracovný pomer na dobu určitú – do 31.08.2020 Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Rozsah úväzku: 73,91 %
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobným údajov Iné požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť práce s PC, flexibilita, komunikatívnosť Ďalšie informácie: žiadosti zasielať do 31.07.2019 na poštovú adresu školy alebo mailom na adresu: zskom@centrum.cz
Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontaktné údaje: Základná škola J. A. Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou
Mail: zskom@centrum.cz Telefón: +421/038 760 29 11

Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č. 121, 972 25 Diviaky nad Nitricou, okres Prievidza prijme do pracovného pomeru na plný úväzok (od 01.09.2019) na dobu určitú učiteľa/učiteľku pre nižšie sekundárne vzdelanie s aprobáciou telesná a športová výchova + slovenský jazyk/geografia.
Podmienky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: riaditelstvo@zsdini.edu.sk
Bližšie informácie na tel. č.: 0910 88 64 62


Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č. 121, 972 25 Diviaky nad Nitricou, okres Prievidza prijme do pracovného pomeru na plný úväzok (od 01.09.2019) na dobu určitú pomocnú kuchárku
.  


Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01  Partizánske                                                                                            
Voľné pracovné  miesto: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia - Matematika 
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             Základná škola Radovana Kaufmana
             Nádražná 955
             958 01  Partizánske
Termín nástupu august  2019
Termín  výberového konania 2. 7. 2019  o 9,00hod
Rozsah úväzku 100%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie podľa   zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01 Partizánske,
- e.mailom na adresu: zsnadpe@gmail.com,
- priniesť osobne do 2.7.2019
Kontaktná osoba:
            PaedDr. Jana Somogyiová
                 riaditeľka školy
Telefonický kontakt:  038/7492457                                                             Súhlas so spracovaním osobných údajov (RTF, 54 kB)


Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01  Partizánske
Voľné pracovné  miesto: vychovávateľka v ŠKD
Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce:
             Základná škola Radovana Kaufmana
             Nádražná 955
             958 01  Partizánske
Termín nástupu august  2019
Termín  výberového konania 2. 7. 2019  o 9,00hod
Rozsah úväzku 100%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie podľa   zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01 Partizánske,
- e.mailom na adresu: zsnadpe@gmail.com,
- priniesť osobne do 2.7.2019
Kontaktná osoba:
            PaedDr. Jana Somogyiová
                 riaditeľka školy
Telefonický kontakt:  038/7492457

 

4.6.2019

SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:  kuchár/-ka

Miesto výkonu:     Školská jedáleň SOŠ
Termín nástupu:    1. 9. 2019
Rozsah úväzku:     plný úväzok
Vzdelanie:         úplné stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár, výučný list
Požiadavky:         bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť, zdravotný preukaz
Požadované doklady: žiadosť,  profesijný životopis, doklady o vzdelaní zaslať: 
na uvedenú adresu alebo na e-mail: info@sosotn.sk,
telefonický kontakt:  032/65097 17 

28.5.2019

CPPPaP Dubnica nad Váhom ponúka voľné pracovné miesto pre psychológa na zastupovanie počas materskej dovolenky.
Nástup možný od septembra 2019.
Bližšie informácie poskytneme na tel.č.: 0903/ 428 540

27.5.2019

Základná škola na Štúrovej 18 v Myjave prijme na dobu určitú s nástupom od 1. septembra 2019 na plný úväzok:
• učiteľ/ka anglického jazyka
• učiteľ/ka matematiky
• učiteľ/ka informatiky
• vvchovávateľ/ka v ŠKD
Osobnostné predpoklady a zručnosti: znalosť práce s PC – Word, Excel, Internet
Kvalifikačné predpoklady vyplývajú zo zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z..
Základná zložka mzdy učiteľ: od 759 € (začínajúci pedagogický zamestnanec) do 1329,50 € (pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou) v závislosti od zaradenia do kariérového stupňa, kvalifikačných predpokladov a odpracovaných rokov.
Základná zložka mzdy vychovávateľ: od 612,50 € (začínajúci vychovávateľ) do 1329,50 € (vychovávateľ s 2. atestáciou) v závislosti od zaradenia do kariérového stupňa, kvalifikačných predpokladov a odpracovaných rokov.
Kontakty, na ktorých získajú záujemcovia o uvedené pracovné pozície bližšie informácie:
Mgr. Jaroslav Foltín, riaditeľ školy → tel. č. 0905 619 866 → email: riaditel@zsmyjava.org

 

22.5.2019

Základná škola s materskou školou, Školská ulica243/1, Košeca prijme na plný úväzok s nástupom od 1. septembra 2019 na pozíciu :
•  kuchár/ka
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním výučný list v odbore kuchár alebo kuchár- čašník. Požaduje sa platný zdravotný preukaz.
Kontakty, na ktorých získajú záujemcovia o uvedené pracovné pozície bližšie informácie:
Ing. Eva Jurenová, riaditeľka školy,  tel. č.0918299348,  email: zs-koseca@zskoseca.edu.sk.

Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Informácie o pracovnom mieste
Kategória: učiteľ
Podkategória: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie
Aprobácia: telesná výchova, informatika
Termín nástupu: 01.09.2019, pracovný pomer na dobu určitú – do 31.08.2020
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Rozsah úväzku: 100 %
Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis,
doklad o vzdelaní,
súhlas so spracovaním osobným údajov
Iné požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť práce s PC, flexibilita, komunikatívnosť
Ďalšie informácie: žiadosti zasielať do 31.05.2019 na poštovú adresu školy alebo mailom na adresu: zscidca@stonline.sk
Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ďalšie informácie:
Výber uchádzačov prebehne pohovorom pred výberovou komisiou vo vopred dohodnutom termíne na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
Kontaktné údaje:  Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Centrum I 32
018 41 Dubnica nad Váhom
Mail: zscidca@stonline.sk
Telefón: +421/44 20 400

21.5.2019

Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377, prijme do pracovného pomeru na plný úväzok pedagogického zamestnanca:
-učiteľ/ka slovenského jazyka, anglického jazyka, ruského jazyka, nemeckého jazyka, dejepisu a s nástupom od 01.09.2019.

Podmienky:
• kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania posielajte na adresu:
                       ZŠ s MŠ Jána Smreka, Melčice – Lieskové 377
                        913 05 Melčice- Lieskové
alebo elektronicky na adresu:
riaditel@zs-melcice.sk
Bližšie informácie na t.č. 032/6490327

20.5.2019


Základná škola s materskou školou, Valaská Belá prijme učiteľa/ku ZŠ (2. stupeň) - anglický jazyk
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce
Valaská Belá 242, Valaská Belá
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.10.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.6.2019
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
155
Požiadavky na uchádzača
Znalosť práce s PC
Internet, World, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklad o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobným údajov.

Výber uchádzačov prebehne pohovorom pred výberovou komisiou vo vopred dohodnutom termíne na základe písomného alebo telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.
Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Valaská Belá 242
97228 Valaská Belá
www.zsvalbela.edupage.org
0465458000
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Cvíčelová
046/5458115

 

15.5.2019

Základná škola na Štúrovej 18 v Myjave prijme na dobu určitú s nástupom od 1. septembra 2019 na plný úväzok:
• učiteľ/ka 1. stupňa
• učiteľ/ka anglického jazyka
• učiteľ/ka fyziky
Osobnostné predpoklady a zručnosti: znalosť práce s PC – Word, Excel, Internet
Kvalifikačné predpoklady vyplývajú zo zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z..
Základná zložka mzdy: od 759 € (začínajúci pedagogický zamestnanec) do 1329,50 € (pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou) v závislosti od zaradenia do kariérového stupňa, kvalifikačných predpokladov a odpracovaných rokov.
Kontakty, na ktorých získajú záujemcovia o uvedené pracovné pozície bližšie informácie:
Mgr. Jaroslav Foltín, riaditeľ školy → tel. č. 0905 619 866 → email: riaditel@zsmyjava.org


Základná škola na Štúrovej 18 v Myjave prijme na dobu určitú s nástupom od 1. septembra 2019 na plný úväzok:
• hlavný kuchár/ka
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním výučný list v odbore kuchár alebo kuchár-čašník. Požaduje sa platný zdravotný preukaz.
Tarifný plat: 637 €, po ukončení skúšobnej doby osobný príplatok.
• pomocný kuchár/ka
Požaduje sa platný zdravotný preukaz.
Tarifný plat: 624 €.
Kontakty, na ktorých získajú záujemcovia o uvedené pracovné pozície bližšie informácie:
Mgr. Jaroslav Foltín, riaditeľ školy → tel. č. 0905 619 866 → email: riaditel@zsmyjava.org

13.5.2019

Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom prijme do pracovného pomeru učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobačným predmetom matematika, prednostne s informatikou, prípadne základmi techniky.
Úväzok: 100 % 
Dátum nástupu: 1.9.2019
Požiadavky:
splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: zslehotapodvt@gmail.com do 30.mája 2019. Ponúkaná hrubá mzda je podľa platovej tabuľky v rozpätí od 759 € do 1038,50 €.

 
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom prijme do pracovného pomeru učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobačným predmetom slovenský jazyk, občianska náuka.   
Úväzok: 100 % 
Dátum nástupu: 1.9.2019
Požiadavky:
splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: zslehotapodvt@gmail.com do 30.mája 2019. Ponúkaná hrubá mzda je podľa platovej tabuľky v rozpätí od 759 € do 1038,50 €.


Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom prijme do pracovného pomeru učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobačným predmetom telesná výchova. Súčasťou školy je aj bazén, preto je vítaná znalosť metodiky na vedenie plaveckých výcvikov pre žiakov.
Úväzok: 100 % 
Dátum nástupu: 1.9.2019
Požiadavky:
splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na adresu: zslehotapodvt@gmail.com do 30.mája 2019. Ponúkaná hrubá mzda je podľa platovej tabuľky v rozpätí od 759 € do 1038,50 €.


Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom prijme do pracovného pomeru ekonómku pre PAM

Úväzok: 100 % 
Dátum nástupu: 1.7.2019
Požiadavky: úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru, znalosti a praktické skúsenosti so mzdami a personalistikou, znalosť práce s PC
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní, súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte elektronicky na zslehota@gmail.com do 30.mája 2019. Ponúkaná hrubá mzda podľa platovej tabuľky je od 629,00 EUR mesačne.

Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 v Dubnici nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  anglického jazyka  s predpokladaným nástupom  od 1. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Pracovný úväzok 100 %.  Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte do 20. 6. 2018  na adresu:
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 , 018 41 Dubnica nad Váhom,
alebo mailom na  sekretariat.zspodhajom.dca@gmail.com
Ďalšie informácie telefonicky na t.č. 042/4422875

6.5.2019

Základná škola, Vážska 399, Ladce prijme do pracovného pomeru na plný úväzok (od 02.09.2019) učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelanie (do 1. ročníka).       
Podmienky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:
Základná škola, Vážska 399, 018 63 Ladce alebo elektronicky na adresu: zs.ladce@zoznam.sk.
Bližšie informácie na tel. č.: 042/4628 232, 0917 538 007.

 

3.5.2019


Základná škola s materskou školou Motešice hľadá učiteľa/učiteľku matematiky, fyziky a nemčiny. Nástup od 1.9.2019.
Bližšie informácie na tel.čísle:  0903 988 890  alebo   riaditelka.zssmsmotesice@gmail.com
Ľubomíra Žáková
referent pre rozpočet a financovanie
ZŠ s MŠ Motešice, Motešice 77
913 26  Motešice
tel.kontakt: 0903899979
IČO: 36125920
DIČ: 2021609535


ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany hľadá učiteľa/ľku pre nižšie stredné vzdelávanie -aprobácia  Matematika 
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             ZŠ V. Beniaka s MŠ
             Školská 186/13
             956 33  Chynorany
Termín nástupu 26.  8.  2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 7. 6. 2019
Rozsah úväzku 100%
Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie podľa   zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany,
- e.mailom na adresu: skola@zschynorany.edu.sk,
- priniesť osobne do 7.6.2019
Kontaktná osoba:
            PaedDr. Andrej Petrík
                 riaditeľ školy
Telefonický kontakt:
             038/5423380, 0903777873

29.4.2019

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom 018 41 prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku matematiky v kombinácií s informatikou prípadne geografiou s nástupom  od 1. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Mzda : Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa. Zaraďovanie pedagogického  zamestnanca do kariérového  stupňa ustanovuje § 27 zákona č. 317/2009 Z. z.
Nástup: od 1.9.2019
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte do 24. 5. 2019  na adresu:
Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom 018 41, alebo mailom na zssds@stonline.sk
Ďalšie informácie telefonicky na t.č.   Riaditeľka školy  042/4421324


Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom 018 41 prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku anglického jazyka s nástupom  od 1. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Mzda : Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa. Zaraďovanie pedagogického  zamestnanca do kariérového  stupňa ustanovuje § 27 zákona č. 317/2009 Z. z.
Nástup: od 1.9.2019
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte do 24. 5. 2019  na adresu:
Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom 018 41, alebo mailom na zssds@stonline.sk
Ďalšie informácie telefonicky na t.č.   Riaditeľka školy  042/4421324

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom 018 41 prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre predprimárne vzdelávanie s nástupom  od 1. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Mzda : Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa. Zaraďovanie pedagogického  zamestnanca do kariérového  stupňa ustanovuje § 27 zákona č. 317/2009 Z. z.
Nástup: od 1.9.2019
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte do 24. 5. 2019  na adresu:
Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom 018 41, alebo mailom na zssds@stonline.sk
Ďalšie informácie telefonicky na t.č.   Riaditeľka školy  042/4421324

 

ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany Voľné pracovné  miesto: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie  ANJ  -  SJL 
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             ZŠ V. Beniaka s MŠ
             Školská 186/13
             956 33  Chynorany
Termín nástupu
26.  8.  2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15. 6. 2019
Rozsah úväzku
100%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa   zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Zoznam požadovaných dokladov:
-       žiadosť o prijatie do zamestnania
-       profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany,
- e.mailom na adresu: skola@zschynorany.edu.sk,
- priniesť osobne do15.6.2019

Kontaktná osoba:
            PaedDr. Andrej Petrík
                 riaditeľ školy
Telefonický kontakt:
             038/5423380, 0903777873

25.4.2019

Základná škola s materskou školou, Bolešov 276, prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku matematiky  s predpokladaným nástupom  od 1. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Mzda : Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa. Zaraďovanie pedagogického  zamestnanca do kariérového  stupňa ustanovuje § 27 zákona č. 317/2009 Z. z.
Nástup: od 1.9.2019
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte do 30. 6. 2019  na adresu:
Základná škola s materskou školou, Bolešov 276, 018 53 Bolešov, alebo mailom na zsbolesov@zsbolesov.edu.sk
Ďalšie informácie telefonicky na t.č.   Riaditeľka školy  0903205924

15.4.2019

Základná škola , Odborárska 1374 , Nové Mesto nad Váhom, prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku matematiky v kombinácii s chémiou prípadne informatikou s predpokladaným nástupom  od 1. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Mzda : Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa. Zaraďovanie pedagogického  zamestnanca do kariérového  stupňa ustanovuje § 27 zákona č. 317/2009 Z. z.
Nástup: od 1.9.2019
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte do 31. 5. 2019  na adresu:
Základná škola, Odborárska 1374, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
alebo mailom na zsodborarska@stonline.sk
Ďalšie informácie telefonicky na t.č.    
Riaditeľ školy  032/2853720
Ústredňa  032/2853721

11.4.2019

Základná škola , Odborárska 1374 , Nové Mesto nad Váhom Prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku matematiky v kombinácii s chémiou prípadne informatikou s predpokladaným nástupom  od 1. 9.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte do 31. 5. 2019  na adresu:
Základná škola, Odborárska 1374, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
alebo mailom na zsodborarska@stonline.sk
Ďalšie
informácie telefonicky na t.č.    
Riaditeľ školy  032/2853720  Ústredňa  032/2853721

8.4.2019

Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov prijme do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok učiteľku pre primárne vzdelávanie v šk.r.2019/2020

Požiadavky: vzdelanie učiteľstvo pre  primárne vzdelávanie, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Mzda:  Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa. Zaraďovanie pedagogického  zamestnanca do kariérového  stupňa ustanovuje § 27 zákona č. 317/2009 Z. z.
Nástup: od 1.9.2019
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte
na adresu školy do 30.04.2019 : Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov,
alebo elektronicky: skola@zsgorazdpv.edu.sk
Kontakt
: 042/4631 339, 0907 779 217


Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného pomeru 2 učiteľov    odborných  elektrotechnických  predmetov
Informácia o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:   Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Termín nástupu: 1.9.2019
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.7.2019
Rozsah úväzku:  učiteľ na plný úväzok
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2008 Z. z.
Stupeň vzdelania:  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru (elektrotechnickej  fakulty), DPŠ
Ďalšie požiadavky
Uprednostnení budú uchádzači so znalosťou  programovania PLC a iných  programovacích  jazykov,
AutoCAD, kresliacich elektrotechnických  programov, držitelia  oprávnenia o spôsobilosti v elektrotechnike   § 23 zák. NR SR č. 124/2006 Z. z.
Kontaktné informácie
Adresa školy
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 958 01  Partizánske
e-mail:  spojskolape@spspart.sk
Kontaktná
osoba
Želmíra Borošová, tel. 038/7479119

5.4.2019

Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom prijme do pracovného pomeru údržbára - opravára

Miesto práce:
• Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom, pracovisko – objekty SOŠ - areál ZVS holding, a. s., Dubnica nad Váhom
Druh pracovného pomeru:
• plný úväzok
Termín nástupu:
• 01.09.2019
Informácie o pracovnom mieste, náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• oprava a údržba strojov (sústruh, frézovačka,..)
• samostatná práca na základe technickej dokumentácie, písomných a ústnych pokynov
• základné elektroinštalačné práce
• obsluha plynovej kotolne

Požiadavky na zamestnanca:
• Požadované vzdelanie: stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie
• platné osvedčenie - vyhláška 74/1996 Zb. §22
• platné osvedčenie na obsluhu plynovej kotolne
• Všeobecná spôsobilosť:
** analyzovanie a riešenie problémov
** manuálna zručnosť
** samostatnosť
Ďalšie požiadavky:
• zodpovedný prístup k práci

Platové náležitosti
• plat bude určený v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Kontakt:
Kontaktná osoba: Mgr. Emilia Horňáková, č.t. 042/4456215, 0901 918 304
  
Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom, dokladom o vzdelaní a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy do 31.05.2019 alebo na e-mail: info@sosdca.tsk.sk, prípadne priniesť osobne.

 

 

Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľa anglického jazyka a dejepisu

Miesto práce:
• Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
• Elokované pracovisko ÚVTOS Dubnica nad Váhom a Ilava

Druh pracovného pomeru:
• plný úväzok

Termín nástupu:
• 01.09.2019

Informácie o pracovnom mieste, náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• učiteľ anglického jazyka a dejepisu

Požiadavky na zamestnanca:
• uchádzači musia spĺňať podmienky zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení
• aprobácia: anglický jazyk a literatúra - dejepis

Platové náležitosti
• plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

Kontakt:
Kontaktná osoba: RNDr. Anna Rothová, č.t. 042/4456221, 0901 918 302

Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy do 15.06.2019 alebo na e-mail: info@sosdca.tsk.sk, prípadne priniesť osobne.

 

 

1.3.2019

ZŠ v Trenčianskom Jastrabí prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  pre 2. stupeň ZŠ s aprobáciou pre predmety matematika, fyzika, hudobná výchova, náboženská výchova pre školský rok 2019/2020.
Kontakt: zstj.riaditel@gmail.com ,  0908 720 148, 032 / 6595 285

 

ZŠ v Trenčianskom Jastrabí prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  pre 1. stupeň ZŠ pre školský rok 2019/2020.
Kontakt: zstj.riaditel@gmail.com ,  0908 720 148, 032 / 6595 285

 

21.3.2019

Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom, prijme do zamestnania s nástupom od 1.9.2019 pedagogického zamestnanca: 
- učiteľa odborných predmetov v odbore elektrotechnika
Podmienky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania posielajte na adresu: Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41  Dubnica nad Váhom
alebo na e-mail: spsdub@spsdub.sk 
Ďalšie informácie telefonicky:  042 / 442 22 43 kl. 15, 042 / 442 12 89

 

20.3.2019

Základná škola, Východná 9, Trenčín príjme do pracovného pomeru v školskom roku 2018/2019 sociálneho pedagóga  – úväzok 100 %,na dobu určitú do 31.12 2019.

Nástup 01.04.2019.

Podmienky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, motivačným listom  a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu:

riaditel@zsvychodna.sk do 25.3.2019

19.3.2019

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Komenského 106/2, 017 01 Považská Bystrica príjme do pracovného pomeru psychológa
Typ pracovného pomeru -  na plný úväzok
Požadované vzdelanie – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia
Iné požiadavky
- komunikačné schopnosti
- organizovanie a plánovanie práce
- zodpovednosť a samostatnosť
 Plat - na základe stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov vo verejnom záujme
Dátum nástupu - od 1.5.2019
Pracovné miesto vhodné aj pre absolventov
Náplň (druh) práce – psychologická diagnostika, poradenstvo a intervencia pre klientov CPPPaP od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie a ich rodinu. Spolupráca v tíme s ostatnými zamestnancami a ďalšími odborníkmi. Vykonávanie preventívnych programov a prednášková činnosť na školách podľa požiadaviek.
Iné výhody –   flexibilná pracovná doba
- možnosť ďalšieho odborného vzdelávania
- priestor pre kreativitu, nápady, návrhy a inovácie
Požadované doklady
- písomná žiadosť
- motivačný list
- profesijný štruktúrovaný životopis
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade záujmu zasielajte Vaše životopisy na e-mailovú adresu: cpppappb@gmail.com alebo písomne na adresu CPPPaP, Komenského 106/2, 017 01 Považská Bystrica

 

15.3.2019

Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 v Dubnici nad Váhom prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  slovenského jazyka a literatúry  v kombinácii s etickou výchovou  s predpokladaným nástupom  od 1. 4.2019.
Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita. Pracovný úväzok 100 % na zastupovanie počas materskej dovolenky. 
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte do 28. 3. 2019  na adresu:
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 , 018 41 Dubnica nad Váhom
alebo mailom na  sekretariat.zspodhajom.dca@gmail.com
Ďalšie informácie telefonicky na t.č. 042/4422875

11.3.2019

Materská škola  Trenčianske Bohuslavice 255 prijme učiteľku pre predprimárne vzdelávanie - zastupovanie MD - do 31.8.2019
Nástup - ihneď
Požiadavky - kvalifikačné požiadavky pre učiteľku materskej školy v súlade s Vyhl.č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kval.predpoklady a osobitné kval.požiadavky pre pedag.a odb.zamestnancov.
Kontakt: 032 778 22 97, mstrenc.bohuslavice@gmail.com

1.3.2019

ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské ponúka voľné pracovné miesto:
 
Pozícia: VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Úväzok: 100 %
Dátum nástupu: 1. 9. 2019
Požiadavky:
1. KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
    - úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (výhodou je vzdelanie z okruhu stravovania - Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania a podobne; osvedčenie o odbornej spôsobilosti)
 
2. INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY:
    - prax v pozícii vedúcej ŠJ je vítaná (uprednostňuje sa prax v stravovacích zariadeniach)
    - spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
    - ovládanie práce s PC (Word, Excel, Microsoft, Internet)
    - organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
    - komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
    - znalosť príslušnej legislatívy
    - zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania
   
3. ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV
    - profesijný životopis
    - fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
    - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Plat je poskytovaný podľa zákona 553/2003 Z.z.-778 €.
 
POŽADOVANÉ DOKLADY JE POTREBNÉ ZASLAŤ ALEBO OSOBNE DORUČIŤ NA ADRESU ŠKOLY DO 31. 05. 2019.
Adresa školy:
ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča
Školská ulica 369
018 52 Pruské

22.2.2019

Základná škola, Tematínska ulica č. 2092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom prijme ihneď do pracovného pomeru pedagogického zamestnanca: učiteľa anglického jazyka (PDF, 372 kB)

26.1.2019

Informácia o voľnom pracovnom mieste: Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium v Békešskej Čabe (Maďarsko) (PDF, 346 kB)

15.1.2019

Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom, prijme do zamestnania s nástupom od 1.3.2019 pedagogického zamestnanca:
- učiteľa odborných predmetov v odbore strojárstvo
Podmienky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania posielajte na adresu: Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41  Dubnica nad Váhom
alebo na e-mail: spsdub@spsdub.sk
Ďalšie informácie telefonicky:  042 / 442 22 43 kl. 15, 042 / 442 12 89


Voľné pracovné miesto - školník/čka + obsluha plynovej kotolne ZŠ Brunovce (PDF, 57 kB)

4.1.2019

Katolícka škola Nemšová prijme školského psychológa (PDF, 183 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]