Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2020, pondelok
 

Revízia sirén

Výzva na predloženie cenovej ponuky na vykonanie revízie varovacej a vyrozumievacej siete sirén

 V zmysle zákona NR SR č.25/2006Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s §102- Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami Vás žiadame o predloženie cenovej ponuky na vykonanie revízie varovacej a vyrozumievacej siete sirén  v termíne do 29.11.2012.

 Miesto vykonávania revízie: 15 obcí okresu Prievidza

                                                     2 obce okresu Partizánske                                         

Podmienky: 

1. Odborná spôsobilosť podľa vyhl.č.388/2006 Z.z o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok IS CO.

2. Zaslanie dokladu preukazujúceho odb. spôsobilosť spolu s cen.ponukou.                    

3. Termín dokončenia revízie: 15.12. 2012

 Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celej zákazky vrátane všetkých nákladov (dopravy atď.). Žiadame o predloženie cenovej ponuky v členení : bez DPH, DPH, s DPH.                       

Kontaktná osoba: Ing.Katarína Hudecová, katarina.hudecova@pd.vs.sk, č.tel: 0465156363,

                                 Ing. Ľubomír Kolibka, č.tel: 0465156155

Cenová ponuka zaslaná mailom je rovnocenná s cenovou ponukou zaslanou písomnou formou.

Revízia bude vykonaná formou objednávky.