Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2020, sobota
 

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií

Úradné hodiny  |  Pracoviská  |  Organizačná štruktúra  |  Slobodný prístup k informáciám  |  Pracovné ponuky  |  Zmluvy  |  Zamestnanci

 Sadzobníkúhrad nákladov

za sprístupňovanie informácií v súlade s § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. vypracovaný
v zmysle vyhlášky č 481/2000 Ministerstva financií SR a materiálových nákladov pri realizácií
§ 23, ods. 4, zákona č. 71/1967 Zb.
 __________________________________________________________________________

 1/ Rozmnoženie dokladov   

Rozmnoženie dokladov Formát Poplatky
jedna strana čierno-biela jednostranná A4 0,07
jedna strana čierno-biela obojstranná A4 0,13
jedna strana čierno-biela jednostranná A3 0,10
jedna strana čierno-biela obojstranná A3 0,17

 

2/Informácia poskytovaná na CD nosiči

Informácia poskytovaná na nosiči       ks           Poplatky
CD 1 1,00

 

3/Poštové poplatky

Poštové obálky ks           Poplatky
obálka C6 1 0,03
obálka C5  1 0,07
obálka C4   1 0,08
obálka Doručenka doporučene 1 0,10
obálka Doručenka do vlastných rúk  1 0,10
obálka DL predĺžená  1 0,03
obálka B4 veľká  1 0,10

 4/Poštové poplatky

Podľa cenníka Slovenskej pošty, a.s.

5/ Informácia odoslaná faxom: podľa cenníka Slovak Telecom, a.s.

6/ Osoby so zmyslovým postihnutím a s problémami komunikácie / nevidiaci a slabozrakí, nepočujúci a nedoslýchaví/
sú od poplatkov za poskytnutie informácie oslobodené.

7/ V súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií  pokiaľ súčet nákladov spojených s
vyhotovením kópie  a odoslaním informácie súhrnne nepresiahne sumu 3,30 € poskytnutie informácií sa  nespoplatňuje.