Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

Spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie, org. štruktúra

 

 1. Okresný úrad Pezinok bol zriadený zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jeho právomoci a kompetencie sú vymedzené v Smernici MV SR č. SVS-OMSZV1-2013/022320 z 13. septembra 2013 , ktorou sa určuje vnútorná organizácia okresného úradu, vymedzuje základné úlohy a vnútornú organizáciu okresného úradu, zásady riadenia a rozhodovania, právomoci prednostu, vedúcich odborov a  určuje náplň činnosti jednotlivých odborov.
 2. Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy, ktorý je preddavková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
 3. Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.
 4. Okresný úrad sa vnútorne člení na tieto odbory:  
 • organizačný odbor,
 • odbor všeobecnej vnútornej správy,
 • odbor živnostenského podnikania,
 • odbor krízového riadenia,
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • odbor starostlivosti o životné prostredie,
 • pozemkový a lesný odbor,
 • katastrálny odbor, ktorý sa člení na
  • oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií,
  • oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam.

     5.  Na čele každého odboru je vedúci odboru.