Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2022, nedeľa
 

Správne konania

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.


08.10.2020

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia vo veci vydania súhlasu na ošetrenie chráneného stromu Praznovská lipa v katastrálnom území Praznov - oznámenie o začatí správneho konania (PDF, 181 kB)

06.10.2020

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností – výrub a orezávanie porastov v ochrannom pásme elektrovodu V203 UV3 – oznámenie o začatí správneho konania (PDF, 441 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Žiadateľ: Mgr. Denisa Vaňová, Vrbová 55/6, 955 01 Chrabrany v zastúpení Ing. Martina Müllerová, Odbojárov 1806/18G, 911 01 Trenčín (PDF, 336 kB)

25.09.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Žiadateľ: Jakub Hurák, Ľuborčianska 6, 914 41 Nemšová (PDF, 332 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Slovenskej speleologickej spoločnosti o povolenie výnimky zo zákazov a o súhlas orgánu ochrany prírody v súvislosti s prieskumom a výskumom jaskýň v Trenčianskom kraji (PDF, 2 MB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Žiadateľ: Rastislav Kmeťo, Veľké Stankovce 900, 913 11 Trenčianske Stankovce (PDF, 332 kB)

23.09.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Žiadateľ: R-PROJECT INVEST, s.r.o., Pečnianska 27, 851 01 Bratislava (PDF, 335 kB)

          -> Príloha upovedomenia - I2_Inventarizácia cyklotrasa Trenčín_TS (PDF, 1 MB)

21.09.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Žiadateľ: Ferdinand Švajda, Horná Súča, Vlčí vrch 1341 (PDF, 333 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Žiadateľ: Milan Vavrek, Rovná 3244/7, 058 01 Poprad (PDF, 342 kB)

09.09.2020

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín. Žiadateľ: Štefan Sólyom, Šafárikova 4/1, 911 08 Trenčín (PDF, 342 kB)

08.09.2020

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín. Žiadateľ: Obec Trenčianske Mitice, Trenčianske Mitice 164, 913 22 Trenčianske Mitice (PDF, 333 kB)

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín. Žiadateľ: ARAVER a. s., M. R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín (PDF, 335 kB)

04.09.2020

Žiadosť o povolenie výnimky pre verejné turistické podujatie „Hviezdicový výstup na Inovec“ - oznámenie o začatí správneho konania (PDF, 259 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky pre verejné turistické podujatie „Letecká stovka 2020“ - oznámenie o začatí správneho konania (PDF, 468 kB)

28.08.2020

Žiadosť o súhlas na zmenu stavu mokrade v súvislosti so stavbou „RODINNÝ DOM – biologická čistička odpadových vôd AT6“ - oznámenie o začatí správneho konania (PDF, 251 kB)

20.08.2020

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín. Žiadateľ: Obec Horná Súča, Obecný úrad Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča (PDF, 333 kB)

11.08.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky – turisticko-spoločenské podujatie „Novodubnický maratón 2020“ - oznámenie o začatí správneho konania (PDF, 569 kB)

10.08.2020

Oznámenie o začatí správneho konania k žiadosti Západoslovenská distribučná, a.s., v zastúpení Bevatron s.r.o. o súhlas a výnimku zo zákazu v prírodnej pamiatke Svinica (PDF, 367 kB)

07.08.2020

Žiadosť o súhlas na zmenu stavu mokrade v súvislosti so stavbou rodinného domu v k. ú. Priepasné - oznámenie o začatí správneho konania (PDF, 362 kB)

05.08.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, žiadateľ: Ján Adamovič, Krivosúd – Bodovka 88/1, 913 11, Trenčianske Stankovce, I. (PDF, 337 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, žiadateľ: Ján Adamovič, Krivosúd – Bodovka 88/1, 913 11, Trenčianske Stankovce, II. (PDF, 336 kB)

03.08.2020

Oznámenie o začatí správneho konania OU-TN-OSZP1-2020/024859 – vo veci žiadosti na usporiadanie verejného športového podujatia „8. ročník bikemaratónu pri príležitosti bikefestu“ v ochrannom pásme PR Považský Inovec a PP Beckovské hradné bralo (PDF, 248 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Lesov SR, š.p. OZ Považská Bystrica o súhlas orgánu ochrany prírody na výstavbu lesnej cesty v k.ú. Červený Kameň (PDF, 351 kB)

30.07.2020

Premostenie Dlhého potoka prístupovou komunikáciou vo Sverepci – oznámenie o začatí konania (PDF, 163 kB)

24.07.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti HERBEX s.r.o. o súhlas orgánu ochrany prírody na zmenu stavu mokrade – požiarnej nádrže na pozemku KN-C prac. č. 5074/3 v k.ú. Podkylava (PDF, 2 MB)

23.07.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, Služby pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, 911 01 Trenčín v zastúpení – Súkromná geodézia  Trenčín, s.r.o., Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín (PDF, 207 kB)

          -> Príloha: zoznam drevín na výrub (PDF, 341 kB)

21.07.2020

Povolenie výnimky a vydanie súhlasu – budovanie náučného chodníka Veľký Klíž – Michalov vrch na území CHKO Ponitrie a SKUEV2133 Hôrky - oznámenie o začatí správneho konania (PDF, 257 kB)

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín, Caravita Europe, s.r.o., Trenčianska 827/81, 018 51 Nová Dubnica (PDF, 206 kB)

Vydanie súhlasu na výsadbu a pestovanie nepôvodného druhu rastliny za hranicami zastavaného územia obce, OU-TN-OSZP1-2020/023411-002 (PDF, 182 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Mesta Ilava o súhlas orgánu ochrany prírody na ošetrenie chráneného stromu Lipa trinitárov v Ilave (PDF, 168 kB)

13.07.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade v súvislosti so stavbou „Výstavba mostného prepojenia“ v katastrálnom území Dohňany – oznámenie o začatí správneho konania (PDF, 171 kB)

10.07.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti obce Vršatské Podhradie o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zákazu v CHKO Biele Karpaty (PDF, 455 kB)

08.07.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Žiadateľ: LUTRANS – REAL, spol. s.r.o., Fraňa Mojtu č. 273/8, 949 01 Nitra (PDF, 336 kB)

06.07.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky – turisticko-spoločenské podujatie "25. ročník výstupu na Vtáčnik pri príležitosti 76. výročia SNP" - oznámenie o začatí správneho konania (PDF, 697 kB)

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností v národnej prírodnej rezervácii Vyšehrad v súvislosti s archeologickým výskumom zaniknutého kostola Panny Márie (PDF, 182 kB)

01.07.2020

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností – jazda a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce na území CHKO Biele Karpaty – Rekonštrukcia vedenia 1x110 kV V8707 (VE Kostolná – VE Trenčín) - oznámenie o začatí správneho konania (PDF, 398 kB)

29.06.2020

Upovedomenie o začatí správneho konania – žiadosť o výrub Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (PDF, 335 kB)

25.06.2020

Upovedomenie o začatí správneho konania – žiadosť o výrub Obec Horné Srnie (PDF, 333 kB)

Upovedomenie o začatí správneho konania – žiadosť o výrub RDP Chocholná-Velčice (PDF, 333 kB)

22.06.2020

Žiadosť o povolenie výnimky a udelenie súhlasu na usporiadanie verejného športového podujatia Cyklomaratón Horné Srnie 1. augusta 2020 (PDF, 124 kB)

17.06.2020

Oznámenie správneho konania vo veci žiadosti Obce Uhrovec o povolenie výnimky zo zákazov v prírodnej rezervácii Jankov vŕšok (PDF, 458 kB)

16.06.2020

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností – jazda a státie motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce vo vybraných chránených územiach Trenčianskeho kraja - oznámenie o začatí správneho konania (PDF, 260 kB)

Predaj suvenírov v Manínskej tiesňave – oznámenie o začatí konania (PDF, 242 kB)

12.06.2020

Revitalizácia mokrade U Mituchov – oznámenie o začatí konania (PDF, 233 kB)

08.06.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu – § 6 ods. 2, § 13 ods. 2 písm. a) a b) zákona o ochrane prírody a krajiny na území CHKO Biele Karpaty a územia európskeho významu SKUEV2367 Holubyho Kopanice – oznámenie o začatí správneho konania (PDF, 190 kB)

27.05.2020

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - Ing. Dušan Petrík, M. Bela 22, 911 05 Trenčín (PDF, 335 kB)

18.05.2020

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností – horolezecká činnosť na území prírodnej rezervácie Veľký vrch - oznámenie o začatí správneho konania (PDF, 176 kB)

14.05.2020

Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK - výrub 6 ks drevín rastúcich na parcele KN-C č. 2786/17, k. ú. Trenčianske Teplice (PDF, 334 kB)

06.05.2020

Oznámenie o začatí správneho konania k žiadosti OZ History Slovakia o povolenie výnimky zo zákazov v PR Vršatské hradné bralo, nariadenie ústneho pojednávania a miestnej ohliadky, výzva na doplnenie podania a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR (PDF, 173 kB)

04.05.2020

Oznámenie o začatí správneho konania k žiadosti RNDr. Vladimír Dovina, CSc. – Hydrogeológia o súhlas na technické práce a na zasiahnutie do biotopu európskeho významu v CHKO Biele Karpaty v k. ú. Chocholná – Velčice (PDF, 316 kB)

28.04.2020

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností – jazda a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce na území CHKO Ponitrie – SO 01: Vedenie 2x400 kV – oznámenie o začatí správneho konania (PDF, 253 kB)

08.04.2020

Oznámenie o výrube drevín podľa osobitných predpisov (PDF, 2 MB)

 

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v k. ú. Dolná Súča v počte 15 ks (PDF, 251 kB)

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v k. ú. Mníchova Lehota v rámci výstavby cesty I-9 Chocholná_Mníchova Lehota (PDF, 251 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín –žiadosť - Slovenská správa ciest (PDF, 152 kB)

          -> Príloha k Oznámeniu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín (PDF, 3 MB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín –p. Mikušinec (PDF, 150 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín –p. Tichomírová, p. Ibolya, p. Ibolyová (PDF, 165 kB)

Žiadosť o súhlas na zmenu stavu mokrade – Trenčianska Turná, lokalita Paľova hora – zlepšenie vodného hospodárstva v lese SO 01 – obnova technických diel v lesoch – akumulácia vody na ochranu pred požiarom – oznámenie o začatí správneho konania (PDF, 248 kB)

Prístupová cesta a IS pre IBV v zóne N3B Kostolná-Záriečie – oznámenie o začatí konania. (PDF, 239 kB)

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín v k. ú. Zlatovce (PDF, 251 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas orgánu ochrany prírody na zmenu stavu mokrade Kamečnica v k.ú. Lubina. (PDF, 4 MB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny – Michalíková Anna, Horné Srnie, TTP 3093 (PDF, 804 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti  rozhodnutia OU-TN-OSZP1-2016/031925-7/Ba - upovedomenie o začatí správneho konania (PDF, 160 kB)

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností v území európskeho významu SKUEV0397 Váh pri Zamarovciach v súvislosti s údržbou elektrovodu VN 1007 v k. ú. Zamarovce (PDF, 170 kB)

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností – výrub a orezávanie porastov v ochrannom pásme elektrovodu VN 208 na celej trase vedenia oznámenie o začatí správneho konania (PDF, 246 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín – žiadateľ p. Perný (PDF, 150 kB)

EKOREM - Oznámenie o výrube pod elektrovodmi - VN 231. (PDF, 273 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Žiadateľ: Pavol Jánošík - SHR, Trenčianske Mitice 269 (PDF, 253 kB)

Žiadosť o súhlas k aplikácií chemických prostriedkov na ničenie buriny v rokoch 2019-2022 v staničných a traťových koľajach v obvode ŽSR, OR Trnava v okrese Nové Mesto nad Váhom – oznámenie o začatí správneho konania (PDF, 1 MB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín za hranicami zastavaného územia obce, OU-TN-OSZP3-2020/010005-002RAJ (PDF, 165 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín za hranicami zastavaného územia obce, OU-TN-OSZP3-2020/010003-002RAJ (PDF, 165 kB)

Výrub ohrozujúcich stromov na Starej Myjave – oznámenie o začatí konania, OU-TN-OSZP1-2020/009565-2/SD. (PDF, 161 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - oznámenie o začatí správneho konania, OU-TN-OSZP3-2020/009527-002RAJ. (PDF, 163 kB)

Rozhodnutie, že OPEL COMBO, EVČ: TN051CJ sa stáva starým vozidlom. (PDF, 225 kB)

EKOREM – Oznámenie o výrube pod elektrovodmi – VN 1068. (PDF, 260 kB)

EKOREM – Oznámenie o výrube pod elektrovodmi – VN 1007. (PDF, 226 kB)

Bláznivý cyklovýjazd - oznámenie o začatí konania, OU-TN-OSZP1-2020/008836-2/SD (PDF, 163 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - oznámenie o začatí správneho konania, OU-TN-OSZP3-2020/008978-002RAJ (PDF, 174 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - oznámenie o začatí správneho konania, OU-TN-OSZP3-2020/008979-002RAJ (PDF, 174 kB)