Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Stravovanie_II

Výzva na predloženie cenovej ponuky

na zabezpečenie služieb hromadného stravovania

 

   

            V zmysle zákona NR SR č.25/2006Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s §102- Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami Vás žiadame o predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie služieb hromadného stravovania v termíne do 27.1.2012, do 15,00hod.

 

           

            Žiadame o predloženie cenovej ponuky v zmysle priloženej špecifikácie.             

                         

            Cenová ponuka zaslaná mailom je rovnocenná s cenovou ponukou zaslanou písomnou formou.

 

 

 

Špecifikácia k výzve na podávanie cenových ponúk

 

súťažné podklady

Zákazka s nízkou hodnotou (Služba)

 

 

I.       VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

 

1.                  Identifikácia verejného obstarávateľa

 

Názov organizácie: Obvodný úrad Prievidza

Sídlo organizácie: Medzibriežková 2, 971 01 Prievidza

IČO: 42024307

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  Ing. Katarína Hudecová

                                                                       046/51 56 363

                                                                       katarina.hudecova@pd.vs.sk

 

2.                  Predmet zákazky

 

Zabezpečenie služieb hromadného stravovania

 

Opis predmetu zákazky:

Zabezpečenie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa formou zabezpečenia reštauračných služieb, bufetových služieb, služieb jedální a hromadného stravovania a pod. na základe akceptovania stravných poukážok uchádzača v určených nominálnych hodnotách, v súlade so špecifikáciou uvedenou v časti 1.1.

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný slovník:

55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie

Doplnkový slovník:

55300000-3 Reštauračné služby  a podávanie jedál

55330000-2 Bufetové služby

55500000-5 Služby jedální a hromadného stravovania

 

Predpokladané množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

V predpokladanom množstve cca 3 000 kusov stravných lístkov a objem menej ako 10 000 EUR ( pri nominálnej hodnote stravného lístka 3,30 €). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje nominálnu hodnotu stravných lístkov určiť a celkový počet podľa potreby zmeniť.

           

 

II. podrobné vymedzenie predmetu zákazky

 

1. Komplexné zabezpečenie služieb spojených so zabezpečením služieb hromadného stravovania min. v nasledovnom rozsahu:

 

1.1 Uchádzač musí mať uzavreté zmluvy s maximálnym počtom stravovacích zariadení, poskytujúcich min. jedno hlavné teplé jedlo, vrátane polievky a min. jeden nealkoholický nápoj, akceptujúcich stravné poukážky uchádzača (ďalej len „akceptačné miesta uchádzača“) nachádzajúcich sa v sídle objektu verejného obstarávania a to v mestách Prievidza a Partizánske.

 

1.2 Akceptované budú len tie akceptačné miesta uchádzača, ktoré sa nachádzajú na niektorej v uvedených mestách. Aktuálny zoznam akceptačných miest uchádzača platný ku dňu predkladania ponúk, musí tvoriť samostatnú písomnú prílohu ponuky uchádzača.

 

1.3 Aktuálny zoznam akceptačných miest uchádzača musí byť predložený v požadovanej štruktúre podľa prílohy č. 1 „Zoznam stravovacích zariadení“ (akceptačných miest) uchádzača k tejto výzve.

 

1.4 Stravná poukážka uchádzača sa musí skladať z dvoch častí (pre jednoduché oddelenie napr. perforáciou a pod.) tak, aby prípadne jedna jej časť mohla slúžiť ako objednávka a druhá časť ako platidlo za odobraté jedlo; zároveň bola akceptovaná ako platidlo (obidve jej časti bez oddelenia) vo všetkých akceptačných miestach uchádzača.

 

1.5 Stravná poukážka musí byť dostatočne chránená proti zneužitiu a falšovaniu. Musí na nej byť (na obidvoch jej častiach) zreteľne vyznačená jej nominálna hodnota, kalendárny rok s vyznačením doby jej platnosti a jedinečný číselný kód, stravná poukážka (obidve jej časti) musí byť opatrená čiarovým kódom a minimálne dvoma ochrannými prvkami (používanými napr. pre tlač dokladov, cenín a cenných papierov).

 

1.6 Vyžaduje sa písomný súhlas uchádzača, že v čase platnosti zákazky, ponúkne uzavretie zmluvy (predmetom ktorej bude akcpetácia stravných poukážok uchádzača) akémukoľvek ďalšiemu stravovaciemu zariadeniu podľa odôvodnenej písomnej žiadosti verejného obstarávateľa, na dodávku stravy na základe akceptácie stravných poukážok uchádzača. Verejný obstarávateľ v písomnej žiadosti uvedie názov a adresu prevádzky, s ktorou požaduje, aby uchádzač uzavrel zmluvu o akceptovaní svojich stravných poukážok. Nesplnenie tejto podmienky bude dôvodom na zrušenie zákazky.

 

1.7 Stravné poukážky budú dodávané v objednávateľom stanovenej nominálnej hodnote 3,30€. Objednávateľ si vyhradzuje právo nominálnu hodnotu stravnej poukážky počas platnosti rámcovej dohody meniť.

 

1.8 Stravné poukážky musia umožniť v akceptačných miestach uchádzača odoberať stravu v cene rovnajúcej sa nominálnej hodnote vyznačenej na poukážke. V prípade stravy, ktorej hodnota je vyššia ako je nominálna hodnota vyznačená na stravnej poukážke, musí byť stravníkovi objednávateľa daná možnosť, rozdiel medzi nominálnou hodnotou a cenou stravy uhradiť v hotovosti.

 

1.9 Vyžaduje povinnosť uchádzača spätne odobrať od objednávateľa nespotrebované stravné poukážky v dobe ich platnosti a uhradiť mu finančnú čiastku rovnajúcu sa sume, ktorú za ne objednávateľ zaplatil.

 

1.10 Vyžaduje sa, aby storno poplatky pri vrátení nespotrebovaných stravných poukážok v lehote ich platnosti a storno poplatky pri vrátení – výmene stravných poukážok v lehote ich platnosti pri zmene ich nominálnej hodnoty, resp. iné storno poplatky súvisiace s distribúciou a manipuláciou stravných poukážok, neboli objednávateľovi účtované a rovnali sa nule

(0,00 €).

 

1.11 Tiež sa vyžaduje povinnosť uchádzača odobrať od objednávateľa nespotrebované stravné poukážky v dobe ich platnosti, poškodené alebo inak znehodnotené a vydať mu nové stravné poukážky v odpovedajúcich počtoch a nominálnej hodnote, bez nárokov na akékoľvek storno poplatky, penále alebo pokuty.

 

1.12 Stravné poukážky musia byť dodávané na objednávateľom uvedenú adresu verejného obstarávateľa, v požadovanej nominálnej hodnote, v počtoch a vo vyžadovanej lehote plnenia, v súlade so zadaním zákazky formou číslovanej záväznej objednávky, bez akýchkoľvek nárokov na úhradu nákladov na dopravu do miesta plnenia alebo iných nákladov súvisiacich s dodávkou.

 

1.13 Vyžaduje sa dodávka stravných poukážok v lehote najviac do 48 hodín od doručenia záväznej objednávky poskytovateľovi.

 

1.14 Akékoľvek náklady súvisiace s výrobou, dopravou, balením, distribúciou, manipuláciou, zúčtovaním a pod., ako aj ďalšie náklady súvisiace s plnením zákazky musia byť zarátané v cene za dodanie predmetu zákazky, neumožňuje sa ich osobitná náhrada.

 

1.15 Ponuka uchádzača musí obsahovať vzorku/y ponúkanej stravnej poukážky so zapracovaním všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa, vrátane jej úplného opisu, návrhu grafického riešenia, opisu ochranných prvkov, objednávania, výmeny, distribúcie a iné. Vzorku/y predložiť ako „VZOR (SPECIMEN)“, resp. ako návrh pre zadanie do tlače.

 

2.   Miesto a termín plnenia

 

2.1 Miestom plnenia je sídlo verejného obstarávateľa uvedený v bode 1.

 

2.2 Požadovaný termín plnenia:

je priebežne po dobu platnosti zákazky. Termín plnenia čiastkových dodávok objednaných stravných poukážok je stanovený na najviac 48 hodín od zadania zákazky na základe      doručenia záväznej objednávky.

 

2.3 Platnosť zákazky:

Zákazka je platná na dobu určitú – do vyčerpania finančného limitu stanoveného pre       zákazku s nízkou hodnotou.

 

3.      Technické a personálne zabezpečenie

 

Uchádzač zabezpečí dodávku predmetu zákazky vlastným technickým vybavením a personálnym zabezpečením alebo technickým vybavením a personálnym zabezpečením inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah.

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

 

Menej ako 10 000 € bez DPH.

 

5. Lehota na predkladanie ponúk

 

27.1.2012  do 15,00 h

(Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi    neotvorená).

 

6. Miesto predkladania ponúk

 

Názov organizácie: Obvodný úrad Prievidza

Sídlo organizácie: Medzibriežková 2, 971 01 Prievidza

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Katarína Hudecová

                                                                     046/ 54 56 363

                                                                     katarina.hudecova@pd.vs.sk

 

7. Jazyk ponuky

 

Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom    jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem  dokladov predložených v českom jazyku.

 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

 

Úspešnou ponukou bude ponuka s najvyšším počtom zariadení na poskytovanie služieb hromadného stravovavania na princípe akceptácie stravnej poukážky uchádzača (ďalej len „akceptačné miesto uchádzača“), t.j. počet akceptačných miest uchádzača poskytujúcich min. jedno hlavné teplé jedlo, vrátane polievky a min. jeden nealkoholický nápoj, akceptujúcich stravné poukážky uchádzača, nachádzajúcich sa vo vymedzených okruhoch dostupnosti a ich ohraničením v bode 1.1 tejto výzvy.

 

9. Výsledok výberového konania

 

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka. Zákazka je platná na dobu určitú – do vyčerpania finančného limitu stanového pre zákazku s nízkou hodnotou.

 

10. Doplňujúce údaje a informácie

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje údaje uvádzané v prílohe č. 1 predloženej uchádzačom overiť. V prípade, že bude niektorý z údajov nepravdivý, bude toto stravovacie zariadenie z celkového počtu stravovacích zariadení predložených uchádzačom odrátané a nebude naň prihliadané pri vyhodnotení ponuky.

 

Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, verejný obstarávateľ písomne oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk súčasne. Úspešným uchádzačom oznámi, že ich ponuku prijíma a ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli a súčasne v oznámení uvedie dôvod neprijatia ich ponuky.

 

V Prievidzi 20.1. 2012

Vypracovala: Ing. Katarína Hudecová                                

 

 

 

Ing. Kamila Topoľská                                  

        Prednostka

 

Príloha č. 1 : Zoznam stravovacích zariadení (akceptačných miest) uchádzača (DOC, 64 kB)