Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

Súťaže

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa od 10. 3. do 27. 3. 2020 z dôvodu aktuálnej situácie šírenia koronavírusu COVID-19 rušia nasledovné okresné, krajské a celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží:

 • Fyzikálna olympiáda, kat. A, krajské kolo (10. 3. 2020) a kat. E, F, okresné kolo (18. 3. 2020),
 • Olympiáda v španielskom jazyku, celoštátne kolo (10. – 11. 3. 2020),
 • Biologická olympiáda, kat. A a B, krajské kolo (11. a 12. 3. 2020),
 • Olympiáda v ruskom jazyku, krajské kolo (13. 3. 2020),
 • Chemická olympiáda, kat. B, školské kolo (13. 3. 2020) a kat. D, okresné kolo (20. 3. 2020),
 • Matematická olympiáda, kat. A, celoštátne kolo (22. – 25. 3. 2020) a kat. Z9, krajské kolo (17. 3. 2020),
 • Olympiáda v nemeckom jazyku, celoštátne kolo (22. – 23. 3. 2020).

Informácie aj z Iuventy budú stanovené nové termíny aj ohľadom vývoja situácie. Všetko bude zverejnené a pokiaľ budeme vedieť niečo bližšie, hneď vám dáme avízo.

Športové aj záujmovo-umelecké súťaže z toho istého dôvodu tiež musíme preložiť a ak sa bude dať, nájsť aj náhradný termín.

 • Pytagoriáda, okresné kolo (24. a 25. 3. 2020),
 • Dejepisná olympiáda, krajské kolo (24. 3. 2020),
 • Olympiáda v anglickom jazyku, celoštátne kolo (24. – 25. 3. 2020),
 • Biologická olympiáda, kat. C, krajské kolo (26 3. 2020).

 Ak to situácia umožní, bude snaha pre ne dodatočne stanoviť náhradné termíny. 

Realizáciu celoštátneho kola Olympiády v informatike a krajského kola Geografickej olympiády, kat. A, B, Z pripravujú celoštátne odborné komisie uvedených predmetových olympiád v elektronickej forme. Prihlásení súťažiaci budú o podrobnostiach informovaní e-mailom.


 Predmetové olympiády

Jazykové olympiády

Záujmovo-umelecké súťaže

Športové súťaže                                                            

Súťaže mimo kalendára

Stredné školy

 

Organizácia súťaží, legislatíva a koordinátori súťaží

Súťaže žiakov ZŠ, ZUŠ a SŠ sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, vytvárajú podmienky na rozvoj mimoriadne nadaných detí a mládeže.

Legislatíva k súťažiam:

19.6.2017

Informácia:
Dňom 1. júna 2017 nadobúdajú účinnosť Smernica č. 23/2017 o súťažiach a Príkaz ministra č. 24/2017, ktorým sa vydáva Štatút Rady ministra pre oblasť súťaží a pre riešenie úlohy podpory nadanej mládeže,
ktoré sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v záložke Legislatíva/Vnútorné rezortné predpisy
http://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2017/ .

- Zákon č. 596/2003 Z.z. (PDF, 277 kB) (pdf, 270,6kB) o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonovv v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 597/2003 Z.z. (PDF, 67 kB) (pdf, 65,4kB) o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- Smernica MŠVVaŠ SR č 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení (PDF, 474 kB)(pdf, 463,2 kB)
- Smernica č. 44/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení športových súťaží detí a žiakov škôl (PDF, 506 kB)(pdf, 493,8 kB)
- Smernica č. 6/2013, ktorou sa mení smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení (PDF, 121 kB) (pdf, 118,6kB)

- Metodický pokyn odboru školstva Okresného úradu Trenčín 2/2017: FINANČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽÍ ŽIAKOV
  
          Metodický pokyn súťaže_2017 (PDF, 190 kB)
            Metodický pokyn súťaže - prílohy 1 (XLS, 188 kB)
            Metodický pokyn súťaže - prílohy 2 (XLS, 48 kB)

 

Vedomostné a záujmovo umelecké súťaže-Organizácia súťaží a koordinátori súťaží

Športové súťaže-Organizácia súťaží a koordinátori súťaží


 - Informácie o olympiádach a súťažiach pre stredné školy sú na www.kcvc.sk
 
 
 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]