Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2023, nedeľa
 

Vybrané právne predpisy upravujúce oblasť pracovnoprávnych vzťahov

 • Ústava Slovenskej republiky
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave
 • Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene  a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z.  o inšpekcii práce  a zmene  a doplnení  zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci  a nelegálnom zamestnávaní  a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
 • Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 411/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len občan Slovenskej republiky
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015
 • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 119/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnej rovnošate inšpektora práce a jej vyobrazenie
 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 296/2014 Z. z. o sumách stravného
 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 632/2008 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách