Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. marec 2023, utorok
 

Vzdelávanie - tematická pracovná skupina

ZÁZNAM Z 2. TEMATICKEJ PRACOVNEJ SKUPINY – PRIORITA VZDELÁVANIE

DÁTUM: 05.05.2015

MIESTO: ÚSVRK, Vajnorská 25, Bratislava 

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny (tvorí prílohu č. 1)

PROGRAM STRETNUTIA:

 • prezentácia zaslaných návrhov opatrení
 • diskusia k zaslaným návrhom opatrení
 • zber, zaznamenávanie a sumarizácia ďalších návrhov opatrení
 • diskusia k indikátorom – metodika tvorby indikátorov
 • predstavenie ďalších krokov tvorby Akčného plánu (AP)

 

1. Úvod stretnutia

Na úvod stretnutia privítal prítomných Ján Hero, poďakoval za účasť a za zaslanie jednotlivých návrhov opatrení.

Zora Pauliniová z PDCS ako facilitátorka stretnutia oboznámila prítomných s programom stretnutia 2. TPS pre oblasť vzdelávania a ozrejmila cieľ stretnutia – prezentovať a prediskutovať návrhy opatrení k revidovaným čiastkovým cieľom a získať návrhy ďalších opatrení AP. Z. Paulíniová ďalej predstavila zodpovedných za jednotlivé kroky a koordináciu procesu v rámci Revízie Stratégie pre oblasť vzdelávania, ktorými sú:

Zora Pauliniová - facilitátorka (PDCS);

Peter Dráľ - expert pre oblasť vzdelávania - zodpovedný za prípravu návrhov, ako aj finálnych materiálov, ako výsledkov diskusie v rámci pracovnej skupiny;

Eva Surovková - riaditeľka kancelárie (ÚSVRK) - zodpovedná za celkové koordinovanie procesu Revízie Stratégie;

Gabriela Verbovská - zapisovateľka

 

2. Prezentácia zaslaných návrhov a opatrení

 Peter Dráľ poďakoval za zaslané návrhy opatrení pre oblasť vzdelávania, ktoré následne prítomným predstavil. Vypracované návrhy reflektujú revidované čiastkové ciele a tvoria prílohu č. 2 tohto zápisu. Východiskami pre ich spracovanie boli pôvodné opatrenia a aktivity uvedené v Stratégii Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, v Revidovanom národnom akčnom pláne Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na roky 2011 – 2015, podnety zaslané členmi pracovnej skupiny pred 2. zasadnutím TPS a dlhodobo navrhované opatrenia rôznych subjektov (MVO, UNDP, EK). Návrhy prezentované na 2. zasadnutí TPS sú ešte otvorené na ďalšie spresňovanie a dopĺňanie. Po zapracovaní všetkých podnetov bude upravená verzia pred 3. zasadnutím zaslaná jednotlivým rezortom, členom a členkám TPS spolu s navrhovanými indikátormi a zodpovednosťami.

 

3. Diskusia k zaslaným návrhom opatrení

 

1.2 Zvýšiť personálne, odborné a materiálne kapacity poskytovateľov predprimárneho vzdelávania pre deti z MRK / SZP.

 

1.2.2 Zvýšiť podiel kvalifikovaných učiteľov a pedagogických asistentov v materských školách navštevovaných deťmi z MRK / SZP.

p. Daniel: Privítal pokus o zosúladenie Akčného plánu Dekády so Stratégiou integrácie Rómov do roku 2020 a zakomponovanie evaluačného hľadiska. Navrhuje možnosť využitia dočasných vyrovnávacích opatrení.

p. Daskalová: Vidí problém vo využití dočasných vyrovnávacích opatrení, nakoľko sa nimi zaoberal aj Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Výbor požiadal o stanovisko k využitiu dočasných vyrovnávacích opatrení rezort školstva a spravodlivosti, pričom z rezortu školstva im bolo zaslané zamietavé a z rezortu spravodlivosti nejednoznačné stanovisko.

 

2.1 Podporovať realizáciu ucelených výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov z MRK / SZP na úspešné absolvovanie nižšieho sekundárneho vzdelávania počas plnenia povinnej školskej dochádzky.

p. Daniel: Víta aktivitu 2.1.4, pretože rozširuje možnosti podpory záujmovej činnosti a voľnočasových aktivít aj na tie školy, ktoré nespĺňajú kritérium vyše 20%-ného zastúpenia žiakov z MRK / SZP pri aktivite 2.1.3.

p. Kviečinská: Je potrebné okrem formálneho vzdelávania podporovať aj neformálne vzdelávanie rodičov a detí. Navrhuje do opatrenia 2.1 explicitne uviesť prácu s mládežou a neformálne vzdelávanie detí, rodičov, učiteľov. Súčasne IUVENTA ponúka pomoc pri tvorbe metodík.

 

4.1. Zabezpečiť plynulý prechod žiakov z MRK / SZP zo základnej na strednú školu.

4.1.2 Predĺžiť plnenie povinnej školskej dochádzky do 18 rokov veku.

p. Hero: MŠVVaŠ SR nevylúčilo túto možnosť, avšak je potrebné, aby navrhovaná aktivita nebola etnicky podmienená, ale aby sa vzťahovala na celú populáciu.

p. Miškolci: V zásade nie je proti uvedenej aktivite, ale na dosiahnutie cieľa postačí, ak budú ostatné opatrenia fungovať.

 

4.3 Zabezpečiť finančnú podporu výchovy a vzdelávania žiakov z MRK / SZP na stredných školách.

4.3.1 Rozšíriť systém finančnej podpory na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP na stredné školy a spresniť podmienky využitia poskytovaných príspevkov a dotácií.

p. Tomová: Je potrebné legislatívne vymedziť pojem inkluzívne školstvo, ako aj žiak zo SZP.

 

5.1 Zvýšiť kvalifikovanosť vyučovania rómskeho jazyka, literatúry a reálií

5.1.4 Podporiť zavedenie rómskeho jazyka ako výberového predmetu na pedagogických fakultách.

p. Cina: Navrhuje rozšíriť zavedenie rómskeho jazyka ako výberového predmetu aj na iné fakulty ako sú pedagogické.

5.1.5 Rozpracovať obsah a metodiky multikultúrnej výchovy so špecifickým zameraním na históriu a kultúru Rómov a na rozvíjanie interpersonálnych a interkultúrnych kompetencií v základných a stredných školách.

p. Cina: Uviedol, že daná metodika je už rozpracovaná aj s učebnými zdrojmi (MRK1, MRK2).

 

6.1 Zabezpečiť objektívne a kultúrne citlivé posudzovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov z MRK.

p. Farkašová: Testovania žiakov sa vykonávajú príliš zavčasu, čo má mnohokrát za následok negatívne rozhodnutia ovplyvňujúce život dieťaťa. Diagnostika sa často nerealizuje na to, aby sa identifikovali potreby dieťaťa a následne realizovali vhodné intervencie, ale len na to, aby mohlo byť dieťa niekam zaradené.

p. Tomová: Žiaci po ukončení špeciálnych škôl sú v bežnom živote nepoužiteľní a zabetónovaní v ISCED 1, a preto je potrebné otvoriť systém aj pre ne. Zároveň je potrebné umožniť týmto deťom rediagnostiku v akomkoľvek veku a umožniť im získať vzdelanie na úrovni ISCED 2.

p. Kviečinská: Ako príklad dobrej praxe uviedla základnú školu v obci Jarovnice, kde riaditeľ školy prijíma všetky deti bez vstupného testovania. Taktiež na základe skúseností (projekt PHARE) uviedla, že diagnostika nie je všeliek. Podpora by mala smerovať najmä na učiteľov, ktorí pracujú so žiakmi z MRK / SZP.

p. Miškolci: Diagnostikovanie detí sa vykonáva príliš zavčasu. Je potrebné aby žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia (variant A) boli súčasťou bežného vzdelávacieho prúdu. Zároveň navrhol, aby takéto deti neboli v prvých troch ročníkoch zaraďované do špeciálnych, ale do bežných škôl.

 

6.1.2 Legislatívne vymedziť povinnú rediagnostiku žiakov z MRK po ukončení 1., 2. a 3. ročníka základnej školy.

p. Farkašová: Uvedená aktivita nemá zmysel, je potrebné ju vypustiť.

p. Daniel: Aktivity č. 6.1.1 a 6.1.2 je potrebné ponechať (radšej stratiť 5 rokov ako celý život).

p. Miškolci: Je potrebné podporovať prechod žiakov špeciálnych škôl do hlavného vzdelávacieho prúdu (napr. prostredníctvom IVVP). Navrhuje zahrnúť aktivitu na personálne oddelenie centier špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie od špeciálnych škôl, aby sa predchádzalo neoprávnenému zaraďovaniu detí do špeciálnych škôl.

 

6.1.4 Zjednotiť systém pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

p. Farkašová: Vyjadrila potrebu zjednotenia systému pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie aj za prítomnosti špeciálneho pedagóga (t. j. priblížiť poradenský servis dieťaťu a vykonávať ho „pod jednou strechou“, ideálne priamo v škole). Zároveň uviedla, že deti sú mnohokrát predčasne oddeľované na základe zlej úspešnosti v testovaní. Nie je možné povedať, že takéto výsledky dosahujú na základe postihnutia, ale často je príčinou málo podnetné prostredie. Preto je potrebné, aby takéto deti boli po určitý čas stimulované (napr. predškolskou prípravou) a až následne diagnostikované.

p. Hero: Je potrebné zjednotiť poradenský systém, ako aj otvoriť možnosti v rámci programov druhej šance (aj pre absolventov špeciálnej školy). Zároveň poukázal na možnosť využiť dočasne vyrovnávacie opatrenia aj v oblasti vzdelávania.

p. Polgáryová: NÚCEM vykonal merania v dvadsiatich školách na východnom Slovensku. Výsledky testovaných detí boli slabé. Je potrebné nájsť odpoveď na otázku, aké nástroje je potrebné využiť na meranie schopností žiakov, ktorí zaostávajú oproti žiakom so štandardnými výsledkami. Zároveň vyslovila, že je potrebné predchádzať diagnostike, a to zaraďovaním detí do nultého ročníka alebo prostredníctvom povinnej predškolskej prípravy.

 

7.2. Vyhodnotiť existujúce programy inkluzívneho vzdelávania.

p. Korec: Projekty MRK 1, MRK 2 a MRK 3 priniesli odbornú personálnu pomoc pre školy. V súčasnosti už prebieha ich evaluácia. Aktuálne výsledky priniesli záver, že je potrebné posilniť personálne kapacity najmä pedagogických asistentov a odborných zamestnancov, ktorých v súčasnosti nie je v školách dostatočný počet. Taktiež uviedol, že pri niektorých aktivitách je potrebné zladiť použitú terminológiu s legislatívou (napr. 3.2.2 ohľadom pedagogických zamestnancov), do viacerých zahrnúť aj odborných zamestnancov a prehodnotiť zacielenie niektorých opatrení iba na školy s vyše 20%-ným zastúpením žiakov z MRK / SZP, pretože to môže vylúčiť školy, ktoré takéto percento nedosahujú, no vzdelávajú aj žiakov z MRK/SZP.

p. Halčínová: Uviedla, že zadefinovanie 20% alebo 15% v národných projektoch slúžilo iba na identifikovanie škôl navštevovaných deťmi z MRK, no uvedené hodnoty nemajú žiadne hlbšie opodstatnenie.

 

Zhrnutie

p. Dráľ: Významný počet navrhovaných opatrení smeruje k posilňovaniu personálnych kapacít bežných škôl a k zabezpečeniu komplexnej podpory pedagogickým a odborným zamestnancom, aby mohli so žiakmi z MRK / SZP efektívnejšie pracovať. Na základe meraní totiž vieme, že žiaci z MRK / SZP dosahujú v priemere o 20% horšie výsledky. To je východisková hodnota pre tvorbu opatrení, aby sa uvedený rozdiel systematicky znižoval. Stratégia by nemala viesť k vytvoreniu odlišných vzdelávacích štandardov pre žiakov z MRK/SZP, ale zaviesť také opatrenia, ktoré im pomôžu lepšie zvládať rovnaké štandardy.

 

Zhrnutie návrhov z diskusie:

- doplniť opatrenia využívajúce inštitút dočasných vyrovnávacích opatrení (aj s ohľadom na minulé stanoviská rezortov školstva a spravodlivosti)

- prehodnotiť zacielenie niektorých opatrení iba na školy s vyše 20%-ným zastúpením žiakov z MRK / SZP

- explicitne doplniť prácu s mládežou a neformálne vzdelávanie

- doplniť opatrenie zamerané na personálne oddelenie centier špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie od špeciálnych škôl 

- zvážiť opatrenia súvisiace s diagnostikou a rediagnostikou žiakov a aktivity preformulovať tak, aby sa poradenský servis priblížil deťom a rodinám

- rozšíriť rómsky jazyk ako výberový predmet aj na iné než pedagogické fakulty

- spresniť použitú terminológiu s platnou legislatívou

 

4. Diskusia k indikátorom – metodika tvorby indikátorov

 

Agentúra FRA zriadená EK nás ako národný kontaktný bod informovala, že od januára 2016 bude povinnosťou všetkých členských štátov EÚ, ktoré prijali vnútroštátny strategický rámec vyhodnocovať plnenie stratégie na základe sady ukazovateľov, ktoré FRA tvorí v súčinnosti s národnými kontaktnými bodmi.

 

5. Zadanie pre ďalšiu TPS

 

Na záver stretnutia Z. Pauliniová poďakovala prítomným za účasť a konštruktívnu diskusiu a P. Dráľ požiadal všetkých členov a členky TPS o zaslanie:

- dodatočných pripomienok a spresnení k prezentovaným opatreniam a aktivitám

- prípadných nových návrhov na opatrenia a aktivity

- ďalších materiálov, ktoré sú relevantné pre nastavenie opatrení a indikátorov

 

Termín na zaslanie podnetov členmi a členkami TPS: 21.5.2015.

Termín zaslania aktualizovaných podkladov pre 3. zasadnutie TPS: 8.6.2015

3. zasadnutie TPS je predbežne plánované v týždni 15.-19.6.2015.

 

Prílohy:

 1. Prezenčná listina
 2. Prezentovaný návrh opatrení a aktivít pre oblasť vzdelávania

ZÁZNAM Z 1. TEMATICKEJ PRACOVNEJ SKUPINY – PRIORITA VZDELÁVANIE

 DÁTUM:       12.03.2015

MIESTO:      ÚSVRK, Vajnorská 25, Bratislava 

PRÍTOMNÍ: podľa prezenčnej listiny (tvorí prílohu č. 1)

PROGRAM STRETNUTIA:

 • predstaviť ciele, harmonogram a výstupy TPS,
 • predstaviť globálne a čiastkové ciele konkrétnej prioritnej politiky stratégie,
 • zmapovať existujúce strategické dokumenty, politiky, programy a projekty v oblasti integrácie Rómov,  ktoré realizujú relevantné rezorty  a ďalšie relevantné inštitúcie  s cieľom umožniť  využiť existujúce programy a zdroje a umožniť koordináciu zainteresovaných,
 • predstaviť relevantné priority OP Ľudské zdroje Prioritnú os 5: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít z hľadiska  možnosti  financovania akčného plánu,
 • predstaviť štruktúru, v akej sa bude AP spracúvať a prezentovať zadanie na ďalšie stretnutie. 

 

1. Úvod stretnutia

 Na úvod stretnutia privítal prítomných Ján Hero, poďakoval za účasť a ozrejmil základné rámce procesu revízie Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 a tvorby akčných plánov na roky 2016-2018 („Revízia Stratégie“). Ako tiež informoval, ÚSVRK kontrahoval organizáciu PDCS pre vedenie procesu a facilitáciu jednotlivých pracovných stretnutí, ktorá zároveň prostredníctvom nezávislých expertov zabezpečuje odborný vstup do diskusie zainteresovaných subjektov a prípravu výstupov z nej  - revidovaných cieľov Stratégie a návrhov akčných plánov pre jednotlivé tematické okruhy, ktoré budú následne predmetom materiálu predkladaného na schválenie vláde SR. 

Zora Paulíniová z PDCS ako facilitátorka stretnutia oboznámila prítomných s podrobnejšou informáciou o časovom priebehu procesu Revízie Stratégie a to osobitne k činnosti jednotlivých tematických skupín. Ich primárnou úlohou je nájsť odbornú zhodu na konkrétnych opatreniach pre obdobie najbližších 3 rokov sformulovaných do podoby akčného plánu, ktorý by vychádzal z redefinovaných (novonavrhnutých) cieľov Stratégie pre danú oblasť a zároveň by viedol k ich napĺňaniu. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe č.2 – powerpoint prezentácii.

P. Paulíniová ďalej predstavila zodpovedných za jednotlivé kroky a koordináciu procesu v rámci Revízie Stratégie pre oblasť bývania, ktorými sú:

Zora Paulíniová - facilitátorka (PDCS);

Peter Dráľ - expert pre oblasť vzdelávania - zodpovedný za prípravu návrhov, ako aj finálnych materiálov, ako výsledkov diskusie v rámci pracovnej skupiny;

Eva Surovková - riaditeľka kancelárie (ÚSVRK) - zodpovedná za celkové koordinovanie procesu Revízie Stratégie; a

Gabriela Verbovská - zapisovateľka

 

2. Výstup práce experta a diskusia

 Expert pre oblasť vzdelávania Peter Dráľ predstavil globálne a čiastkové ciele pre oblasť vzdelávania (návrh globálnych a  čiastkových cieľov tvorí prílohu č. 3.

-          Nastavenie opatrení pre oblasť Vzdelávanie je potrebné postaviť na filozofii a princípoch inkluzívneho vzdelávania (rovnosti príležitostí, desegregácie, a pod.) – zahrnúť ich do úvodného textu, t.j. zdôvodnenia cieľov v oblasti vzdelávania,

-          z obsahového hľadiska k zmene nedochádza, revízia prinesie sprehľadnenie a zjednodušenie formulovania, ktoré bude reálne merateľné a vyhodnotiteľné,

 

Globálny cieľ: pretrváva alternatívne uvádzanie podrobnejšie a stručnejšie formulovaného cieľa – v prípade dostatočného zahrnutia základných princípov do úvodného textu je možné pracovať aj so stručnejšou verziou globálneho cieľa,

-          Globálny cieľ alternatíva 1: pomenúva isté princípy, na ktoré sa je potrebné zamerať, a ktoré chceme dosiahnuť,

-          Globálny cieľ alternatíva 2 : jednoduchšia formulácia

 

Definovanie cieľovej skupiny:

 

- cieľovú skupinu nemožno kvôli komplikovanosti zberu dát vymedziť jednostranne iba ako žiakov z MRK alebo ako žiakov zo SZP, preto je potrebné pri každom čiastkovom cieli aj opatreniach špecifikovať, ktorý typ dát je pre vyhodnocovanie ich plnenia zmysluplnejší, a to zohľadniť pri nastavovaní indikátorov, východiskových a cieľových hodnôt,

- zadefinovanie cieľovej skupiny ako žiaci z rómskych komunít: v súčasnosti evidujeme 700 rómskych žiakov, a preto zisťovanie podľa etnicity nám nedáva dostatočnú informáciu,

- zadefinovanie cieľovej skupiny ako žiaci marginalizovaných rómskych komunít: je možné vymedziť podľa typu osídlení (Atlas rómskych komunít 2013),

- zadefinovanie cieľovej skupiny ako žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: je možné vymedziť podľa škôl (štatistiky),

 

Indikátory:

-  k zdrojom a metodike zberu dát sú potrebné ďalšie rokovania s inštitúciami, ktoré ich zbierajú a vyhodnocujú (MŠVVŠ SR, ÚIPŠ/CVTI, NÚCEM, ÚPSVaR)

- neexistuje konsenzus o možnosti zbierať etnické dáta a o ich využiteľnosti pri monitorovaní plnenia stratégie,

 

Diskusia

-          p. Adamová: je potrebné prehodnotiť špeciálne školstvo,

-          p. Petrasová: preformulovanie č.c.1(je potrebné zahrnúť aj pojem predškolská príprava), č.c.5 materinským jazykom nemusí byť len rómsky jazyk, ale aj maďarský jazyk, č.c.7 v súčasnosti už existujú programy inkluzívneho vzdelávania (MRK1, MRK2, MRK 3), je potrebné vypracovať analýzu nie nové vypracovanie programov inkluzívneho vzdelávania,

-          p. Farkašová: č.c.1 preformulovať  pojem predprimárne vzdelávanie na  pojem predprimárna výchova (širší pojem), potreba zapojenia a práca s rodičmi, č.c.5 v prípade, ak sa zvýši počet škôl, ktoré vyučujú rómsky jazyk a reálie je potrebné zvýšiť aj počet kvalifikovaných učiteľov,

-          p. Rosinský: v čiastkových cieľoch sa je potrebné zamerať aj na stredné a vysoké školy

-          p. Facuna: č.c.1 explicitne vyjadriť, čo pod pojmom variabilné programy rozumieme, č.c.5 zvýšenie počtu škôl súvisí aj so zvýšením počtu kvalifikovaných učiteľov  a so školským vzdelávací programom,

-          p. Tomová: č.c.5 potrebné zvýšiť počet kvalifikovaných učiteľov, zmapovať existujúce stredné školy, ktoré vyučujú rómsky jazyk (je dôležité tieto školy podporovať a vytvoriť im vhodné podmienky, aby boli odrazom pre VŠ),

-          p. Adamová: pojem inkluzívne vzdelávanie v súčasnej dobe v legislatíve zahrnutý nie je,

-          p. Šilonová: legislatívny návrh pre pojem inkluzívne vzdelávanie je zahrnutý v NP PRINED,

-          p. Kriglerová:všetky ciele by mali uplatňovať princípy desegregácie, inklúzia by mala byť rámcom pri všetkých cieľoch ,

-          p. Miškolci: oceňuje snahu o posun v revízii Stratégie, najmä zameranie na zlepšenie možností monitorovania plnenia Stratégie. Č sa týka využívania dát, je možné využívať lepšie dáta ktoré sú k dispozícii, ale nie je pravda, že nie je možné zbierať etnické dáta, aj na toto existujú metodiky, napr. Česká školská inšpekcia zbiera etnické dáta,

-          p. Godla: č.c.5 potreba rozvíjania rómskeho jazyka,

-          p. Kadlečíková: deti zo SZP sú deti so ŠVVP ale to neznamená, že musia byť vzdelávané v špeciálnych školách,

-          p. Facuna: č.c.5 potreba analýzy existujúcich škôl, ktoré vyučujú rómsky jazyk (v súčasnosti o týchto školách existujú správy a ich odpočty), podpora rozširovania kapacít týchto škôl

-          p. Klein, p. Šilonová: zakomponovať filozofiu inkluzívneho vzdelávania, potreba zamerať sa na SZP,

-          p. Cina: č.c.7 inkluzívny model vzdelávania je už vypracovaný, preto sa je potrebné radšej zamerať na jeho realizáciu, č.c.5 zamerať sa nielen na odbornú prípravu zamestnancov (učiteľov) ale aj na zmenu školských kurikúl,

-          p. Jurgovianová: č.c.5 zamerať sa na zvýšenie počtu vyučujúcich, nie škôl, č.c.7 doplnenie stredných škôl,

-          p. Facuna: adresne sa zamerať na Rómov, nie na všetky deti zo SZP,

-          p. Tomová: MŠVVaŠ SR poskytuje dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností a na podporu výchovy k stravovacím návykom len MŠ a ZŠ, preto je potrebné dotáciu rozšíriť aj na stredné školy.

 

3. Mapovanie situácie

 

Zástupcovia prítomných rezortov sumarizovali existujúce verejné politiky, projekty, koncepcie, realizované štátnou správou, ktoré majú relevanciu vo vzťahu k problematike bývania MRK a revíziu Stratégie.

 

 1. P. Halčínová informovala , že v súčasnosti prebieha implementácia Národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ (MRK 1), ktorého hlavnými aktivitami sú vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, podpora celodenného výchovného systému (ďalej len „CVS“) a technická podpora aktivít národného projektu, implementácia Národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy“ (MRK 2),  ktorého filozofiou je dosiahnuť začlenenie čo najvyššieho počtu detí z marginalizovaných rómskych komunít do materských škôl a za aktívnej osvety rodičov zlepšiť ich pripravenosť pre vstup na primárny stupeň vzdelávania Oba tieto projekty sú financované v rámci operačného programu Vzdelávanie.
 2. P. Tomová pripomenula, že v rámci Revidovaného národného akčného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na roky 2011 – 2015, Priorita: Vzdelávanie Cieľ č.3. Opatrenie č. 3.2. Aktivita 3.2.1. je potrebné zabezpečiť podporu pre dané školy prepojením na štrukturálne fondy.

 

4. Informácia o finančných zdrojoch

 

 

Zástupkyne ÚSVRK p. Baťová, a p. Balažovičová zúčastnených informovali o štrukturálnych fondoch, konkrétne o OP Ľudské zdroje, prioritná os č. 5 a 6, ako o možných zdrojoch financovania jednotlivých opatrení navrhovaných v rámci akčného plánu pre oblasť vzdelávania. Bližšie informácie tvoria prílohu č.4.

 

P. Halčínová zástupkyňa MŠVVaŠ SR informovala o prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie. V rámci OP ĽZ bude MŠVVaŠ SR realizovať samostatnú prioritnú os č. 1 „Vzdelávanie“. V rámci tejto prioritnej osi bude pokryté vzdelávanie na všetkých jeho stupňoch (počnúc vzdelávaním v materských školách až po celoživotné vzdelávanie).

Medzi zámery prioritnej osi Vzdelávanie patrí aj podpora kvalitného inkluzívneho vzdelávania na všetkých úrovniach, ktoré prioritná os pokrýva – teda od materských škôl cez základné a stredné školy až po vysokoškolské vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie. Predpokladaná alokácia finančných prostriedkov na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania (napr. podpora celodenného výchovného systému, účasti pedagogických asistentov a odborných zamestnancov vo vyučovacom procese (inkluzívne tímy odborníkov) je vo výške 50 mil. EUR (zdroj Európsky sociálny fond). V snahe zlepšiť výsledky všetkých žiakov a študentov a ich uplatnenie sa na trhu práce bude táto oblasť podporená aj nepriamo ďalšími finančnými zdrojmi a aktivitami.

 

5. Sumarizácia diskusie a závery

 Na záver expert pre oblasť vzdelávania P. Dráľ zosumarizoval doplňujúce návrhy a alternatívne formulácie.

 Vo všeobecnosti v rámci nastavovania opatrení:

-  využiť výstupy a odporúčania národných projektov (PRINED, MRK2, MRK1),

-  medzi opatrenia zahrnúť také, ktoré zohľadnia existujúce neformálne platby v školstve ako významnú bariéru pri zaškoľovaní detí z MRK/SZP na predprimárnom stupni a taktiež pri pokračovaní v štúdiu na stredných a vysokých školách,

- pri nastavovaní indikátorov využiť ich rozlišovanie podľa metodiky FRA a zahrnúť kľúčové indikátory vyhodnocované EK medzi indikátory plnenia Stratégie v oblasti vzdelávania.

 Ku konkrétnym čiastkovým cieľom:

 Č. cieľ 1:

- preformulovať tak, aby presnejšie rozlíšil ranú starostlivosť a predprimárne vzdelávanie / predškolskú prípravu,

Č. cieľ 2:

- zvážiť spresnenie formulácie podľa ISCED (primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie namiesto základného vzdelania),

Č. cieľ 4:

- preformulovať tak, aby cieľ explicitne zmieňoval stredoškolské a vysokoškolské vzdelávanie,

Č. cieľ 5:

- zvážiť nastavenie cieľa na zvyšovanie počtu kvalifikovaných učiteľov alebo zvyšovanie počtu škôl využívajúcich rómsky jazyk, resp. na oboje,

Č. cieľ 6:

- zvážiť preformulovanie cieľa tak, aby viac korešpondoval s nastavením cieľa 2,

- zvážiť iné nastavenia cieľa tak, aby explicitnejšie poukázal na nadmerné zaraďovanie rómskych detí do špeciálneho školstva, ktoré výrazne znižuje možnosti ďalšieho štúdia a uplatnenia absolventov ŠZŠ,

Č. cieľ 7:

- preformulovať tak, aby zohľadnil už existujúce, overené a realizované inkluzívne programy a podporil ich širšie zavedenie do praxe,

- vo formulácií cieľa explicitne spomenúť aj  stredoškolské vzdelávanie

 K čiastkovým cieľom, rámcové návrhy opatrení:

V rámci č .cieľa 1:

 

- neopomenúť variabilitu programov poskytovaných pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

- špecifické opatrenia zamerať na posilnenie práce s rodičmi detí z MRK / SZP,

V rámci č. cieľa 5:

- zahrnúť opatrenia zamerané na zvyšovanie počtu kvalifikovaných učiteľov aj na zvyšovanie počtu škôl využívajúcich rómsky jazyk,

 - neopomenúť špecifické opatrenia pre žiakov z MRK s materinským jazykom maďarským,

V rámci č. cieľa 6:

- zvážiť opatrenia, ktoré zosúladia legislatívne podmienky s praxou zaraďovania žiakov z MRK / SZP do špeciálnych základných škôl a špeciálnych tried základných škôl,

- medzi opatreniami zvážiť aj finančné motivácie pre vzdelávanie žiakov z MRK / SZP v bežných základných školách,

V rámci č. cieľa 7:

- pri opatreniach navrhnúť metanalýzu už existujúcich programov namiesto alebo popri vytváraní a pilotnom overovaní nových programov

 6. Zadanie pre ďalšiu TPS

 Na záver stretnutia p. Paulíniová požiadala prítomných – osobitne jednotlivé rezorty, ale aj  zástupcov mimovládneho sektora – o vytvorenie návrhu konkrétnych opatrení na najbližšie tri roky, ktorými by sa mali zabezpečiť jednotlivé ciele Stratégie pre oblasť bývania. Príklady možnej podoby navrhovaných opatrení tvoria prílohu č.5.

 Termín na zaslanie navrhovaných opatrení vo forme vyplnených tabuliek (tabuľka na vyplnenie tvorí prílohu č. 6) bol dohodou prítomných stanovený na 14.4.2015.

 Predmetom 2. stretnutia TPS v oblasti vzdelávania bude diskusia o navrhovaných opatreniach, ktoré budú vopred zaslané členom pracovnej skupiny. Termín II. stretnutia bude spresnený e-mailom.

  Prílohy:

1.
Prezenčná listina

2. PPT prezentácia - Procesu Revízie Stratégie

3. Návrh revidovaných cieľov Stratégie pre oblasť vzdelávania

4. PPT prezentácia OP Ľudské zdroje

5. Príklady možnej podoby navrhovaných opatrení akčného plánu

6. Tabuľka pre spracovanie návrhov opatrení

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]