Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2023, pondelok
 

Agenda NRO

Výzvy NRO

Prílohy k výzve

Prílohy k žiadosti

 1. Čestné vyhlásenie žiadateľa o regionálny príspevok (DOCX, 14 kB) 
 2. Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce
 3. Ak má byť regionálny príspevok poskytnutý na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy:
  1. povolenia a stanoviská vydané v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) napr. stavebné povolenie, oznámenie k ohláseniu drobnej stavby,
  2. projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní (napr. súhrnná technická správa),
  3. preukázanie iného práva k pozemku alebo stavbe (napr. nájomná zmluva, zmluva o výpožičke),
  4. fotodokumentácia súčasného stavu územia
 4. Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej úniu na pomoc de minimis v platnom znení (DOCX, 49 kB) (ak relevantné)
 5. Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (DOCX, 47 kB) (ak relevantné)
 6. Zmluva o zriadení bankového účtu alebo potvrdenie o vedení účtu vydané príslušnou bankou
 7. Vyhodnotenie prieskumu trhu (XLSX, 35 kB)
 8. Znalecký posudok (ak relevantné)

Pomôcky k vypracovaniu žiadosti

Riadiaci výbor NRO Rožňava

Rokovania Riadiaceho výboru

Rok 2023


Rok 2022

Legislatíva

Kontakt