Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Akčný plán okresu Košice - okolie

1.       Výzva

          Výzva č. 1/OÚ KS/2021 (PDF, 1 MB) 

Zoznam aktivít podporených vo Výzve č. 1/OÚ-KS/2021 (PDF, 16 kB)

          Register predložených žiadostí (PDF, 301 kB)

         

2.       Formuláre k žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku

          Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (DOCX, 134 kB)

          Čestné vyhlásenie žiadateľa (PDF, 191 kB)

          Čestné vyhlásenie žiadateľa – spolufinancovanie (DOCX, 14 kB)

          Vyhlásenie 1408 (DOCX, 48 kB)

          Vyhlásenie 1407 (DOCX, 49 kB)

3.       Pomôcky k vypracovaniu žiadosti

          Príručka pre podnikateľov (PDF, 1 MB)

          Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu (PDF, 192 kB)

          Pomôcka k obsahu žiadosti (PDF, 691 kB)

          Zoznam merateľných ukazovateľov (PDF, 416 kB)

          Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti (PDF, 760 kB)

          Sprievodnú dokumentáciu je možné nájsť na.... https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/654

4.       Výbor pre rozvoj okresu Košice-okolie

Podľa § 5 ods. 5 a nasl. zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pre každý najmenej rozvinutý okres zriaďuje výbor. Výbor pôsobí v rámci Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Členmi výboru sú predseda, ktorým je prednosta okresného úradu, zástupcovia miestnych orgánov verejnej moci a zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu.

Zloženie výboru, spôsob rokovania výboru, hlasovanie členov výboru a podrobnosti o úlohách výboru upravuje štatút výboru, ktorý schvaľuje rada.

Štatút výboru pre rozvoj okresu Košice - okolie (PDF, 243 kB)

Zoznam členov Výboru pre rozvoj okresu Košice - okolie (PDF, 371 kB)

Akčný plán rozvoja okresu Košice - okolie (PDF, 2 MB)

5.       Rokovanie výboru

Zápisnice z rokovaní Výboru pre rozvoj okresu Košice - okolie   

6.       Pracovné stretnutia pri tvorbe Akčného plánu rozvoja okresu Košice-okolie

Pracovné stretnutie v Družstevnej pri Hornáde k Akčnému plánu okresu Košice – okolie

Dňa 17. mája 2018 sa na Obecnom úrade v Družstevnej pri Hornáde uskutočnili pracovné stretnutia  zamerané na analýzu kľúčových problémov v sociálnej oblasti a MRK a v oblasti životného prostredia.

Pracovné stretnutie v Malej Ide k Akčnému plánu okresu Košice – okolie

Dňa 10. mája 2018 sa v Kultúrnom dome v Malej Ide uskutočnili pracovné stretnutia  zamerané na analýzu kľúčových problémov v oblasti infraštruktúry a cestovného ruchu v okrese Košice – okolie.

Pracovné stretnutie v Haniske k Akčnému plánu okresu Košice - okolie

Dňa 3. mája 2018 sa na Obecnom úrade v Haniske uskutočnili  pracovné stretnutia k Akčnému plánu okresu Košice - okolie pre oblasť vzdelávania  a  pre oblasť priemyslu, poľnohospodárstva a MSP. Predmetom rokovania bola analýza kľúčových problémov v prioritných oblastiach, ktoré tvoria základ pre tvorbu analytickej časti samotného dokumentu.  

Pracovné stretnutie v Čani k Akčnému plánu okresu Košice – okolie

Dňa 17. apríla sa na Obecnom úrade v Čani uskutočnilo pracovné stretnutie k Akčnému plánu okresu Košice – okolie. Stretnutia sa na pozvanie pani prednostky Okresného úradu Košice – okolie zúčastnili odborníci z Odboru regionálneho rozvoja územného plánovania a životného prostredia Úradu Košického samosprávneho kraja, zástupcovia miest a obcí, neziskových organizácií a podnikatelia. Predmetom stretnutia bolo predstavenie konceptu akčného plánu, stanovenie harmonogramu pre prípravu podkladov a projektových zámerov.

7.       Užitočné odkazy

https://www.nro.vicepremier.gov.sk/ - Podpora najmenej rozvinutých okresov a regionálny rozvoj

http://crrkosice.sk/-centrum-podpory-regionalneho-rozvoja-okresu-kosice-okolie – Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Košice-okolie

https://www.mirri.gov.sk/ - Ministerstvo investícií,  regionálneho rozvoja a informatizácie SR

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/regionalny-rozvoj.html - Košický samosprávny kraj – regionálny rozvoj

https://www.itms2014.sk/ - Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch

https://www.eurofondy.gov.sk/ - Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch

https://www.eufondy.sk/ - Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch

https://www.sario.sk/- Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu