Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok
 

Efektívny boj proti obchodovaniu s ľuďmi nie je možný bez spolupráce

21. 06. 2019

 

Hoci je problematika boja proti obchodovaniu s ľuďmi po viacerých líniách v gestorstve rezortu vnútra,je dôležité zdôrazniť, že efektívny boj proti tomuto druhu závažnej kriminality nie je možné realizovať bez spolupráce s ďalšími inštitúciami.

Povedal to štátny tajomník rezortu vnútra Rudolf Urbanovič, ktorý je aj národným koordinátorom pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, počas otvorenia 3. kola hodnotenia Slovenskej republiky k implementácii Dohovoru Rady Európy v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Dialo sa tak počas návštevy skupiny expertov GRETA v Slovenskej republike, ktorá prebiehala 18. -  21. júna 2019 v Bratislave.

Hodnotiteľmi sú Davor Derenčinović, prezident GRETA, Mihai Şerban, člen GRETA a administrátori sekretariátu Dohovoru Rady Európy v boji proti obchodovaniu s ľuďmi Mats Lindberg a Natacha de Roeck.

Za najdôležitejšie posuny v uplynulom období označil štátny tajomník prijatie zákona o obetiach trestných činov. „Ten, okrem iného, definuje obeť obchodovania s ľuďmi ako obzvlášť zraniteľnú obeť. Novelizácia zákona o zdravotnom poistení vytvorila podmienky pre bezproblémové poskytovanie zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia pre všetky obete obchodovania s ľuďmi zaradené do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi".

Rokovania

Na úrovni rezortu vnútra bol prijatý nový interný dokument k zabezpečeniu služieb pre obete obchodovania s ľuďmi. Vytvorené v spolupráci s ďalšími inštitúciami boli aj interné normy zabezpečujúce ľahší a efektívny prístup obetí obchodovania s ľuďmi ku komplexným službám sociálneho systému a asistovaných dobrovoľných návratov.

„Štatút Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi je aktuálne v procese novelizácie v spolupráci so všetkými členmi uvedenej expertnej skupiny. Okrem zasadnutí expertnej skupiny bola zriadená pravidelná pracovná skupina zo zástupcov MV SR, mimovládneho sektora a ďalších prizvaných inštitúcií podľa aktuálne riešených problémov. Stretávajú sa na trojmesačnej báze. Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality, pod vedenim Martiny Pussovej, ako zariadenie rezortu bolo organizačnou zmenou začlenené priamo pod moju pôsobnosť. To zefektívňuje procesy súvisiace so zabezpečovaním pomoci a podpory pre obete obchodovania s ľuďmi," povedal štátny tajomník Urbanovič.

Hodnotitelia

Takisto sa vzhľadom na špecializovanú príslušnosť Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru pre trestný čin obchodovania s ľuďmi naďalej venuje úsilie na skvalitňovanie procesu odhaľovania a vyšetrovania týchto trestných činov.

„Výzvy, ktoré pred nami stoja, sa týkajú najmä spolupráce so súkromným sektorom pri potieraní pracovného vykorisťovania, prístupu obetí k službám zdravotnej starostlivosti na jednom mieste, ako aj kontinuálneho zlepšovania národného referenčného mechanizmu," dodal Rudolf Urbanovič.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy