Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Európa, ktorá chráni: Komisia vyzýva na pokračovanie v opatreniach na odstránenie obchodovania s ľuďmi

07. 12. 2018

Myria

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) 4.decembra 2018 predložila svoju druhú správu o pokroku dosiahnutom v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Vychádzajúc z opatrení prijatých od roku 2015 správa zdôrazňuje hlavné trendy v oblasti obchodovania s ľuďmi a poukazuje na ďalšie problémy, ktorými sa Európska únia (ďalej len „EÚ“) a členské štáty musia prioritne zaoberať.

Komisár pre migráciu, vnútorné veci a občianstvo Dimitris Avramopoulos povedal: " Každoročne sú v Európskej únii tisíce ľudí obeťami obchodovania s ľuďmi. Stáva sa to ženám, deťom, občanom EÚ a občanom mimo EÚ, a to priamo pred našimi očami. Napriek pokroku v niektorých oblastiach je naliehavá potreba ukončiť kultúru beztrestnosti páchateľov a vykorisťovateľov. Je načase, aby orgány činné v trestnom konaní a justičné orgány v členských štátoch ďalej zintenzívnili spoluprácu a riadne presadzovali existujúce právne predpisy s cieľom postihnúť páchateľov tohto krutého zločinu a ponúkli obetiam účinnú a oprávnenú ochranu. "

Koordinátorka EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi Myria Vassiliadou povedala: "Zistenia tejto druhej správy sú povzbudivé, ale zároveň aj znepokojujúce. Veľa sa v oblasti obchodovania s ľuďmi dosiahlo, ale naším konečným cieľom musí byť odstránenie zločinu, dlžíme to obetiam. Na úrovni EÚ máme množstvo nástrojov, ktoré sú pripravené na plnú implementáciu a zabezpečenie, aby žiadne obete neboli neviditeľné. "

Správa ukazuje, že 20 532 mužov, žien a detí bolo v EÚ v rokoch 2015-2016 zaregistrovaných ako obete obchodovania s ľuďmi. Skutočný počet je však pravdepodobne výrazne vyšší, keďže mnohé obete zostávajú neodhalené. Ženy a dievčatá sú naďalej voči obchodovaniu s ľuďmi najzraniteľnejšie (68%), zatiaľ čo deti predstavujú 23% registrovaných obetí. Obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho zneužívania zostáva najrozšírenejšou formou (56%), nasleduje obchodovanie s ľuďmi za účelom nútenej práce (26%). Úroveň trestného stíhania a počet odsúdení sú nízke, z 5 979 trestných stíhaní a 2 927 odsúdení bolo len 18 osôb odsúdených za vedomé využívanie služieb poskytovaných zneužívanými osobami. Správa tiež poukazuje na zvýšenie počtu obetí obchodovania s ľuďmi v rámci členských štátov a zameranie sa vykorisťovateľov na mladšie obete a osoby so zdravotným postihnutím. Poukazuje tiež na používanie internetu a sociálnych médií na nábor obetí, ako aj zvýšené riziko obchodovania s ľuďmi v súvislosti s migráciou.

Napriek tomu, že došlo k určitým zlepšeniam, najmä pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu (čo dokazuje spoločné úsilie Europolu a Eurojustu), fenomén obchodovania sa naďalej vyvíja. V dôsledku toho Európska komisia načrtla niekoľko prioritných oblastí, na ktoré sa majú členské štáty vrámci zefektívnenia boja proti obchodovaniu s ľuďmi sústrediť:

 Zlepšenie zberu údajov: Členské štáty by mali zlepšiť zaznamenávanie a registráciu údajov, najmä pokiaľ ide o pohlavie, vek, formy vykorisťovania, občianstvo obetí a páchateľov, ako aj pomoc a ochranu;

Boj proti beztrestnosti: pravidlá EÚ umožňujú aj postihovanie tých, ktorí vedome využívajú služby poskytované obeťami obchodovania s ľuďmi, a Komisia nabáda členské štáty, aby tieto ustanovenia implementovali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov;

Podpora koordinovanej reakcie: členské štáty by mali pokračovať v posilňovaní nadnárodnej spolupráce v oblasti presadzovania práva a súdnictva a zároveň podporovať spoluprácu s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ;

Zabezpečenie prístupu obetí k spravodlivosti: členské štáty sú vyzývané, aby uplatňovali vnútroštátne právne predpisy tým, že zabezpečia nástroje na včasné identifikovanie obetí, poskytnutie prístupu k odškodneniu a podporu primeranej odbornej prípravy a budovania kapacít príslušných odborníkov.

Od uverejnenia prvej správy o pokroku podnikla Komisia množstvo opatrení na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a bude aj naďalej pomáhať členským štátom v ich úsilí, a to prostredníctvom finančnej podpory a prevádzkových opatrení.

Za Slovenskú republiku sa ako národný spravodajca voči Európskej komisii v zmysle čl. 19 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV, podieľali na príprave druhej správy pracovníci Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky .

Príhovor (video) a celá správa v anglickom jazyku je dostupná TU:

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy