Aktuality o projektoch v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Aktuality

Príslušníci Policajného zboru SR školení v oblasti rádionukleárnych materiálov

Hrozby vyplývajúce z protiprávnych aktivít s RN materiálmi  (rádioaktívne a jadrové materiály) predstavujú v súčasnosti jednu z nasledovanejších bezpečností oblastí, najmä z dôvodu ich možného zneužitia na teroristické útoky. Nakoľko ide o pomerne odbornú a špecifickú oblasť kriminality, jej eliminácia si vyžaduje bezpečnostné opatrenia, ktoré sú v Slovenskej republike (SR) prijímané postupne od roku 2008. Postupne bola vybudovaná úzka spolupráca s pracovníkmi Úradu jadrového dozoru SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorí vykonávajú kompetencie týkajúce sa zákonného nakladania s týmito materiálmi. V rámci doterajšej spolupráce sa identifikovali nedostatky a medzery v bezpečnostnom prostredí; konkrétne absencia komplexného informačného systému a nedostatok odborne vyškolených personálnych kapacít. Problematika odborného vzdelávania zamestnancov štátnej a verejnej správy a príslušníkov polície v oblasti RN materiálov je riešená v rámci projektu „Rozšírenie informačného systému Policajného zboru ACHERON“ financovaného z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, pričom vzdelávanie je rozdelené do niekoľkých modulov. 

Od augusta 2013 sa realizuje základné vzdelávanie, určené pre cca 10 000 príslušníkov PZ, s cieľom poskytnúť im základné informácie o RN materiáloch, nepriaznivých účinkov na zdravie človeka a životné prostredie, spôsoby ochrany a činnosť policajtov prvého kontaktu pri ich náleze. K 31.05.2014 bolo vyškolených celkovo viac ako 5000 príslušníkov PZ.

V mesiacoch marec a apríl 2014 sa v priestoroch vojenského výcvikového priestoru Lešť uskutočnilo rozšírené vzdelávanie príslušníkov PZ.  Školenie v rozsahu 3 dní bolo vedené externými lektormi z oblasti zdravotníctva a jadrového dozoru so zameraním na organizáciu spolupráce zasahujúcich zložiek pri incidente s RN materiálmi a prvotné policajné činnosti na takomto mieste. Jeden deň bol venovaný praktickému nácviku detekcie zdroja žiarenia a správny postup pri prvotnej reakcii na tento druh hrozby. Školenia sa zúčastnili aj 2 experti z Švajčiarskej konfederácie.

Špeciálne vzdelávanie, realizované v apríli 2014 v priestoroch vojenského centra výcviku Lešť, bolo určené pre 20 špecialistov PZ. Počas 5 dní školenia boli realizované praktické cvičenia zamerané na simuláciu rôznych situácií, postup policajných špecialistov pri rôznych scenároch incidentov s RN materiálmi, napr.  nález opusteného žiariča, pašovanie RN materiálu v motorovom vozidle a nález tzv. špinavej bomby v obytnom priestore. Školenie bolo realizované v spolupráci s expertom zo Švajčiarskej konfederácie ako aj špecialistami Ministerstva obrany SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a Úradu jadrového dozoru SR.

Okrem uvedených modulov sa máji 2014 uskutočnilo tematické školenie určené pre prokurátorov. Predmetom vzdelávania bola problematika dokumentovaniatrestných činov súvisiacich s RN materiálmi, príslušných medzinárodných a vnútroštátnych právnych predpisov a ich aplikovania v praxi.

V dňoch 15.-17.04.2014 sa 10 príslušníkov - školiteľov odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície P PZ zúčastnilo špeciálneho výcviku zameraného na spôsoby detekcie RN materiálov, poznanie ich vlastností a ochrana pred ich účinkami ako aj spôsoby s ich manipuláciou. Výcvik sa uskutočnil vo švajčiarskom Villigene, pod vedením odborníkov z Inštitútu Paula Scherrera (www.psi.ch).  

Jednotlivé vzdelávacie moduly k problematike RN materiálov a tiež poznanie reálnej bezpečnostnej situácie na území SR vybudovali základy pre efektívny a reálny systém reakcie na akékoľvek hrozby vyplývajúce z protiprávneho použitia RN materiálov; významne zvýšili bezpečnosť v inkriminovanej oblasti.

       


Nové detekčné prístroje pre Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany

Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR (KCHL) získali, v rámci projektu „Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR“, špičkové detekčné prístroje v celkovej hodnote 551 470,80 EUR. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce (Švajčiarsky finančný mechanizmus).

Za obdobie dvoch uplynulých desaťročí na Slovensku výrazne narástol výskyt prírodných katastrof a mimoriadnych udalostí, spojených s únikom nebezpečných látok. Úmerne tomu narástla aj zásahová činnosť záchranných zložiek integrovaného záchranného systému (IZS). Zároveň rastú aj nároky na poskytnutie čo najrýchlejšej a najefektívnejšej pomoci a tým aj na materiálno-technické vybavenie záchranárskych zložiek, ako aj na ich odbornú pripravenosť.

Pre lepšie vysvetlenie významu a prínosu nových detekčných prístrojov, predstavme si bližšie dva z nich: plynový chromatograf s hmotnostným spektrometrom (GC-MDS) predstavuje v súčasnosti vrchol v analytických metódach. Dokáže vykonávať analýzu neznámych látok zo vzoriek vody, zeminy, vzduchu, ale aj z iných špecifických vzoriek. Plynový chromatograf s hmotnostným spektrometrom má široké využitie v rozmanitých prípadoch identifikácie priemyselných toxických látok, drog, bojových látok, či v oblasti ekológie.

Ďalším z prístrojov obstaraných v rámci projektu je prenosný Ramanov spektrometer, určený k identifikácii pevných a kvapalných vzoriek, gélov, kalov a plastových hmôt. Z chemického hľadiska dokáže identifikovať široké spektrum organických i anorganických látok, toxické priemyselné škodliviny, bojové otravné látky, výbušniny, drogy, lieky, prášky a iné látky. Veľmi rýchle a bezproblémové je meranie najmä kvapalín. Vďaka tomuto prístroju získa KCHL novú spôsobilosť - merať a identifikovať aj koncentrované vodné roztoky a aj tzv. bezkontaktné meranie. V praxi je tak možné analyzovať látku uzavretú v priesvitnom sklenenom či plastovom obale.

V rámci projektu sú naplánované aj dve školenia, realizované v spolupráci s partnerom projektu, NBC Laboratóriom Spiez vo Švajčiarsku, ktoré patrí medzi špičkové chemické laboratóriá v Európe i vo svete. Školenie je určené pre odborných pracovníkov KCHL a zamerané na výmenu know-how v oblasti merania chemických a rádioaktívnych látok, hodnotenia a prognózovania chemického a radiačného rizika, i v ďalších činnostiach pri ochrane civilného obyvateľstva. Laboratórium v Spiezi je z pohľadu zvýšenia teoretickej i praktickej pripravenosti zamestnancov KCHL Ministerstva vnútra SR dôležitým partnerom. Prvé školenie sa konalo v októbri 2013 a jeho druhá fáza je naplánovaná na jeseň 2014.

             


Spolupráca analytikov prezídia Policajného zboru s Federálnym úradom polície Švajčiarskej konfederácie (FedPol) v oblasti kriminálnej analýzy

Základy budovania systému kriminálnych analýz v Policajnom zbore boli položené v roku 2002, avšak nikdy v minulosti neboli vytvorené vhodné podmienky na ich rozvoj a široké uplatnenie v kriminalistickej praxi. S cieľom zlepšenia tohto stavu a presadzovania kriminálnej analýzy ako zásadného a koncepčného riešenia v boji so zločinnosťou bol spracovaný projekt „Rozšírenie informačného systému Policajného zboru ACHERON“, financovaný z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na základe zmluvy o realizácii projektu č. 7/2012 medzi Ministerstvom vnútra SR a Úradom vlády SR.

V októbri 2013 sa v Schwarzenburgu, Švajčiarska konfederácia, uskutočnilo školenie analytikov odboru riadenia kriminálnych analýz Prezídia Policajného zboru. Školenie bolo vedené Federálnym úradom polície Švajčiarskej konfederácie (FedPol) a zamerané na výmenu skúseností z problematiky vykonávania kriminálnych analýz, prezentáciu novej koncepcie a 3-stupňového systému vzdelávania analytikov kriminálnych analýz ako aj odovzdanie skúseností a osvedčených postupov pri vykonávaní kriminálnych analýz v konkrétnych prípadoch.

Školenie bolo vedené na veľmi vysokej úrovni. Účastníci mali možnosť oboznámiť sa so spôsobmi a technológiami, ktoré sa dosiaľ v PZ nevyužívali, ale vo Švajčiarsku sú už osvedčené na množstve vyšetrených prípadov závažnej trestnej činnosti. Okrem uvedených postupov sa mohli zoznámiť aj s modernými koncepčnými metódami z predmetnej oblasti. K inovatívnym metódam patrí najmä problematika využívania spracovávania geografických dát, kriminalistické geografické profilovanie, metóda „crime mapping“, spracovávanie dát metódou sociálnych sietí. Všetky osvedčené postupy a metódy boli prezentované na analýzach, vykonané pri úspešnom vyšetrovaní prípadov švajčiarskeho Fedpolu.

Vysoká odborná úroveň lektorov, skúsenosti a informácie, ktoré boli účastníkom vzdelávacej aktivity odovzdané mali presné zacielenie a mimoriadnu cenu v súčasnej etape rozvoja kriminálnych analýz v Policajnom zbore, ako aj budovania informačného systému ACHERON. Na základe uvedeného bolo dohodnuté, že príslušníci oddelenia kriminálnych analýz FedPol-u budú aj najďalej spolupracovať pri výmene najlepších skúseností a postupov z problematiky kriminálnych analýz s odborom riadenia kriminálnych analýz Prezídia Policajného zboru.

Acheron      Svajciarsko-slovenska spolupraca     Odbor riadenia kriminálnych analýz

 Školenie Acheron     Školenie Acheron

 

  Školenie Acheron     Školenie Acheron