Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2024, piatok
 

Samosprávy integrujúce Rómov dostanú pomoc

31. 08. 2015

romske-deti-september

Obce snažiace sa o integráciu Rómov žijúcich na okraji spoločnosti  dostanú od ministerstva vnútra pomoc. Na riešenie najväčších problémov súvisiacich s nízkou životnou úrovňou marginalizovaných rómskych komunít rezort vnútra sprostredkuje prvé finančné zdroje vo výške 64 miliónov eur. Prostriedky budú slúžiť aj na odstraňovanie segregácie Rómov vo vzdelávaní prostredníctvom posilnenia predškolskej prípravy rómskych detí. Pomoc pre obce sa bude sústreďovať tiež na zlepšovanie spolužitia s väčšinovým obyvateľstvom prostredníctvom terénnej sociálnej práce a na zlepšenie kvality zdravia, bývania a dostupnosti pracovných príležitostí.

Zmeniť situáciu marginalizovaných komunít chceme aj odstránením segregácie rómskych detí vo vzdelávaní

Segregácia vo vzdelávaní rómskych detí je jednou z kľúčových výziev, ktorým čelí Slovensko. Ministerstvo vnútra preto plánuje aj prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje zvýšiť vzdelanostnú úroveň a zabezpečiť prístup k inkluzívnemu vzdelávaniu členov rómskych komunít. „Vyčlenili sme peniaze aj na predškolskú prípravu rómskych detí, aby sme predišli ich neopodstatnenému zaraďovaniu do špeciálnych škôl. Je to ďalšia dobrá správa pre obce s rómskym obyvateľstvom. Zaviedli sme rómske občianske hliadky, vďaka ktorým sa zlepšila  bezpečnosť a verejný poriadok v obci a z vlastných peňazí sme v rómskych lokalitách udržali zdravotných asistentov, ktorí sú v teréne veľkým prínosom. Celková výška investície bude 64 miliónov eur, neskôr však pribudnú aj ďalšie financie,“ povedal Robert Kaliňák, minister vnútra SR. Investície v oblasti vzdelávania pôjdu napríklad aj na činnosti asistentov učiteľa, aktiváciu rodičov rómskych detí, podporu ich spolupráce s pedagógmi, ale aj na rozšírenie a budovanie kapacít inkluzívnych materských škôl.

Rómske deti

Projekty zvýšia aj kvalitu života obyvateľov pri rómskych komunitách

Na potrebe investovať do zlepšenia kvality života obyvateľov v obciach, v ktorých súčasne žijú aj marginalizované rómske komunity sa zhodla Komisia zložená zo zástupcov štátnych inštitúcii, samospráv, vedeckej obce a tiež mimovládnych organizácii, ktorá schválila prvé zámery národných projektov. Národné projekty vychádzajú zo skúseností z predošlého programového obdobia, pomáhajú napĺňať Stratégiu Slovenskej republiky pre integráciu Rómov a budú realizované v partnerstvách so samosprávami a neziskovými organizáciami. Skúsenosti z minulosti potvrdili, že overené aktivity treba smerovať práve do obcí s marginalizovanými rómskymi komunitami, ktoré vykazujú najvyšší stupeň sociálno-ekonomickej podrozvinutosti a zároveň prejavujú aktívny záujem o riešenie problémov.

Aj zdravie hrá rolu pri začleňovaní

Úroveň zdravotného stavu obyvateľov a celková kvalita služieb verejného zdravia výrazne ovplyvňuje kvalitu života. V marginalizovaných rómskych komunitách ovplyvňuje tiež spolužitie Rómov a väčšinovej populácie ale aj ich šance na integráciu, napríklad pri hľadaní zamestnania. Aj preto národný projekt Zdravé komunity, ktorý pripravilo ministerstvo zdravotníctva bude v nadväznosti na predošlý program zabezpečovať prevenciu zdravia a šírenie zdravotnej osvety vo vyše 250 lokalitách. Prácou asistentov zdravotnej osvety bude pomáhať lekárom zvyšovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre tých, ktorí ju potrebujú a pomáhať riešiť problémy súvisiace s verejným zdravím.

Rómske deti

Peniaze idú tam, kde ich najviac potrebujú

Národný projekt Take away bude realizovaný v 150 obciach s najväčšou mierou podrozvinutosti a bude riešiť najvypuklejšie problémy komunít marginalizovaných Rómov komplexným prístupom v témach bývanie, vzdelanie, práca, bývanie. Cieľom projektu je dosiahnuť aj vyšší počet detí z rómskych komunít navštevujúcich predškolské zariadenia, zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti, zvýšenie finančnej gramotnosti obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a ich zamestnateľnosti a vysporiadanie pozemkov nevyhnutné k zlepšeniu podmienok bývania v rómskych komunitách. „Aby prostriedky z fondov EÚ boli využívané maximálne účelne a efektívne, budeme tiež realizovať projekt zameraný na monitorovanie a hodnotenie opatrení na integrovanie Rómov. Dôležité je tiež, že súvisiaca administratíva sa pre obce výrazne zjednoduší,“ uviedol Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. 

Väčší účinok budú mať projekty ak sa budú navzájom dopĺňať

Riešenie problémov a potrieb súvisiacich s marginalizovanými rómskymi komunitami rezort vnútra chce adresovať komplexne. „Zmena životnej situácie obyvateľov a ich kvality života je možná len vtedy, ak sa komplexne a systematicky riešia ich problémy zároveň s pretváraním prostredia, v ktorom žijú. Znamená to, že v tomto programovom období podporíme aj projekty na zlepšenie kvality bývania a komunitnej infraštruktúry vrátane rozšírenia kapacity škôlok a tiež prístupu k pitnej a úžitkovej vode a systému odvozu komunálneho odpadu,“ povedala Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR.