Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2022, pondelok
 

Aktualizácia č. 1 informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky/Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity k výkonu terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov v rámci národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ počas trvania epidémie COVID-19 zo dňa 5.1.2020

logo
V nadväznosti na Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Uznesenie č. 808“) a Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1 zo 6. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Uznesenie č. 1“) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ďalej aj „MVSR/ÚSVRK“) vydáva túto informáciu s odporúčacím charakterom s cieľom zabezpečiť výkon terénnej sociálnej práce v rámci národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II“ počas trvania epidémie COVID-19.
Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci sú súčasťou kritickej infraštruktúry a preto MV SR/ÚSVRK upravuje pre užívateľov národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ (ďalej aj „NP TSP a TP II.“) osobitné odporúčania týkajúce sa zabezpečenia výkonu terénnej sociálnej a terénnej práce (ďalej aj „TSP a TP“) v súlade s obmedzeniami ustanovenými vyššie uvedenými uzneseniami vlády a zároveň k oprávnenosti mzdových výdavkov súvisiacich s výkonom TSP a TP.
     A. Základné bezpečnostné opatrenia pri výkone TSP a TP
V súlade s § 2 Vyhlášku č. 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození1 (ďalej aj „Vyhláška“) MV SR/ÚSVRK odporúča dodržiavať nasledovné opatrenia:
  1. vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch TSP a TP umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou; táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
  2. pri vchode do priestorov TSP a TP aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
  3. na všetky vstupy do priestorov TSP a TP viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
  4. vykonávať časté vetranie priestorov TSP a TP a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
  5. zabezpečiť zachovávanie odstupov osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  6. počet klientov v priestoroch TSP a TP v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden klient na 15 m²; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby

B. Dobrovoľné očkovanie zamestnancov sociálnych služieb proti COVID-19

V Národnej stratégii očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky sú terénni sociálni pracovní prioritne identifikovaní ako osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s rizikovými osobami, resp. sú v teréne.
Teda, zamestnanci TSP a TP majú možnosť registrovať sa na dobrovoľné očkovanie proti COVID-19 na stránke https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php.
Formulár je v tomto čase určený pre osoby, ktoré diagnostikujú, liečia a inak priamo a nepriamo zabezpečujú starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19 alebo ohrozené skupiny obyvateľov, čo je potrebné pred očkovaním preukázať (napr. potvrdením o zamestnaní, služobným preukazom).
Registrácia je spustená pre pilotom otestované očkujúce centrá v nemocniciach v Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach a v troch nemocniciach v Bratislave. Viac informácií nájdete na https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-02-01-2021-ockovanie-formular-zdravotnici.
C. Refundácia mzdových výdavkov a ostatných výdavkov
Užívateľ má nárok na refundáciu mzdových výdavkov len po splnení základných podmienok, ktoré sú uvedené v kapitole 5 Sprievodcu pre užívateľov zapojených do národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ (ďalej aj „Sprievodca“).
V zmysle bodu B. Uznesenia č. 808 je obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1.januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje mimo iného aj na cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť.
Zároveň v zmysle bodu B2. Uznesenia č. 1 s účinnosťou od 11. januára 2021 je na území Slovenskej republiky, v územnom obvode okresu Nitra, obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 11. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje mimo iného aj na cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako mesiace.
V zmysle bodu D.3. Uznesenia č. 808 a Uznesenia č. 1 vláda odporúča všetkým osobám na území Slovenskej republiky umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou home office v maximálnej možnej miere.
V rámci NP TSP a TP II. je nevyhnutné si uvedomiť pretrvávajúcu potrebnosť poskytovať pomoc klientom v maximálnom rozsahu v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v SR, a to za súčasného rešpektovania opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ďalších príslušných relevantných orgánov verejnej moci.
V nadväznosti na vyššie uvedené MV SR/ÚSVRK bude akceptovať ako výkon práce TSP/TP aj prácu vykonávanú formou home office, a to za podmienky, že sa jedná sa o také činnosti v rámci pracovnej náplne TSP/TP, ktoré je možné vykonávať formou home office (bližšie popísané v Prílohe č. 2 tejto informácie). Je pritom potrebné dbať o to, aby bolo v obci zabezpečené náležité poskytovanie terénnej sociálnej služby klientom (sociálne poradenstvo, pomoc v problémových alebo krízových situáciách, a ďalšie činnosti v zmysle Sprievodcu).
V súvislosti s vyššie uvedeným, ak sa práca TSP/TP v danom mesiaci vykonávala aj formou home office, užívateľ predkladá spolu s Čestným vyhlásením obce k poskytnutiu finančných prostriedkov (Vzor č. 1 prílohy Sprievodcu) aj:
  • popis činnosti výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce formou home office (ďalej aj „Popis činnosti“), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Informácie
  • štatutárnym zástupcom potvrdený zoznam zamestnancov TSP a TP, ktorí v období núdzového stavu uskutočňovali MV SR/ÚSVRK definované úlohy, ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto informácie.
V prípade, ak užívateľ nezdokladuje činnosti výkonu TSP a TP podľa vyššie uvedeného, budú výdavky na mzdy a na ostatné náklady považované za neoprávnené výdavky. Upozorňujeme, že výdavky zamestnancov v prípade ak nastali prekážky na strana zamestnávateľa budú považované rovnako za neoprávnené.
V prípade, ak sa jedná o také činnosti, ktoré nie je možné vykonávať formou home office (najmä ak je nevyhnutný výkon práce v teréne, napr. pri uľahčovaní komunikácie v lokalite, aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci cieľovej skupiny, sprevádzanie klientov v rámci riešenia ich sociálnych problémov a pod.), zamestnávateľ (užívateľ) o tom rozhodne v súlade s vyššie uvedenými uzneseniami vlády, a vydá o tomto rozhodnutí zamestnancovi potvrdenie. TSP/TP v takom prípade pracovné činnosti vykonáva štandardným spôsobom, za dodržania príslušných protiepidemických opatrení. V prípade užívateľov z okresu Nitra v období od 11.1.2021 do 24.1.2021 je výkon týchto činností možný len ak sa TSP/TP preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako mesiace.
Prílohy
Príloha 1 Popis činnosti výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce formou home office (XLSX, 56 kB)
Príloha 2 Zoznam odporúčaných činností na úrovni užívateľa NP TSP a TP (PDF, 100 kB)

 


 1 /swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_38_2020.pdf (PDF, 217 kB)

Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít IIITMS2014+:312051Z511