Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. jún 2023, nedeľa
 

Ďalšia výzva zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2018-1

Bratislava, 31. 08. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 31. augusta 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5-2018-1.

Vyhlásená - 31. augusta 2018

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 21. spetembra 2018

Zoznam schválených ŽoNFP (XLS, 88 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLS, 41 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 59 kB)

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 8.marca 2018

Zoznam schválených ŽoNFP (XLS, 44 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLS, 37 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 59 kB)

Oznam o uzavretí výzvy MOPS   (PDF, 214 kB)- 8. marca 2019

Zmena č. 1 výzvy (PDF, 351 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 1 (PDF, 968 kB)

Kompletná výzva s prílohami v znení Zmeny č. 1 (ZIP, 5 MB)

Zmena č. 2 výzvy (PDF, 351 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 2 (PDF, 926 kB)

Kompletná výzva s prílohami v znení Zmeny č. 2 (ZIP, 5 MB)

Často kladené otázky (FAQ), aktualizácia 17.9.2018 (PDF, 435 kB)

ŽoNFP - Rozpočet projektu - PRÍKLAD (XLSX, 89 kB)

Prílohe k výzve:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o NFP predložených v rámci I. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPLZ-PO5-2018-1 zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Z uvedeného dôvodu SO predpokladá vyčerpanie alokácie už v prvom hodnotiacom kole, na základe čoho môže sprostredkovateľský orgán výzvu uzavrieť. Presná informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená po ukončení schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP predložených v rámci I. hodnotiaceho kola.

UPOZORNENIE NA ZMENU NARIADENIA V SKUPINE VÝDAVKOV 903 Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

SO upozorňuje prijímateľa na zmenu nariadení EÚ 1304/2013 a 1303/2013.

V prílohe č. 4 výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK je pri skupine výdavkov 903 Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu uvedený neaktuálny čl. 14 ods. 2 nariadenia 1304/2013. Aktualizáciou nariadenia EÚ 1304/2013 prišlo k vypusteniu odseku 2 z nariadenia EÚ 1304/2013. A zároveň aktualizáciou nariadenia EÚ 1303/2013 prišlo v rovnakom významovom znení k doplneniu nariadenia EÚ 1303/2013 a to konkrétne čl. 68b ods. 1.

Pôvodný čl. 14 ods. 2 nariadenia EÚ 1304/2013:

V súlade s článkom 67 ods. 1 písm. d) a ods. 5 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa môže použiť paušálna sadzba do výšky 40 % priamych nákladov na zamestnancov, aby sa pokryli zostávajúce oprávnené náklady na operáciu, a to bez požiadavky, aby členský štát vykonal akýkoľvek výpočet na stanovenie uplatniteľnej sadzby.

Aktuálny čl. 68b nariadenia ods. 1 nariadenia EÚ 1303/2013

Na pokrytie zostávajúcich oprávnených nákladov na operáciu sa môže použiť paušálna sadzba do výšky 40 % oprávnených priamych nákladov na zamestnancov, a to bez požiadavky, aby členský štát vykonal akýkoľvek výpočet na stanovenie uplatniteľnej sadzby.

Pri operáciách podporovaných z ESF, EFRR alebo EPFRV sa platy a príspevky vyplatené účastníkom považujú za dodatočné oprávnené náklady nezahrnuté do paušálnej sadzby.

K aktualizácií nariadení prišlo najmä z dôvodu rozšírenia použitia tohto článku aj pre ostatné fondy, nie len ESF

Aktualizáciou nariadení nie je zmenená, ani obmedzená oprávnenosť skupiny výdavkov 903 Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu