Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2022, utorok
 

Podpora jednoduchých pozemkových úprav pomôže s vysporiadaním majetko-právnych vťahov v obciach s prítomnosťou MRK

Bratislava, 18. 08. 2020

Tlačová správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 18. augusta 2020 dopytovo-orientovanú výzvu s kódom OPLZ-PO5-2020-4 zameranú na podporu vysporiadania majetko-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len "MRK") postupom jednoduchých pozemkových úprav.

Podľa Atlasu rómskych komunít 2019 (ďalej len "Atlas") väčšina Rómov na Slovensku žije v obydliach na pozemkoch, ku ktorým majú vysporiadané majetko-právne vzťahy, avšak s narastajúcou segregáciou a marginalizáciou osídlení, či regiónov sa zvyšuje aj podiel obydlí, ktoré sú postavené nelegálne alebo majú nevysporiadané majetko-právne vzťahy k pozemkom, na ktorých stoja. Podľa Atlasu v mnohých prípadoch je nelegálnosť stavby spôsobená nevysporiadanými majetko-právnymi vzťahmi k pozemkom.

Kvalitné bývanie je previazané s možnosťou zamestnať sa, žiť v hygienicky nezávadnom prostredí a poskytuje priestor na osobný a vzdelanostný rast detí aj dospelých. Sociálno-ekonomické znevýhodnenie obyvateľov MRK, nedostatok odborných kapacít miestnych samospráv pre riešenie vysporiadavania majetko-právnych vzťahov k pozemkov vyžadujú vonkajšiu intervenciu.

Výzva nadväzuje na čiastkové výstupy národného projektu "Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" realizovaného v rámci Prioritnej osi 5, OP ĽZ, preto oprávnenými žiadateľmi budú len obce, ktoré sa zapojili do uvedeného národného projektu, a to z dôvodu, že tieto obce majú k dispozícii čiastkové výstupy vo forme analýzy, na základe ktorej je možné zhodnotiť situáciu v rómskom osídlení, čo je predpokladom úspešného ukončenia procesu vysporiadania. Na túto výzvu je zo zdrojov Európskej Únie vyčlenených 2 milióny eur a žiadatelia sa na projekte budú podieľať 5 percentnou spoluúčasťou.

Vysporiadaním pozemkov na účely tejto výzvy sa rozumie stav, kedy sa vlastníkom dotknutých pozemkov stane obec. Obec bude môcť následne na vysporiadaných pozemkoch realizovať opatrenia, ktoré budú viesť k zlepšeniu štandardov hygieny bývania MRK. Oprávnenými výdavkami výzvy nebudú výdavky spojené s výkupom pozemkov.

Otázka vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách sa významne dotýka pretrvávajúceho spoločenského problému, ktorým je neusporiadaný stav pozemkov pod obydliami v MRK. Vysporiadanie pozemkov v prospech obyvateľov MRK je jediným zo základných predpokladov pre sociálno-ekonomickú integráciu MRK do spoločnosti, ktorá je úzko spojená s pocitom bezpečia domova, zlepšením etnických vzťahov vďaka odstráneniu stavu, kedy majitelia pozemkov nemôžu používať a nakladať so svojím vlastníctvom, a je predpokladom k pokojnému spolužitiu majority s minoritou.

Dôsledkom nelegálneho statusu mnohých obydlí v rómskych osadách je, že takéto obydlia nie je možné pripojiť na technickú vybavenosť, akou je vodovod, kanalizácia, plyn, čo má za následok nízky štandard kvality a hygieny bývania s nepriaznivými dopadmi na zdravotný stav a celkovú kvalitu života obyvateľov takýchto obydlí. Obyvatelia nelegálnych obydlí a obydlí na pozemkoch, ku ktorým nemajú žiadny právny vzťah, navyše žijú v permanentnom stave neistoty, keďže ich obydlia môžu byť odstránené ako nelegálne stavby.

Rómovia žijúci v neštandardnom bývaní a v segregovaných osadách patria medzi skupiny najviac ohrozené pretrvávajúcou pandémiou. Na mnohých miestach žijú MRK v početných domácnostiach v obydliach v tesnej blízkosti, majú sťažený prístup k pitnej vode a hygiene, preto sú veľmi ťažko uplatňované zásadné hygienické opatrenia smerujúce k zabráneniu šíreniu ochorenia, ako napríklad pravidelné umývanie rúk.

"Ide o pilotnú výzvu v oblasti vysporiadavania pozemkov formou jednoduchých pozemkových úprav. K dnešnému dňu SR neeviduje vykonanie jednoduchých pozemkových úprav v rómskych osadách nakoľko táto časť v zákone doteraz absentovala a je súčasťou zákona až po jeho novelizácii v roku 2017. Dosiahnuté výsledky budú základom pre optimálne nastavenia ďalších výziev v tomto alebo v nasledujúcom programovom období" vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.