Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. marec 2023, piatok
 

Aktuálne informácie

 

Aktuality - neprehliadnite

 

Koordinátor HP MRK vydal zborník príkladov dobrej praxe- " Uplatňovanie komplexného prístupu v prostredí marginalizovaných rómskych komunít"

 V jednom rómskom prísloví sa hovorí, že „Povraz nepovolí, ak ťaháš zaň sám. Možno povolí, ak potiahneme viacerí.“  Bez vôle, ochoty a záujmu starostov, obecných zastupiteľstiev a Rómov budú akékoľvek finančné zdroje využité márne. Problémy v rómskych komunitách neposunieme ďalej, ak nebudeme ťahať spolu za jeden povraz – orgány štátnej správy, samospráva či lokálne mimovládne organizácie. Sú obce, ktorým sa podarilo štrukturálne fondy využiť v prospech Rómov a vidieť badateľné zmeny v životnej úrovni a filozofii miestnej rómskej komunity. Mesto Zvolen, obce Bystrany, Petrovany, Spišské Podhradie a ďalšie, ktoré sú zaradené do tohto zborníka, patria medzi pozitívne príklady historicky prvého programového obdobia.

 Aj teraz stojíme na začiatku novej etapy. Začína sa ďalšie programové obdobie. Tajomstvo úspechu ich práce s rómskymi komunitami spočíva nielen v efektívnom a hospodárnom využití eurofondov, ale v ich úprimnom záujme o problémy Rómov.

Zborník príkladov dobrej praxe je zverejnený v dokumentoch tejto sekcie, ako aj na webovom sídle http://www.minv.sk/?hodnotenie_MRK 

 

INFORMÁCIA O AKTUALIZOVANÍ VÝZVY NP KC

 

Informácia o aktualizácii Monitorovacej správy Lokálnej stratégie komplexného prístupu.  

Odbor koordinácie HP MRK zverejňuje pre prijímateľov podpory Lokálnych stratégií komplexného prístupu aktualizovanú Monitorovaciu správu Lokálnej stratégie komplexného prístupu.

Pozor: Vyplnenú monitorovaciu správu zasielajte poštou v elektronickej forme na: TA.13G4@QY3SOYKA.3SRG4@ a na adresu:

Ministerstvo vnútra SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Pribinova 2
812 72 Bratislava


Monitorovaciu správu nájdete v dokumentoch nižšie.


 

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) dňa 04. 11. 2014 aktualizovala Výzvu č.1 na predkladanie žiadostí na zapojenie sa komunitných centier do Národného projektu Komunitné centrá (Výzva č.1). Národný projekt Komunitné centrá sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Hlavným cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v komunitných centrách. Bližšie informácie k aktualizovanej Výzve č.1 a podmienky na zapojenie sa do NP KC nájdete na webovej stránke: http://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-komunitne-centra/vyzvy2/aktualizovana-vyzva-ia-zasi-np-kc01-2014

 

Výzva na predkladanie žiadostí na zapojenie sa do Národného projektu Komunitné centrá je zverejnená  

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásila dňa 16. septembra 2014 Výzvu na predkladanie žiadostí na zapojenie sa do Národného projektu Komunitné centrá. Podrobnejšie informácie o možnosti zapojenia sa do výzvy nájdete na webovom sídle: http://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-komunitne-centra/vyzvy2/vyzva-ia-zasi-np-kc01-2014

 


Oznam RO pre ROP o uverejnení výzvy „Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu“ (kód výzvy ROP-1.1-2014/01).

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 3. júla 2014 bola v sekcii Výzvy ROP uverejnená výzva s názvom „Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu“ (kód výzvy ROP-1.1-2014/01). Kompletnú výzvu nájdete na http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=55&page=1

 

Oznámenie k pripravovanej Výzve na zapojenie komunitných centier do Národného projektu Komunitné centrá

Do Národného projektu Komunitné centrá sa budú môcť zapojiť aj tie komunitné centrá, ktoré nepožiadali do 30.06.2014 o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, za predpokladu, že nevykonávajú komplexne všetky činnosti, ktoré sú obsahom ustanovenia § 24d zákona č. 448/2008 Z.z.  Všetky kritériá výberu komunitných centier vrátane Zmluvy o spolupráci, Príručky pre žiadateľov a Štandardov komunitných centier budú súčasťou pripravovanej Výzvy. Predpokladaný termín vyhlásenia Výzvy je august 2014.                                           

  

Navýšenie alokácie na výzvu OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 (občianske hliadky):

Implementačná agentúra pre OP ZaSI zverejnila informáciu o navýšení alokácie na výzvu OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 (občianske hliadky) na webovom sídle:

http://www.iazasi.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-disponibilnych-financnych-prostriedkoch-v-ramci-vyzvy-op-zasi-fsr-20122.1021

 http://www.iazasi.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102

 

 

Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha/Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave v spolupráci s neziskovou organizáciou Epic

si Vás dovoľuje pozvať na prednášku spojenú s diskusiou

Obecný a sociálny podnik, alternatíva rozvoja územia

Michal Smetanka, nezisková organizácia EPIC

08. 04. 2014 (utorok) o 17. 00 hod.

Miesto konania: Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave VŠMVV Praha, Bárdošova 33, Bratislava Kramáre

 

Aktuálne informácie, týkajúce sa implementácie horizontálnej priority marginalizované rómske komunity a implementácie podporených 151 lokálnych stratégií komplexného prístupu.

UPOZORNENIE o zmene k výzve OPZ 2013/2.1/01  MZ SR navyšuje alokáciu a posúva termín na prijímanie žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2013/2.1/01

 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán (RO) pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o úprave výzvy OPZ 2013/2.1/01. Úpravou výzvy bol zmenený dátum uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) a navýšenie alokácie výzvy z dôvodu identifikácie voľných zdrojov v rámci opatrenia 2.1 Operačného programu Zdravotníctvo.

Dátum uzávierky  prijímania žiadostí o NFP  sa posúva z pôvodného dátumu 10. februára 2014 na 7. apríl 2014. Všetky ostatné náležitosti výzvy aj podmienky výzvy zostávajú nezmenené.

Zároveň upozorňujeme žiadateľov o NFP, že zmena termínu uzávierky výzvy môže mať vplyv na platnosť niektorých príloh predkladaných spolu so žiadosťou o NFP (napr. príloha č. 2, príloha č.5, príloha č. 6 žiadosti o NFP).

Zmena platí od 6. februára 2014.

Pre viac informácií kliknite na : http://opz.health-sf.sk/aktualne-vyzvy

 


 

 

Informačné semináre k výzve OPZ 2013/ 2.1/01

 Aktuálne informácie aj s kontaktom k prihláseniu sa na informačné semináre k výzve OPZ 2013/2.1/01 nájdete na priloženom linku: http://opz.health-sf.sk/informacne-dni-k-vyzve-2013


Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPZ 2013/2.1/01

Dňa 23. septembra 2013 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je zameraná na „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia" v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu (ďalej LSKxP). Bližšie informácie k výzve nájdete TU: http://opz.health-sf.sk/aktualne-vyzvy


Informačný seminár k výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01

http://www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/informacne-seminare-k-vyzve-op-zasi-fsr-20122.201


Zmena podmienok poskytnutia pomoci vo výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01

Zmena sa týka podmienok udržateľnosti vytvorených pracovných miest. Zmena bola vykonaná v súlade s rozhodnutím RO pre OP ZaSI v záujme zvýšenia čerpania finančných prostriedkov. Podmienka udržateľnosti vytvorených pracovných miest je zadefinovaná v prílohe č. 1 Príručky pre žiadateľa o NFP tj. v Špecifikách výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01, bod č. 7  Udržateľnosť pracovných miest. Príručka pre žiadateľa o NFP je prílohou č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01. 

Informácia o zmene podmienok poskytnutia pomoci a s ňou súvisiace informácie boli zverejnené na webovom sídle FSR: http://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.201

Z dôvodu vyššie uvedenej zmeny došlo zároveň k predĺženiu výzvy, konkrétne: termín uzavretia III. kola je 2. 10. 2013. 


Informačné semináre REPIS

Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) v spolupráci s Regionálnymi kanceláriami Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity uskutočnili informačné semináre k aktuálnej výzve Operačného programu Životné prostredie, vyhlásenej v rámci Prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.1. Semináre sa konali v dňoch 13. mája 2013 v Rimavskej Sobote, dňa 14. mája 2013 v Prešove a 15. mája v Nitre.

Fotografie z podujatia sú uložené v galérii (JPG, 65 kB).

OK HP MRK máj 2013 


Koordinátor HP MRK oznamuje prijímateľom podpory LSKxP:

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR - 2013/2.1/01 

Fond sociálneho rozvoja vyhlásil dňa 22. 3. 2013 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšenie životnej situácie a integráciu sociálne vylúčených skupín obyvateľov, najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžu žiadatelia predkladať, v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve OP ZaSI – FSR - 2013/2.1/01, v dvoch kolách. Termín uzavretia prvého kola výzvy je 24. 05. 2013.

Všetky podrobnosti o výzve sú zverejnené na:  http://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20132.101.

OK HP MRK, apríl 2013


Koordinátor HP MRK oznamuje prijímateľom podpory LSKxP, že dňa 22. 3. 2013 bola zverejnená výzva DOP-SIA-2013/1.3/LSKxP na stránke SIA v časti výzvy:

http://www.sia.gov.sk/category/vyzvy-projekty/

a v časti aktuality:

http://www.sia.gov.sk/22-3-2013-sia-vyhlasuje-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-kod-vyzvy-dop-sia-20131-2lskxp/

OK HP MRK, 26. 3. 2013


Formulár Žiadosti na vykonanie úprav v projektovom zámere LSKxP nájdete na tejto stránke v dokumentoch na stiahnutie. Žiadosti zasielajte elektronicky na emailove adresy TA.13G4@S1FKS2.SRYG3SP@ a TA.13G4@S1FUKAHZ.S3SJHJ@ a zároveň poštou na adresu:

Ministerstvo vnútra SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Pribinova 2
812 72 Bratislava