Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2020, streda
 

Archív

V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A    okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ (PDF, 135 kB)

P R O P O Z Í C I E   okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" vyhlásenej pre školský rok 2019/2020 Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 250 kB)

V Y H L Á S E N I E   výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesńového volania 112 a civilnej ochrany". (PDF, 176 kB)

Z Á V Ä Z N Á  P R I H L Á Š K A   na Okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. (PDF, 251 kB)

O K R E S N É   K O L O   S Ú Ť A Ž E    mladých záchranárov civilnej ochrany Myjava – Trnovce.

P R O P O Z Í C I E  okresného kola súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany pre školy so sídlom v okresoch Myjava a Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 667 kB)

Okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany -   P O Z V Á N K A   N A   S Ú Ť A Ž. (PDF, 166 kB)

V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A   národného kola internetového hlasovania -  Výtvarná súťaž "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2019". (PDF, 1 MB)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany.“ (PDF, 163 kB)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA  okresného kola Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany 2018. (PDF, 153 kB)

FOTOGRAFIE  okresného kola Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany 2018.

D O K U M E N T Á C I A   k okresnému kolu Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany 2018.

FOTOGRAFIE  okresného kola výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2017/2018

VÝSLEDKOVÁ LISTINA  okresného kola výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2017/2018.
(PDF, 105 kB) 

OCHRANÁRIK čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany - internetové hlasovanie. (PDF, 132 kB)

Spoločné okresné kolo súťaže Mladý záchranár CO základných škôl okresov Myjava a Nové Mesto nad Váhom 2016/2017

OCHRANÁRIK  čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany - výsledková listina a fotografie 2016/2017