Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. jún 2020, sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška: oznámenie o zrušení ústneho pojednávania vo veci zmeny stavby pred dokončením – zmeny lehoty na dokončenie stavby „Malá vodná elektráreň Včelince“, zverejnené 17.04.2020 (561,2 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Gemerská Ves, polder na toku Turiec“, zverejnené 20.01.2020 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Plán využívania ložiska Stredné Plachtince na roky 2020-2028“, zverejnené 12.03.2020 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Rýchlostná cesta R1 – Protihluková stena Banská Bystrica“, zverejnené 11.03.2020 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „R1 Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky“, zverejnené 04.03.2020 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Premostenie cez potok Bystrica - Jakub“, zverejnené 29.01.2020 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Jelšava – Gemerské Teplice, závlaha pozemkov“, zverejnené 17.12.2019 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Rimavská Sobota, Rimava – protipovodňové opatrenia na toku Rimava“, zverejnené 21.01.2020 pdf
Petícia na zastavenie prevádzky elektrárne Energy Edge ZC s.r.o. - oznámenie výsledku vybavenia petície, zverejnené 07.11.2019 (233,0 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení zmeny plánu prác na odstránenie EZ Sliač - produktovod, zverejnené 14.08.2019 (452,6 kB) pdf
Územný plán obce Kordíky, Zmeny a doplnky č. 1, zverejnené 30.07.2019 (132,9 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Dolný Harmanec - hať, obtok“, zverejnené 23.07.2019 pdf
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 1. etapa - I/66 Brusno – most ev. č. 66 – 089, zverejnené 26.07.2019 (152,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť- Pokračovanie v činnosti rekultivácie pôvodného lesného pôdneho fondu Lom Kynceľová, zverejnené 23.07.2019 (152,6 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - Selce – odkanalizovanie časti obce, ul. Mlynská a Poľná", zverejnené 03.07.2019 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Zvolen - protipovodňové opatrenia na toku Slatina“, zverejnené 14.06.2019 pdf
Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poiplie na roky 2018 - 2047 pdf
Odber geotermálnej vody z vrtu GRS-1 - Rimavské Janovce pdf
Zverejnenie informácii podľa § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. vo vzťahu ku konaniu vo veci vydania povolenia na odber geotermálnej vody z vrtu GRS-1, zverejnené 8.12.2017 (607,6 kB) pdf
Petícia na zastavenie prevádzky elektrárne Energy Edge ZC s. r. o. - oznámenie výsledku vybavenia petície, zverejnené 18.05.2017 (186,4 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - "Rimavské Brezovo, úprava toku Rimava" pdf
Zvolenská Slatina – ochranné opatrenia na toku Slatina – II. Etapa pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Banská Bystrica - Uľanka, úprava toku Bystrica“ pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)“ pdf
Dopracovaný program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poiplie na roky 2018 - 2047, zverejnené 22.02.2018 (3,2 MB) pdf
Oznámenie o zámere vyhlásiť Chránený areál Rimava pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry“ pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Prenčov – Potok Štiavnica, protipovodňová ochrana“, zverejnené 13.08.2018 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Plán využívania ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov Mikušovce na roky 2019-2028“, zverejnené 28.08.2018 pdf
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020, zverejnené 27.03.2018 pdf
Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán sídelného útvaru Staré Hory, Zmeny a doplnky č. 12", zverejnené 05.09.2018 (190,9 kB) pdf
Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Badín, Zmeny a doplnky č. 2", zverejnené 05.09.2018 (151,5 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Areál vodných športov“ pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania SD „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Badín“, zverejnené 28.09.2018 (2,0 MB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania SD „Územný plán sídelného útvaru Staré Hory, Zmeny a doplnky č. 12“, zverejnené 25.09.2018 (1,3 MB) pdf
Malá vodná elektráreň Bujakovo odstránenie nedostatkov, to je sfunkčnenie existujúceho rybovodu pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Malá vodná elektráreň Budča, Slovensko“, zverejnené 14.08.2018 pdf
Protipožiarna nádrž Lihočany 01/A,B - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, zverejnené 07.11.2018 pdf
„Prenčov – Potok Štiavnica, protipovodňová ochrana“ - konanie podľa § 16a ods. 14 vodného zákona, zverejnené 17.09.2018 pdf
Zámer navrhovanej činnosti „Krematórium – Banská Bystrica, rekonštrukcia“, zverejnené 18.09.2018 pdf
Zámer navrhovanej činnosti „Parkovací dom, parcela č. 2590/67 Banská Bystrica“, zverejnené 03.10.2018 pdf
Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“, zverejnené 16.11.2018 pdf
Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 4“, zverejnené 26.10.2018 pdf
Rozhodnutie o schválení plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže BR(015) Predajná-skládka PO Predajná I, zverejnené 11.03.2019 (463,5 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže BR(016) Predajná-skládka PO Predajná II, zverejnené 11.03.2019 (477,6 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Rekonštrukcia potrubia v úseku Kriváň od cesty č. 526 po cestu č. 50“, zverejnené 04.02.2019 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Úsek potrubia VDJ Kajlovka – VDJ Hrádza, Od TS po PK – rekonšrukcia, VDJ Hrádza 3, 1x1500 m³ - rekonštrukcia“, zverejnené 05.02.2019 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Potrubie – úsek VDJ Mýtna – VDJ Kopáň - rekonštrukcia“, zverejnené 11.02.2019 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Potrubie úsek HLF km 35,239 – km 40,445, km 40,445 – VDJ Čurgov – rekonštrukcia, VDJ Čurgov 1 – rekonštrukcia, VDJ Čurgov 2 - rekonštrukcia“, zverejnené 13.02.2019 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „I/76 Kozárovce – most ev. č. 76-035“, zverejnené 07.03.2019 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Aglomerácia Cinobaňa, splašková kanalizácia“, zverejnené 08.03.2019 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Rimavské Zalužany, protipovodňové opatrenia na toku Rimava“, zverejnené 12.03.2019 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „České Brezovo, prívod vody z HLF“, zverejnené 20.03.2019 pdf