Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Ďalšia výzva zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2018-1

Bratislava, 31. 08. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 31. augusta 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5-2018-1.

Vyhlásená - 31. augusta 2018

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 21. spetembra 2018

Zoznam schválených ŽoNFP (XLS, 88 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLS, 41 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 59 kB)

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 8.marca 2018

Zoznam schválených ŽoNFP (XLS, 44 kB)

Zoznam neschválených ŽoNFP (XLS, 37 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (DOCX, 59 kB)

Oznam o uzavretí výzvy MOPS   (PDF, 214 kB)- 8. marca 2019

Zmena č. 1 výzvy (PDF, 351 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 1 (PDF, 968 kB)

Kompletná výzva s prílohami v znení Zmeny č. 1 (ZIP, 5 MB)

Zmena č. 2 výzvy (PDF, 351 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 2 (PDF, 926 kB)

Kompletná výzva s prílohami v znení Zmeny č. 2 (ZIP, 5 MB)

Často kladené otázky (FAQ), aktualizácia 17.9.2018 (PDF, 435 kB)

ŽoNFP - Rozpočet projektu - PRÍKLAD (XLSX, 89 kB)

Prílohe k výzve:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o NFP predložených v rámci I. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPLZ-PO5-2018-1 zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Z uvedeného dôvodu SO predpokladá vyčerpanie alokácie už v prvom hodnotiacom kole, na základe čoho môže sprostredkovateľský orgán výzvu uzavrieť. Presná informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená po ukončení schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP predložených v rámci I. hodnotiaceho kola.

UPOZORNENIE NA ZMENU NARIADENIA V SKUPINE VÝDAVKOV 903 Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

SO upozorňuje prijímateľa na zmenu nariadení EÚ 1304/2013 a 1303/2013.

V prílohe č. 4 výzvy zameranej na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK je pri skupine výdavkov 903 Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu uvedený neaktuálny čl. 14 ods. 2 nariadenia 1304/2013. Aktualizáciou nariadenia EÚ 1304/2013 prišlo k vypusteniu odseku 2 z nariadenia EÚ 1304/2013. A zároveň aktualizáciou nariadenia EÚ 1303/2013 prišlo v rovnakom významovom znení k doplneniu nariadenia EÚ 1303/2013 a to konkrétne čl. 68b ods. 1.

Pôvodný čl. 14 ods. 2 nariadenia EÚ 1304/2013:

V súlade s článkom 67 ods. 1 písm. d) a ods. 5 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa môže použiť paušálna sadzba do výšky 40 % priamych nákladov na zamestnancov, aby sa pokryli zostávajúce oprávnené náklady na operáciu, a to bez požiadavky, aby členský štát vykonal akýkoľvek výpočet na stanovenie uplatniteľnej sadzby.

Aktuálny čl. 68b nariadenia ods. 1 nariadenia EÚ 1303/2013

Na pokrytie zostávajúcich oprávnených nákladov na operáciu sa môže použiť paušálna sadzba do výšky 40 % oprávnených priamych nákladov na zamestnancov, a to bez požiadavky, aby členský štát vykonal akýkoľvek výpočet na stanovenie uplatniteľnej sadzby.

Pri operáciách podporovaných z ESF, EFRR alebo EPFRV sa platy a príspevky vyplatené účastníkom považujú za dodatočné oprávnené náklady nezahrnuté do paušálnej sadzby.

K aktualizácií nariadení prišlo najmä z dôvodu rozšírenia použitia tohto článku aj pre ostatné fondy, nie len ESF

Aktualizáciou nariadení nie je zmenená, ani obmedzená oprávnenosť skupiny výdavkov 903 Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]