Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

Informácie o pobyte na území SR v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (Brexit)

ENGLISH VERSION

For further information please check the Foreigners Police Guidance in English Version
https://www.gov.uk/guidance/living-in-slovakia

Pobytové práva pre občanov UK na Slovensku:

  • Momentom Brexitu je priamo aplikovaná dohoda o vystúpení UK z EÚ („Dohoda“), to znamená, že neplatí ustanovenie § 131h zákona č. 404/2001 o pobyte cudzincov, ktoré bolo upravené pre „no deal Brexit“.
  • Všeobecne platí, že až do konca prechodného obdobia podľa Dohody budú môcť občania UK a ich rodinní príslušníci využívať právo voľného pohybu v rámci EÚ ako doteraz, až do 31.12.2020. Od 1.1.2021 budú tieto osoby  považované za štátnych príslušníkov tretej krajiny. 
  • Všetci občania UK a ich rodinní príslušníci, ktorí už majú zaregistrované právo pobytu v SR, alebo tak urobia do 31.12.2020 získajú automaticky niektorý z druhov trvalého pobytu. Môžu tak urobiť na vlastnú žiadosť od momentu vystúpenia UK z EÚ, alebo sa ich pobyt automaticky zmení 1.1.2021.   
  • Občania UK a ich rodinní príslušníci musia najneskôr do 30.6.2021 požiadať o vydanie nových dokladov o pobyte ako štátni príslušníci tretej krajiny podľa druhu pobytu, aký im bol udelený (trvalý pobyt na 5 rokov alebo dlhodobý pobyt EÚ).

V praxi to znamená, že:  

Občania UK a ich rodinní príslušníci, ktorí majú ku dňu skončenia prechodného obdobia (31.12.2020) registrované právo na pobyt v Slovenskej republike menej ako 5 rokov: 

Tejto skupine osôb sa zmení pobyt  občana EÚ/rodinného príslušníka občana EÚ na trvalý pobyt na 5 rokov podľa § 43 ods. 1 písm. e) zákona o pobyte cudzincov. Na vlastnú žiadosť tak môžu urobiť ihneď po vystúpení UK z EÚ, najneskôr do 31.12.2020. Ak o túto zmenu nepožiadajú, ich  pobyt sa automaticky zmení po skončení prechodného obdobia.   

Občania UK a ich rodinní príslušníci, ktorí majú ku dňu skončenia prechodného obdobia (31.12.2020) registrované právo na pobyt v Slovenskej republike viac ako 5 rokov:

Tejto skupine osôb sa zmení pobyt  občana EÚ/rodinného príslušníka občana EÚ na trvalý pobyt – dlhodobý pobyt EÚ podľa § 52 zákona o pobyte cudzincov. Na vlastnú žiadosť tak môžu urobiť ihneď po vystúpení UK z EÚ, najneskôr do 31.12.2020. Ak o túto zmenu nepožiadajú, ich  pobyt sa automaticky zmení po skončení prechodného obdobia.

Občania UK a ich rodinní príslušníci, ktorí si zaregistrujú právo na pobyt v Slovenskej republike po vystúpení UK z EÚ do skončenia prechodného obdobia (31.12.2020):   

Táto skupina osôb si na príslušnom oddelení cudzineckej polície PZ  zaregistruje svoj pobyt za rovnakých podmienok ako občan EÚ/rodinný príslušník občana EÚ, alebo môžu hneď požiadať o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov podľa § 43 ods. 1 písm. e) zákona o pobyte cudzincov. Ak si zvolia registráciu pobytu ako občania EÚ/rodinní príslušníci občanov EÚ, ich pobyt sa automaticky zmení po 31.12.2020 na trvalý pobyt na 5 rokov podľa § 43 ods. 1 písm. e) zákona o pobyte cudzincov.

Rodinní príslušníci, ktorí sa po 31.12.2020 pripájajú na území Slovenskej republiky k občanovi UK, ktorý má registrovaný/udelený pobyt ešte pred skončením prechodného obdobia:

Táto skupina osôb sa môže k občanovi UK, ktorý má registrovaný/udelený pobyt ešte pred skončením prechodného obdobia, pripojiť kedykoľvek po skončení prechodného obdobia, ak príbuzenský vzťah existoval ešte pred skončením prechodného obdobia a naďalej trvá.

Občania UK a ich rodinní príslušníci, ktorí majú záujem o pobyt na území Slovenskej republike po 31.12.2020:

Občania UK sa budú považovať za štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí nepodliehajú vízovej povinnosti.
Občania UK a ich rodinní príslušníci budú   môcť požiadať o udelenie niektorého z účelov prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu.

 Upravené dňa/Last Modify: 8. 6. 2020, 13:18