Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2019, pondelok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácie pre židateľa nevyhnutné pre podanie žiadosti
Odporúčanie pre vypracovanie uznesenia obecného zastupiteľstva, zverejnené 05.01.2018 (210,3 kB) pdf
Odporúčania pre vypracovanie ZMLUVY O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE, zverejnené 05.01.2018 (529,9 kB) pdf
Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (úplné znenie k 1.01.2018), zverejnené 05.01.2018 (5,0 MB) pdf
Zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (úplné znenie k 1.01.2018), zverejnené 05.01.2018 (387,4 kB) pdf
Vyhláška MDVRR SR č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení vyhlášky č. 284/2017 Z. z., zverejnené 04.01.2017 (153,5 kB) pdf
Vyhláška MDVRR SR č. 325/2011 Z.z. o obsahu záverečného technicko ekonomického hodnotenia stavby nájomných bytov a náhradných nájomných bytov, zverejnené 05.01.2018 (75,5 kB) pdf
Príloha č.1 k vyhláške č.325/2011 Z.z. - Tlačivo ZTEH stavby, aktualizované 04.10.2018 (236,7 kB) rtf
KONTROLNÝ HÁROK - preukazujúci splnenie podmienok pre zvýšenie limitu oprávneného nákladu na 1 m2 podlahovej plochy bytu, zverejnené 01.12.2016 (175,6 kB) rtf
Výpočet podlahovej plochy bytov - pre potreby žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov, zverejnené 05.01.2018 (89,1 kB) xls
Prepočet výšky dotácie a úveru na technickú vybavenosť - príloha povinná k žiadosti o úver na obstaranie technickú vybavenosti (KÚPA), pre potreby žiadosti o dotáciu sa taktiež odporúča priložiť tento prepočet, aktualizované 05.03.2019 (21,4 kB) xlsx
Prepočet výšky dotácie a úveru na technickú vybavenosť - príloha povinná k žiadosti o úver na obstaranie technickú vybavenosti (VÝSTAVBA), pre potreby žiadosti o dotáciu sa taktiež odporúča priložiť tento prepočet, aktualizované 05.03.2019 (21,5 kB) xlsx
Pokyny k vypracovaniu záložnej zmluvy, zverejnené 10.1.2014 (38,7 kB) rtf
Pomocný manuál k vypracovania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti, zverejnené 20.12.2018 (369,2 kB) pdf
Pomocný manuál k vypracovania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu, zverejnené 20.12.2018 (276,5 kB) rtf
Vyhláška MDVRR SR č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení poslednej zmeny vyhlášky č. 361/2018 Z. z.,zverejnené 18.1.2019 (262,0 kB) pdf
Limity dotácii na rok 2019, zverejnené 18.01.2019 (44,5 kB) xls