Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. december 2019, nedeľa
 
Verejná správa / Štátne archívy / ŠA v Bratislave / Cenník služieb archívu

Cenník služieb archívu

Vyhotovovanie kópií archívom

A. Elektrografické kópie (xerokópie)

1. Čiernobiele

jednostranné A4/list A3/list
- z voľných listov 0,19 € 0,26 €
- z viazaných listov 0,23 € 0,29 €
- z veľkoformátových predlôh 0,33 € 0,39 €
obojstranné    
- z voľných listov 0,39 € 0,53 €
- z viazaných listov 0,46 € 0,59 €
- z veľkoformátových predlôh 0,66 € 0,79 €
 

2. Farebné

jednostranné A4/list A3/list
- z voľných listov 0,82 € 1,49 €
- z viazaných listov 0,99 € 1,65 €
obojstranné    
- z voľných listov 1,32 € 1,99 €
- z viazaných listov 1,99 € 2,65 €

 

3. Kópia z mikrofilmov na zariadení čítačka na mikrofilm/tlačiareň (readerprint)

A4       0,33 €/list

 

B. Vyhotovovanie kópií digitálnou technikou a ukladanie dát na pamäťové médium

1. Snímanie jednoduchých plošných predlôh skenerom alebo digitálnym fotoaparátom v rozlíšení 300 DPI a veľkosti výstupu 1:1 - ČB/farba 

formát predlohy do A4 1,99 €/list
formát predlohy väčší ako A4 až do A3 3,98 €/list
 

 

2. Snímanie predlôh vysokokvalitnou digitálnou technikou - ČB/farba

formát predlohy do A4 rozlíšenie až do 600 DPI, 1:1 8,29 €/list
formát predlohy do A3 rozlíšenie 300 DPI, 1:1 8,29 €/list
formát predlohy do A2 rozlíšenie 300 DPI, 1:1 9,95 €/list
formát predlohy do A1 rozlíšenie 240 DPI, 1:1 13,27 €/list
formát predlohy do A0 rozlíšenie 170 DPI, 1:1 16,59 €/list

 

 

 

 

3. Skenovanie negatívov a diapozitívov zo zbierky archívu do formátu 9x12 cm ČB/farba vo výstupnom rozlíšení do 300 DPI

výstupný formát do A5 1,65 €/záber
výstupný formát A5 - A4 2,32 €/záber
výstupný formát A4 - A3 3,31 €/záber

 

 

 

4. Ukladanie dát na pamäťové médium (CD, DVD, USB kľúč žiadateľa)

1,32 € na USB kľúč žiadateľa

1,65 € (vrátane ceny za nosič CD)

2,32 € (vrátane ceny za nosič DVD)

5. Tlač z digitálneho záznamu

- čiernobiela 

do A4 0,66 €/ks
do A3 1,32 €/ks

 

 

- farebná

do A4 1,65 €/ks
do A3 3,31 €/ks

 

 

 

Udelenie súhlasu žiadateľovi používať vlastné reprografické zariadenie na vyhotovovanie kópií na iné ako úradné účely

13,27 € za každý aj začatý deň

 

Snímanie archívnych dokumentov a priestorov archívu kamerou a fotografickou technikou

a/ snímanie kamerou

archívne dokumenty  
1. nekomerčné účely (čl. 20 ods. 1 písm. a) a b)) bezplatne
2. komerčné účely 23,23 €/každá aj začatá hodina
priestory  
1. nekomerčné účely (čl. 20 ods. 1 písm. a) a b)) bezplatne
2. komerčné účely 16,59 €/každá aj začatá hodina

 

 

 

 

 

b/ snímanie fotografickou technikou - priestory

1. nekomerčné účely (čl. 20 ods. 1 písm. a) a b)) bezplatne
2. komerčné účely 0,99 €/1 snímka

 

 

 

Úkony súvisiace s vypracovaním a doručovaním rešerše

A. Cena za vypracovanie rešerše

1/ Jednoduchá rešerš  13,27 €/1 h
charakteristika (príklady):  
  a. určenie lokality s jednoznačným významom podľa lexikónu,  
  b. výpisy z matrík - z určeného prameňa a miesta,  
  c. genealogická rešerš s použitím matrík po roku 1850 (prípadne registrom).  
2/ Zložitá rešerš  19,91 €/1 h
charakteristika (príklady):  
  a. určenie lokality podľa lexikónu, viacvýznamové, doplňované využitím ďalších lokalizačných pomôcok, určenie lokality mimo územia SR,  
  b. genealogická rešerš z matrík, od 16. storočia do roku 1850; nemecký, maďarský, latinský jazyk, bez registrov, paleografická náročnosť,  
  c. rešerš z heraldických prameňov,  
  d. rešerš z matrík židovských náboženských obcí.  
3/Zložitá kombinovaná rešerš  21,57 €/1 h
charakteristika (príklady):  
  a. určenie lokality s využitím širšieho okruhu pomôcok vrátane etymologického komentára či ďalších údajov, zaradenie lokality mimo územia SR,   
  b. genealogická rešerš jazykovo a paleograficky mimoriadne náročná s využitím ďalších typov archívnych dokumentov - sčítacie operáty, sčítanie ľudu z materiálu žúp 1869, nobilitáriá - armálesy, súpisy šľachty, taxácie, magistrátne protokoly, cechové písomnosti, zbierky erbových listín, živnostenské registre, súdne spisy - testamenty, noviny - oznámenia, nekrológy a pod.   
  c. heraldické rešerše - kombinované s rozbormi či odkazmi, komentárom a pod. 

Základnou časovou jednotkou pre výpočet ceny je 30 minút (1 - 30 minút = 50% sadzby, 31 - 60 minút = 100% sadzby).

B. Stanovenie manipulačného poplatku

1/ manipulačný poplatok znížený 3,31 €
charakteristika:  
účtuje sa, ak je žiadosť podaná  
a/ na predtlačenom  formulári (spravidla žiadosti o genealogický výskum),  
b/ v strojopise (bez formuláru aj v cudzom jazyku, obsahuje potrebné údaje).  
2/ manipulačný poplatok 6,63 €
charakteristika:  
účtuje sa, ak je žiadosť podaná v rukopise, ktorý spôsobuje značné ťažkosti pri čítaní a identifikácii údajov.  

C. Stanovenie ceny za kancelárske (pisárske) práce

                                                                                                                                                        2,65 €

charakteristika (príklady):

počíta sa s prepisom 2 strán textu za jednu hodinu.

(jazyková náročnosť textu in entenso, ako aj náročnosť na presnosť údajov, spôsob spracovania - plynulý text, tabuľka - na formulári, bez formuláru - spracovaná graficky, vyhotovenie výpisov z matrík na formulároch)

Základnou časovou jednotkou pre výpočet ceny je 30 minút (1 - 30 minút = 50% sadzby, 31 - 60 minút = 100% sadzby).

D. Vyhotovenie kópií

E. Poštovné

Archív účtuje žiadateľovi aj poštovné; žiadateľ uhradí zaslanie vyúčtovania, ako aj zaslanie rešerše. Zasielanie vyúčtovania sa odporúča účtovať základnou sadzbou; rešerše ako doporučených zásielok.

F. Preklady textov

Archív zasiela rešerš v úradnom jazyku. Cena prípadne vyhotovených prekladov sa riadi ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Ak archív vyhotoví preklad, žiadateľa upozorní, že mu poskytuje iba neoficiálny preklad dokumentov. Úradný preklad žiadateľovi vyhotoví za úhradu príslušný zastupiteľský úrad. Vyhotovenie prekladu sprievodného listu alebo jednoduchého komentára archív neúčtuje.

Sadzby za preklad:

  1 strana/euro  
a/ zo slovenčiny do angličtiny alebo nemčiny, alebo francúzštiny    
    podľa obťažnosti prekladaného textu (odborné texty), 13,27 16,59
b/ do slovenčiny z latinčiny alebo nemčiny, alebo maďarčiny    
   (historické texty), 16,59 19,91
c/ z latinčiny alebo maďarčiny, alebo nemčiny do angličtiny, alebo nemčiny, alebo francúzštiny    
    podľa obťažnosti prekladaného textu (historické texty). 19,91 23,23

Základom pre výpočet ceny za preklad je jedna strana prekladu. Jedna strana prekladu je textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana v rozsahu menšom, ako je jedna strana, sa považuje za jednu celú stranu.