Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Oprava adm. chyby v písomnom vyhotovení rozh. OÚ Košice, odb.CD PK, č. OU-KE-OCDPK-2019/050138 zo dňa 19. 12. 2019 podľa § 47 ods. 6. zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov (351,7 kB) pdf
Verejná vyhláška OCDPK (Upovedomenie o odvolaniach voči rozhodnutiu č. OU-KE-OCDPK-2019/050138 zo dňa 19.12.2019, o povolení stavby: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552–Slanecká cesta“) - zverejnené dňa 11.2.2020 (328,5 kB) pdf
Odvolanie voči stavebnému povoleniu Okresného úradu Košice č. OU-KE-QCDPK-2019/050138 [Združenie domových samospráv (ÚK/SP)] (489,4 kB) pdf
Odvolanie proti rozhodnutiu č. sp. OU-KE-OCDPK-2019/050138 zo dňa 19.12.2019 [OPKaV SR] (414,0 kB) pdf
Odvolanie voči rozhodnutiu č. OU-KE-OCDPK-2019/050138 zo dňa 11.12.2019, voči nepriznaniu postavenia účastníka stavebného konania pri stavbe: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ - zverejnené dňa 23.1.2020 (333,1 kB) pdf
Verejná vyhláška OCDPK (Upovedomenie o odvolaní voči rozhodnutiu č. OU-KE-OCDPK-2019/050138 zo dňa 11.12.2019, voči nepriznaniu postavenia účastníka stavebného konania pri stavbe: „KE, Rek. a mod. cesty II/552 – Slanecká cesta“) - zverejnené dňa 23.1.2020 (337,6 kB) pdf
Verejná vyhláška Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikác(Rozhodnutie-predĺženie platnosti stav.povolenia stavby: „Košice, rekonštrukcie pozem.kom. SO 110-00 Budanova III/3391“, OU-KE-OCDPK-2019/033457 zo dňa 11. 07. 2019) - zverejnené dňa 15.7.2019 (251,3 kB) pdf
Verejná vyhláška Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií OÚ Košice (Rozhodnutie-Zrušenie rozhodnutia Mesta Košice, číslo MK/A/2019/04383-32 (MK/A/2018/09685) zo dňa 23.01.2019) - zverejnené dňa 7.6.2019 (549,1 kB) pdf
Verejná vyhláška Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií OÚ Košice (Rozhodnutie mesta Košice MK/A/2018/19468-12 zo dňa 23.11.2018 – „BUSINESS CENTRUM T3, Moldavská cesta 8/A, Košice“ – odvolanie) – zverejnené dňa 18. 04. 2019 (381,5 kB) pdf