Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

O nás

LogoSABB

 

Súčasnú organizačnú štruktúru Štátny archív v Banskej Bystrici nadobudol iba v nedávnej dobe, a to v dôsledku aplikácie ustanovení novely Zákona NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach. Dovtedy samostatné pobočky Štátneho archívu v Banskej Bystrici sa od 1. novembra 2015 zlúčili so štátnym archívom s územnou regionálnou pôsobnosťou do jediného archívu so siedmimi pracoviskami, lokalizovanými v Banskobystrickom kraji.

Počiatky týchto jednotlivých pracovísk však siahajú hlboko do minulosti a pôvod viacerých z nich je potrebné hľadať už v stredoveku, prípadne v rannom novoveku. Historicky najstaršie a obsahovo najhodnotnejšie archívy súvisia so siedmimi stredoslovenskými banskými mestami. Tieto mestá (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica, Ľubietová, Nová Baňa, Banská Belá, Pukanec) si už od 2. polovice 13. storočia, resp. v krátkej dobe po zisku výsadných práv zriaďovali svoje mestské kancelárie a neskôr, s nárastom vlastnej písomnej produkcie ako aj stúpajúcim množstvom písomností cudzieho pôvodu, zakladali aj osobitné inštutúcie na ich úschovu, čiže mestské archívy. Podobným spôsobom postupovali ďalšie slobodné kráľovské mestá v regióne (Zvolen, Brezno, Krupina), ako aj predstavitelia Zvolenskej stolice a Gemerskej stolice, ktorí  zriadili stoličné archívy.

Pôvodný banskobystrický mestský archív sa od polovice 20. storočia  transformoval na archív Jednotného národného výboru (1952) a neskôr na Okresný archív (1961).  Od roku 1975 sa Okresný archív zmenil na Štátny archív v Banskej Bystrici a od roku 2003 sa stal pobočkou Štátneho archívu v Banskej Bystrici. Štátny archív v Banskej Bystrici vznikol v roku 1954 transformáciou pôvodného Krajského archívu, založeného v roku 1949. V roku 1956 sa do Štátneho archívu začlenili pobočky Pôdohospodárskeho archívu v Banskej Bystrici a v Rimavskej Sobote (tieto vznikli v roku 1948), a od roku 1960 mal archív pobočku v Bytči. V roku 1969 došlo k vytvoreniu Štátneho oblastného archívu v Banskej Bystrici. Najzásadnejšia zmena sa však uskutočnila v roku 2015, kedy sa vytvoril Štátny archív v Banskej Bystrici s archívnymi pracoviskami v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Kremnici, Zvolene, Rimavskej Sobote, Lučenci a Veľkom Krtíši. 

Štátny archív v Banskej Bystrici na svojom banskobystrickom pracovisku v súčasnosti spravuje 1232 archívnych súborov (fondov a zbierok)v celkovom rozsahu 14115 bežných metrov. Tie obsahujú predovšetkým písomnosti pochádzajúce   z činnosti orgánov  štátnej  správy  a  samosprávy (slúžnovské úrady, krajské, okresné, mestské úrady, notárske úrady, krajské, okresné, mestské a miestne národné výbory, úrady pozemkovej reformy), justície (stoličné, župné, krajské, okresné a mestské súdy  a prokuratúry,  poručenské úrady, štátne zastupiteľstvá, urbárske súdy, okresné a miestne ľudové súdy z rokov 1945 - 1948), zdravotníctva, finančnej správy (daňové správy a úrady), škôl, rezortných úradov, bezpečnosti (policajné úrady, policajné, žandárske a četnícke veliteľstvá a stanice), hospodárstva (predovšetkým správa štátnych lesov a lesné správy, štátne podniky a družstvá), cechových združení  a iných  spoločenských, hospodárskych, kultúrnych, politických a záujmových organizácií, združení a spolkov. Archív spravuje aj viacero rodových a osobných fondov av ýznamné miesto zaujíma zbierka cirkevných matrík v rozsahu vyše dvoch tisíc zväzkov z rokov 1594 - 1895, ich druhopisov z rokov 1827 - 1895 a štátnych matrík vedených po roku 1895. Archívna knižnica obsahuje do  40  000 zväzkov kníh, vrátane šiestich  desiatok prvotlačí do roku 1500.

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Každý bádateľ je povinný sa na štúdium vopred objednať, dohodnúť si konkrétny termín, ktorý musia následne schváliť pracovníci bádateľne.  Objednanie je možné výhradne e-mailom alebo telefonicky, prípadne prostredníctvom elektronického informačného systému ISEA.

V bádateľni môžu študovať naraz iba 4 osoby, tieto musia mať vlastné ochranné prostriedky (rúška, rukavice).

 

e-mail: archiv.bb@minv.sk          telefón: 048/4204301, 048/4204305