Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2023, streda
 

Dielne budúcnosti

ANALÝZA INFORMÁCIÍ Z WORKSHOPOV „DIELNE BUDÚCNOSTI“ A STRETNUTÍ RÓMSKEJ MLÁDEŽE 

V Slovenskej republike, ale aj v mnohých iných štátoch Európy, je téma rómskej mládeže v posledných rokoch veľmi dôležitá a do popredia sa dostávajú potreby mladých Rómov a Rómok. Nemáme tým na mysli len základné potreby, ktorých zabezpečenie je nevyhnutné na prežitie, ale aj potreby, ktoré by im zabezpečili naplnený život. V niektorých krajinách majú mladí rómski ľudia problém uplatniť svoje práva, prihlásiť sa bez obáv k svojej identite, nemajú dostatok príležitostí, žijú v chudobe a vo vylúčených komunitách. Čelia viacnásobnej diskriminácii a to najmä z dôvodu svojej etnickej príslušnosti, slabého sociálneho zabezpečenia, života v segregovanej alebo separovanej lokalite a často sa k tomu pridajú aj iné dôvody. 

Na základe vyjadrení mladých Rómov a Rómok z aktivity "dielne budúcnosti", ktoré sa realizovali počas roka 2020, spracovali Mgr. Martin Seman a Michal Šľachta analýzu výstupov z týchto stretnutí. Celú správu nájdete tu (PDF, 759 kB), ale na stránke uvádzame aspoň odporúčania, ktoré z tejto analýzy vyplynuli. 

Odporúčania pre potreby tvorcov politík v oblasti mládeže a v oblasti integrácie Rómov

 • Realizovať štatistické zisťovanie, zber dát o mladých Rómoch/ Rómkach aspoň v najväčších lokalitách - analýza dostupných dát z matriky, z úradov práce, zo škôl a pod. 
 • Realizovať špeciálny výskum alebo prieskum zameraný na viacnásobnú diskrimináciu mladých Rómok a Rómov
 • Uskutočniť hodnotenie programov neformálneho vzdelávania Rómov  a podporených projektov zameraných na rómsku mládež, s cieľom identifikovať a sprehľadniť programy s úspešným dopadom na cieľovú skupinu (Mládež, Mládež v akcii, Erasmus +, projekty solidarity, dotácie ÚSVRK, dotácie KULTMINOR, dotácie MŠVVaŠ a pod.) 
 • Zahrnúť oblasť podpory práce s rómskou mládežou do pripravovanej stratégie pre integráciu Rómov pre roky 2021 – 2027 a v tej súvislosti zrealizovať prieskum mapujúci podmienky mládeže z regiónov z výraznou koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít, ktorý poskytne komplexnejšie dáta v oblasti práce s mládežou z MRK 
 • Zahrnúť do oblasti štátnych politík a programov aj Akčný plán pre rómsku mládež, ktorý vypracovala Rada Európy a jeho aktualizácie (Roma Youth Action Plan)
 • Zahrnúť oblasť podpory práce s rómskou mládežou do prípravy projektov a projektových výziev v rámci programového obdobia EÚ 2021 - 2027
 • Zohľadniť v politikách a programoch pre prácu s mládežou a Rómami aj ciele pod časťou „Inkluzívne spoločnosti“ Stratégie Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027  
 • Vytvoriť dotačný systém podporujúci prácu s mládežou z marginalizovaných rómskych komunít
 • Vytvoriť možnosti pre aktívnu participáciu rómskej mládeže, pre zapojenie mladých ľudí do práce na strategických dokumentoch pre integráciu Rómov, ako napr. stratégia pre integráciu Rómov na roky 2021 – 2027
 • „prekladať“ materiály týkajúce sa Rómov a/ alebo mládeže do jazyka zrozumiteľného mládeži, nepoužívať technický a byrokratický jazyk pri dokumentoch, ktorých konečným príjemcom je aj mládež. V prípade potreby zvažovať preklad dôležitých dokumentov aj do rómskeho jazyka. 
 • Posilnenie profesionálnej práce s mládežou (školské zariadenia, MVO, zastupiteľská demokracia mládeže – žiacke školské rady, miestne rady mládeže, študentské parlamenty a pod.)
 • Posilniť inštitút dočasných vyrovnávacích opatrení najmä pri prijímaní zamestnancov komunitných centier, zamestnancov centier voľného času, sociálnych služieb a pod.

Odporúčania pre pracovníkov s mládežou, komunitných pracovníkov a pre terénnych sociálnych pracovníkov

 • Spracovať prehľadné materiály a informácie pre rómsku mládež, prostredníctvom ktorých ich môžeme informovať o čo najväčšom spektre možností a príležitostí, ktoré v dnešnej dobe majú, realizovať programy osvety pre mladých s týmito informáciami, spracovať materiály aj v rómskom jazyku
 • Realizovať programy a aktivity na podporu finančnej gramotnosti rómskej mládeže
 • Komunitní a terénni sociálni pracovníci by sa mali pravidelne zúčastňovať školení alebo školiacich aktivít zameraných na prácu s mládežou, na prácu s rómskou mládežou, na podporu participácie a na podporu zapájania mladých Rómov do správy vecí verejných
 • Realizovať a zúčastňovať sa spoločných neformálnych stretnutí zástupcov všetkých pomáhajúcich profesií, vrátane zástupcov pracovníkov s mládežou a podporovať vzájomné sieťovanie a výmenu skúseností
 • Venovať sa v prípade možnosti aj špeciálne rómskej mládeži, ktorá trpí problémami so závislosťou na drogách a omamných látkach, realizovať osvetové a výchovné programy pre mladých, 
 • Zaviesť princíp nízkoprahovosti pre realizáciu všetkých aktivít pre mladých ľudí 
 • Využívať všetky možnosti ako podporiť účasť rómskej mládeže na aktivitách programov Európskej únie ako sú Erasmus + a Európsky zbor solidarity a v prípade možnosti aj sami vytvoriť takéto príležitosti pre mladých

Vlajka EÚ Tieto aktivity sú financované z programu Európskej únie - Práva, rovnosť a občianstvo (2014 - 2020). These activities are funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).