Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2023, nedeľa
 

Divácke násilie

Pojem divácke násilie v podmienkach Slovenskej republiky definujeme ako hromadné fyzické agresívne aktivity v súvislosti so spoločenským podujatím, ktoré spôsobujú fyzickú ujmu na zdraví, škodu na majetku alebo narúšajú verejný poriadok. Je však potrebné uviesť, že slovenská legislatíva nepozná presnú zákonnú definíciu tohto pojmu. Divácke násilie je teda negatívnym spoločenským fenoménom, ktorý znamená významné narušenie verejného poriadku a výrazne vplýva na celú spoločnosť.

Právna úprava diváckeho násilia v podmienkach Slovenskej republiky je obsiahnutá vo viacerých právnych aktoch, ako napríklad:
- zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
- zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
- zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 1/2014 Z. z.")

V súvislosti s diváckym násilím je Slovenská republika viazaná aj ďalšími medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, sú to najmä:
- Európsky dohovor č. 120/1985 o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí a najmä na futbalových zápasoch
- Medzinárodný dohovor (OSN) proti apartheidu v športe dojednaný dňa 10. 12. 1985 v New Yorku

V rámci národnej legislatívy Slovenskej republiky existujú viaceré právne predpisy, ktoré postihujú protiprávne konanie fanúšikov v súvislosti s konaním športového podujatia. V prípade, ak ide o trestný čin, protiprávne konanie osoby, alebo skupiny osôb počas športových podujatí sú upravené v zákone č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a to napríklad:

  • trestné činy extrémizmu podľa § 140a Trestného zákona
  • trestný čin usmrtenia podľa § 149 Trestného zákona
  • trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 155 Trestného zákona
  • trestný čin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 Trestného zákona
  • trestný čin útoku na orgán verejnej moci podľa § 321 a 322 Trestného zákona
  • trestný čin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 až 325 Trestného zákona
  • trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 Trestného zákona
  • trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona
  • trestný čin výtržníctva podľa § 364 Trestného zákona


Ak ide o priestupok, protiprávne konanie v rámci športových podujatí je upravené predovšetkým v § 25 a § 26 zákona č. 1/2014 Z. z. a v § 47, § 48, § 49 a § 50 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]