Dokumenty pre užívateľa

Sprievodca pre užívateľov zapojených do národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. “ verzia 3.0 (PDF, 1 MB)

Príloha 1  Zmluva o spolupráci (DOC, 294 kB)

Príloha 2 Oprávnené územia

Príloha 2-1a)  Zoznam vybraných 150 obcí Atlasu RK 2013 (PDF, 888 kB)

Príloha 2-1b)  Zoznam obci mimo vybraných 150 obcí Atlasu RK 2013 a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb (PDF, 1 MB)

Príloha 2-1-c)  Zoznam obcí Atlasu RK 2013 nezapojených v NP TSP a TP I. (PDF, 747 kB)

Príloha 3 Dokumentácia k zapojeniu sa užívateľov

Príloha 3.1 Dokumentácie k zapojeniu sa užívateľov nezapojených do NP TSP a TP I.

Príloha 3.1-1  Formulár žiadosti o zapojenie sa nezapojených užívateľov do NP TSP a TP I. 2017-2019 (DOC, 87 kB)

Príloha 3.1-2  Čestné vyhlásenie o splnení kritérií pre zapojenie sa užívateľa (DOC, 75 kB)

Príloha 3.1-3  Čestné vyhlásenie k nútenej správe (DOC, 88 kB)

Príloha 3.1-4  Podpisový vzor žiadateľa (DOC, 80 kB)

Príloha 3.1-5  Čestné vyhlásenie ku konkurznému a reštrukturalizačnému konaniu (DOC, 79 kB)

Príloha 3.2 Dokumentácie k zapojeniu sa užívateľov nezapojených do NP TSP a TP v rokoch 2017-2019 a užívateľov mimo zoznamu vybraných obcí 150 Atlasu RK 2013

Príloha 3.2-1  Formulár žiadosti o zapojenie sa užívateľov do NP TSP a TP II. (DOC, 120 kB)

Príloha 3.2-2  Čestné vyhlásenie obce o splnení kritérií pre zapojenie sa užívateľa (DOC, 80 kB)

Príloha 3.2-3  Čestné vyhlásenie neverejného subjektu o splnení kritérií pre zapojenie sa užívateľa (DOC, 82 kB)

Príloha 3.2-4  Čestné vyhlásenie a podpisový vzor osôb oprávnených konať v mene žiadateľa (DOC, 84 kB)

Príloha 4 Podmienky výberu zamestnancov

Príloha 4.1-1  Postup pri obsadzovaní pracovných pozícii Terénny sociálny pracovník a Terénny pracovník (PDF, 1 MB)

Príloha 4.1-2  Oznam o vyhlásení výberového konania (DOC, 184 kB)

Príloha 4.1-3  Zápisnica z otvárania obálok (DOC, 94 kB)

Príloha 4.1-4  Súhlas so spracovaním osobných údajov (DOC, 143 kB)

Príloha 4.1-5  Zápisnica z výberového konania (DOC, 221 kB)

Príloha 4.1-6  Žiadosť o preklopenie zamestnanca (DOC, 117 kB)

Príloha 4.1-7  Postup pri obsadzovaní pracovných pozícii terénny sociálny pracovník a terénny pracovník počas krízovej situácie (dištančne) (PDF, 499 kB)

Príloha 4.1-8  Oznam o vyhlásení výberového konania dištančnou formou (DOC, 184 kB)

Príloha 4.1-9  Zápisnica z výberového konania konaného dištančnou formou (DOC, 146 kB)

Príloha 4.1-10  Vyhlásenie o začatí výkonu TSP a TP v rámci národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca  v  obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. (DOC, 129 kB)

Príloha 4.1-11  Čestné vyhlásenie člena komisie (DOCX, 68 kB)

Príloha 4.1-12  Záväzné lehoty v postupe výberového konania (PDF, 424 kB)

Príloha 4.4  Spôsob vedenia dokumentácie pri výkone terénnej sociálnej práce a terénnej práce (PDF, 618 kB)

Príloha 4.4-1  Spisový obal (DOC, 82 kB)

Príloha 4.4-2  Súhlas so spracúvaním osobných údajov (DOC, 144 kB)

Príloha 4.4-3  Záznamy z intervencií (DOC, 102 kB)

Príloha 4.4-4  Sociálna anamnéza klienta (DOC, 169 kB)

Príloha 4.4-5  Plán práce s klientom (DOC, 91 kB)

Príloha 4.4-6  Evidencia klientov

Príloha 5.3.1Dokumentácia k úhrade mzdových výdavkov

Príloha 5.3.1-1  Čestné vyhlásenie obce k poskytnutiu finančných prostriedkov (DOC, 185 kB)

Príloha 5.3.1-2  Súhlas so spracovaním osobných údajov (DOC, 142 kB)

Príloha 5.3.1-3  Prehlásenie o bankovom účte (DOC, 135 kB)

Príloha 5.3.1-4  Čestné prehlásenie o inom pracovnom vzťahu (DOC, 147 kB)

Príloha 5.3.1-5  Pracovný výkaz 4 (XLSX, 134 kB)

Príloha 5.3.2Dokumentácia k úhrade paušálnej sumy na ostatné výdavky

Príloha 5.3.2-1  Čestné vyhlásenie  oprávneného užívateľa o použití finančných prostriedkov z paušálnej sumy na ostatné výdavky (DOC, 186 kB)

Príloha 5.3.3Dokumentácia k úhrade mzdových výdavkov v období krízovej situácie

Príloha 5.3.3-1  Popis činnosti výkonu terénnej sociálnej práce a terénnej práce formou homme office (XLSX, 56 kB)

Príloha 8.1Povinná publicita

Príloha 6.1  Plagát - označenie priestorov (PDF, 223 kB)

Príloha 6.2  Logo ESF, EFRR (PDF, 27 kB)