Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. august 2021, nedeľa
 

Dublinské stredisko

       najmä

  • komplexne zabezpečuje úlohy orgánu zodpovedného za plnenie medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (ďalej len „dublinské nariadenie“),
  • plní úlohu národného kontaktného bodu zodpovedného za spracúvanie prichádzajúcich údajov a odosielanie výstupných údajov prostredníctvom bezpečnej elektronickej prenosovej siete DubliNet,
  • prijíma, posudzuje a odpovedá na žiadosti zasielané z členských štátov uplatňujúcich dublinské nariadenia v stanovených lehotách,
  • posudzuje a odosiela žiadosti do členských štátov uplatňujúcich dublinské nariadenie v stanovených lehotách,
  • zabezpečuje prvostupňové konanie v súvislosti s uplatňovaním dublinského nariadenia, informuje o uplatňovaní dublinského nariadenia, realizuje pohovory a vydáva rozhodnutia v zmysle dublinského nariadenia žiadateľom o udelenie azylu na území Slovenskej republiky a štátnym príslušníkom tretích krajín nachádzajúcich sa území Slovenskej republiky bez povolenia na pobyt,
  • spolupracuje s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri organizovaní odovzdaní v zmysle dublinského nariadenia do/z príslušného členského štátu,
  • komplexne vedie a poskytuje štatistiky na úseku aplikácie dublinského nariadenia v súlade s požiadavkami Eurostatu a EASO.

Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky plní úlohu orgánu zodpovedného za plnenie záväzkov vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 (tzv. dublinské nariadenie), pričom odbor dublinské stredisko je jediným národným prístupovým bodom Slovenskej republiky.  

Cieľom dublinského systému je eliminovať tzv. "asylum shopping", keď konanie o udelenie medzinárodnej ochrany je v prípade jedného žiadateľa vedené viacerými členskými štátmi buď v približne rovnakom čase alebo postupne v dôsledku účelového pohybu žiadateľov. Dublinské nariadenie zabraňuje podávaniu účelových žiadostí tým, že stanovuje kritériá a mechanizmy na určenie jedného členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov. Pre žiadateľov o medzinárodnú ochranu dublinský systém znamená, že majú právo na posúdenie  žiadosti v merite veci v jednom členskom štáte.  

Stanovené kritériá zodpovednosti sa líšia svojim charakterom, ale napr. zodpovedným členským štátom je ten:

- v ktorom sa legálne zdržiava rodinný príslušník alebo súrodenec maloletej osoby bez sprievodu;

- ktorý udelil azyl rodinnému príslušníkovi žiadateľa;

- v ktorom sa nachádza rodinný príslušník žiadateľa, ktorého žiadosť nebola ešte predmetom prvého rozhodnutia v merite veci;

- ktorý povolil platné povolenie na pobyt alebo vízum štátnemu príslušníkovi tretej krajiny;

- ktorého hranicu protiprávne prekročil po súši, mori alebo letecky po príchode z tretej krajiny, alebo

- v ktorom bola podaná žiadosť o medzinárodnú ochranu.

Dublinské nariadenie je možné okrem žiadateľov o medzinárodnú ochranu uplatniť aj na štátnych príslušníkov krajín nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky bez povolenia na pobyt, ak niekedy v minulosti podali žiadosť o medzinárodnú ochranu v niektorom z členských štátov uplatňujúcich dublinské nariadenie. Je na uvážení konkrétneho členského štátu či v takomto prípade použije dublinské nariadenie alebo uskutoční konanie o návrate v súlade s „návratovou smernicou“ č. 2008/115 ES.    

Dublinské nariadenie uplatňuje 31 európskych štátov, t.j. vrátane 4 členských štátov (Nórsko, Island, Švajčiarsko,Lichtenštajnsko) ktoré nie sú členmi Európskej Únie. Taktiež dublinský systém nie je súčasťou len schengenského priestoru, ale vzťahuje sa aj na iné štáty Európskej Únie s osobitým postavením, pričom medzinárodná spolupráca medzi všetkými dublinskými úradmi prebieha podľa rovnako platných pravidiel bez ohľadu na ich postavenie v rámci schengenského priestoru.

 
>