Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. december 2023, pondelok
Verejná správa
 

Informácie k vedeniu volebnej kampane treťou stranou vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019

  
   Volebná kampaň podľa § 2 ods. 2 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 (ďalej len „voľby“) začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) t. j. dňa 04.02.2019 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. dňa 22.05.2019 o 23:59 h.

Treťou stranou podľa § 8 ods. 1 zákona môže byť fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zaevidovaná Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“).

Tretia strana môže začať volebnú kampaň, len čo bola zverejnená v Zozname tretích strán, ktorý zverejňuje štátna komisia svojom webovom sídle - Zoznam tretích strán. Pre tretiu stranu je preto rozhodujúci deň zverejnenia tretej strany v Zozname tretích strán a nie deň, kedy štátna komisia rozhodne o zaevidovaní osoby ako tretej strany.

Najčastejšie otázky

v súvislosti s vedením volebnej kampane treťou stranou

  1.  Je výška mojich výdavkov na volebnú kampaň limitovaná?

Áno, tretia strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 100 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

  2.  Čo všetko musím započítať do svojich výdavkov?

Tretia strana je povinná do svojich nákladov na volebnú kampaň započítať:

a)náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,

b)náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,

c)náklady na umiestňovanie volebných plagátov,

d)náklady neuvedené v písmenách a) až c) vynaložené na volebnú kampaň,

e)prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení.

  3.  Poskytol som kandidujúcej politickej strane dar. Musím ho započítať do svojho limitu nákladov?

Nie, poskytnutie peňažného daru kandidujúcej politickej strane nie je vedením volebnej kampane.

  4.  Musím započítať do limitu nákladov nejaké výdavky, ak si vyrobím volebné letáky sám a na ich výrobu som použil materiál, ktorý som už mal doma k dispozícii?

Áno, v takomto prípade si tretia strana do nákladov vynaložených na volebnú kampaň započíta  sumu skutočných, ňou vynaložených nákladov na výrobu týchto volebných plagátov alebo ak je zistenie skutočnej sumy spojené s neprimeranými ťažkosťami, tretia strana si do svojich nákladov započíta sumu obvyklých nákladov na výrobu týchto volebných plagátov.

  5.  Môžem prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie od hocikoho?

Nie, podľa zákona môže tretia strana prijať dar iba od fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky.

Zároveň však platí, že tretia strana nesmie prijať dar od:

-     politickej strany, resp. politického hnutia, ktoré je registrované v Slovenskej republike,

-     štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,

-     právnickej osoby, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

-     právnickej osoby, v ktorej má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

-     občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu, záujmového združenia právnických osôb, združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom,

-     verejnoprávnej inštitúcie a ani právnickej osoby zriadenej zákonom,

-     osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie,

-     európskej politickej strany a európskej politickej nadácie.

  6.  Musím mať zriadený špeciálny účet, ak chcem viesť volebnú kampaň?

Áno, ak bude tretia strana vynakladať na volebnú kampaň finančné prostriedky, tieto musí tretia strana viesť na osobitnom platobnom účte vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Údaje na osobitnom platobnom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku alebo názve platiteľa ako aj príjemcu, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole.

Osobitným platobným účtom nie je akýkoľvek platobný účet, ale platobný účet, ktorý možno vyhľadať na webovej stránke príslušnej banky, patrí konkrétnej osobe a ktokoľvek (verejnosť) má prístup k prehľadu platobných transakcií zrealizovaných na tomto účte. Tento špecifický typ osobitného platobného účtu banka označuje spravidla ako „transparentný účet“. Nakoľko tento bankový produkt neponúka každá banka, odporúčame, aby sa tretia strana najneskôr pri jeho zriaďovaní ubezpečila, že ide o osobitný platobný účet v súlade so zákonom, a teda že spĺňa vyššie uvedené podmienky.

  7.  Akým spôsobom je možné uviesť do platobnej transakcie meno a priezvisko platiteľa, ak som ním ja?

Pri odchádzajúcej platbe z osobitného platobného účtu sa za názov platiteľa považuje názov (pomenovanie) osobitného platobného účtu. Ako názov osobitného platobného účtu je preto potrebné pri jeho zriadení uviesť meno a priezvisko (resp. obchodné meno, názov) tretej strany.

  8.  Dokedy najneskôr musím mať zriadený osobitný účet?

 

Tretia strana si musí zriadiť osobitný platobný účet najneskôr v deň, kedy bude musieť vykonať prvú platbu na úhradu nákladov za predmet svojej volebnej kampane.

  9.  Mám povinnosť oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky skutočnosť, že som si zriadil osobitný účet?

Tretia strana je povinná oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky adresu webového sídla jej osobitného platobného účtu v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, a to bezodkladne po jeho zriadení.

Adresou webového sídla osobitného platobného účtu sa rozumie odkaz na webovú stránku (t. j. priamy link), na ktorej je zverejnený prehľad platobných transakcií osobitného platobného účtu tretej strany.

10.  Môžem si na osobitný účet vložiť finančné prostriedky aj v hotovosti?

Nie, na osobitný platobný účet môže tretia strana vkladať finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Rovnako platí, že tretia strana môže prijať peňažný dar od inej osoby na svoj osobitný platobný účet, len ak bol poukázaný prevodom z iného účtu.

11.  Je v súlade so zákonom, ak mi iná osoba poukáže finančné prostriedky na osobitný účet prostredníctvom poštového poukazu na pošte?

Nie, nie je. Prostredníctvom poštového poukazu poskytuje darca finančné prostriedky v hotovosti Slovenskej pošte, a. s., ktorá následne tieto finančné prostriedky prevedie zo svojho účtu na osobitný platobný účet tretej strany. Slovenská pošta, a. s. je teda iba sprostredkovateľom vkladu týchto finančných prostriedkov na osobitný platobný účet tretej strany a nie darcom, ktorým podľa zákona ani byť nemôže. V takomto prípade by z výpisu z osobitného platobného účtu tretej strany nebolo zrejmé, kto je darcom peňažného daru. K uvedenému odporúčame pozrieť odpoveď k otázke č. 14.

12.  Čo mám robiť, ak mi na osobitný účet vloží finančné prostriedky v hotovosti iná osoba?

V takomto prípade je tretia strana povinná vrátiť darcovi peňažný dar do 60 dní. Za týmto účelom požiada svoju banku o stotožnenie vkladateľa (darcu) finančných prostriedkov. Do poznámky platobnej transakcie odporúčame uviesť napr. „vrátenie daru“.

13.  Na osobitný účet mi iná osoba vložila finančné prostriedky v hotovosti, avšak banka mi odmieta poskytnúť jej osobné údaje. Ako mám postupovať?

Tretia strana túto skutočnosť bezodkladne oznámi Ministerstvu financií Slovenskej republiky a peňažný dar poukáže na príjmový účet štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne tretej strane údaje potrebné na poukázanie predmetného peňažného daru do štátneho rozpočtu.

14.  Musí byť z platobnej transakcie zrejmé, kto mi prostredníctvom bezhotovostného prevodu poskytol peňažný dar na osobitný účet?

Na požiadanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky musí tretia strana preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené. Taktiež platí, že ak z výpisu z osobitného platobného účtu nie je preukázané, kto je darcom peňažného daru, tretia strana je povinná tento peňažný dar vrátiť v lehote 30 dní na účet, z ktorého bol peňažný dar poukázaný. Ak by však už v tom čase účet darcu neexistoval, tretia strana je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne tretej strane údaje potrebné na poukázanie predmetného peňažného daru do štátneho rozpočtu.

15.  Čo mám robiť v prípade, ak mi boli na osobitný účet poukázané finančné prostriedky osobou, od ktorej tejto dar nechcem prijať alebo osobou, od ktorej dar prijať nemôžem?

Postup je rovnaký ako v odpovedi na otázku č. 14.

16.  Dokedy možno vkladať finančné prostriedky na osobitný účet?

Na osobitný účet možno vložiť finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom konania volieb. Po tejto lehote nesmú byť na osobitný platobný účet prijaté finančné prostriedky. Tretia strana je zároveň povinná zabezpečiť, aby po uvedenej lehote nemohli byť na osobitný platobný účet pripísané finančné prostriedky.

17.  Poskytne mi banka automaticky taký osobitný účet, ktorý bude nastavený tak, aby naň nemohli byť vložené peniaze v hotovosti?

Nie. Osobitný (transparentný) účet sa líši od bežného účtu spravidla iba tým, že jeho platobné transakcie (pohyby na osobitnom platobnom účte) sú verejné. V prípade, ak banka poskytuje iné dodatkové služby (napr. neprijímanie vkladov v hotovosti, neprijatie prostriedkov na osobitný platobný účet od požadovanej doby/dátumu), je potrebné o takéto služby požiadať osobitne. Vzhľadom na to, že tretej strane môžu zostať záväzky, ktorých úhradu bude musieť zrealizovať až po skončení volebnej kampane, neodporúčame zablokovať na osobitnom platobnom účte možnosť odchádzajúcich platieb (viď. odpoveď k otázke č. 19).

18.  Kedy môžem manipulovať so zostatkom na svojom osobitnom účte, resp. kedy môžem osobitný účet zrušiť?

S prostriedkami na osobitnom platobnom účte nepoužitými na volebnú kampaň nemožno nakladať 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb a počas konania vo veci porušenia pravidiel financovania volebnej kampane.

19.  Podľa zákona už nemôžem nakladať s nepoužitými finančnými prostriedkami na osobitnom účte. Mne však zostali neuhradené faktúry. Môžem ich aj napriek tomu uhradiť z osobitného účtu?

Áno, nakoľko uvedený zákaz platí iba pre nepoužité finančné prostriedky (t. j.  disponibilný zostatok po uhradení všetkých záväzkov) , a preto neuhradené faktúry za volebnú kampaň môžu byť uhradené z osobitného platobného účtu aj v čase 48 hodín pred konaním volieb, ako aj po ich vykonaní.

20.  Podľa zákona už nemôžem nakladať s nepoužitými finančnými prostriedkami na osobitnom účte a preto som si dal zablokovať účet. Mne však zostali neuhradené faktúry. Môžem ich uhradiť aj z bežného účtu?

Nie, všetky náklady vynaložené na volebnú kampaň musia byť uhradené z osobitného platobného účtu, a preto je potrebné bezodkladne kontaktovať banku za účelom odblokovania osobitného platobného účtu.

21.  Potrebujem vykonať úhradu v hotovosti. Ako mám postupovať?

V takomto prípade je potrebné najprv vybrať potrebné finančné prostriedky z osobitného platobného účtu v hotovosti a následne uhradiť potrebné náklady. Tretia strana je však v takomto prípade povinná viesť evidenciu o použití týchto prostriedkov.

22.  Nemám dostatok finančných prostriedkov na osobitnom účte, musím však uhradiť ešte faktúru za volebnú kampaň, avšak na osobitný účet už nemožno vkladať žiadne finančné prostriedky. Ako mám postupovať?

V prípade, že disponibilný zostatok na osobitnom platobnom účte tretej strany nie je dostačujúci na uhradenie jej záväzkov, je možné finančné prostriedky na ich úhradu previesť na osobitný platobný účet z bežného účtu tretej strany. Do poznámky platobnej transakcie odporúčame uviesť napr. „vklad prostriedkov za účelom úhrady nákladov“.

23.  Musím na svojich predmetoch volebnej kampane (letákoch, perách, kalendároch a pod.) uvádzať nejaké údaje?

Áno, tretia strana je povinná zabezpečiť, aby predmety jej volebnej kampane (odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane) obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky.

Výnimkou sú drobné reklamné predmety (odznaky, perá, kľúčenky, prívesky a pod.), na ktorých sa uvádza len údaj o tretej strane v rozsahu meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, a názov, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd.

24.  Aké údaje mám uviesť, ak som si volebný leták alebo iný predmet mojej volebnej kampane vyrobil svojpomocne a distribuoval sám?

Tretia strana uvedie ako objednávateľa aj ako dodávateľa seba.

25.  Chcem zorganizovať stretnutie, na ktorom sa bude podávať guláš a malinovka. Ako mám označiť údaje o objednávateľovi a dodávateľovi?

Potraviny určené na okamžitú spotrebu, ktoré nie sú nositeľom žiadnej informácie, sa považujú za občerstvenie, a preto sa na nich neuvádzajú údaje o objednávateľovi a dodávateľovi.

26.  Údaje ktorého dodávateľa mám uviesť na volebnom letáku, ak mám dodávateľov viac?

Dodávateľom sa rozumie subjekt, s ktorým tretia strana ako objednávateľ uzatvorila napr. zmluvu o dodaní tovaru alebo služby, ktorá je predmetom volebnej kampane. Na predmete volebnej kampane sa uvádzajú len identifikačné údaje dodávateľa tovaru alebo služby a nie identifikačné údaje jeho subdodávateľov. Ak si však tretia strana objednala tovary alebo služby u viacerých dodávateľov a ich výsledkom je jediný tovar alebo služba, musí uviesť identifikačné údaje všetkých dodávateľov.

27.  Som povinný zabezpečiť, aby aj predmety volebnej kampane, ktoré som dostal do daru, obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi?

Áno, v takomto prípade bude objednávateľom tretia strana ako subjekt oprávnený na vedenie volebnej kampane a dodávateľom bude darca uvedeného predmetu.

28.  Je potrebné odstrániť bilbordy, ktoré boli zverejnené ešte pred volebnou kampaňou.

Nie, nie je.

29.  Musím si viesť nejakú evidenciu?

Áno, tretia strana musí viesť osobitnú evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň. Tretia strana vedie taktiež evidenciu o použití prostriedkov vybraných z osobitného účtu v hotovosti (viď. odpoveď na otázku č. 21).

30.  Čo musí obsahovať osobitná evidencia o použití prostriedkov na volebnú kampaň?

Evidencia o použití prostriedkov na volebnú kampaň musí obsahovať:

-     náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,

-     náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,

-     náklady na umiestňovanie volebných plagátov,

-     náklady neuvedené v písmenách a) až c) vynaložené na volebnú kampaň,

-     prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení vrátane dátumu prijatia daru alebo iného bezodplatného plnenia, ich hodnoty a identifikačných údajov darcu v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, alebo identifikačných údajov osoby, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu.

31.  Musím niekomu vydokladovať svoje náklady? Ak áno, komu a dokedy?

Tretia strana je povinná do 10 dní po ukončení volebnej kampane zverejniť prehľad nákladov vynaložených na volebnú kampaň na svojom webovom sídle na dobu 60 dní a zároveň ho doručiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky v listinnej podobe ako aj v elektronickej podobe do 30 dní po vykonaní volieb, pričom je povinná ho vyhotoviť na tlačive, ktoré Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb.

32.  Musím predložiť ministerstvu vnútra prehľad nákladov vynaložených na volebnú kampaň v listinnej aj v elektronickej podobe?

Áno, tretia strana je podľa zákona povinná predložiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky prehľad nákladov vynaložených na volebnú kampaň v listinnej podobe, ako aj v elektronickej podobe (napr. e-mailom vo forme skenu, na USB kľúči a pod.) zároveň.

33.  Uvádzam do prehľadu nákladov vynaložených na volebnú kampaň aj peňažné dary, to znamená, finančné prostriedky, ktoré mi boli darované na osobitný účet?

Nie. Do prehľadu nákladov vynaložených na volebnú kampaň sa uvádzajú výdavky a nie príjmy.

34.  Existuje vzor prehľadu nákladov vynaložených na volebnú kampaň?

Prehľad nákladov vynaložených na volebnú kampaň je tretia strana povinná vyhotoviť na tlačive, ktoré Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb.

35.  Kde nájdem tlačivo na vyhotovenie svojho prehľadu nákladov vynaložených na volebnú kampaň?

Tlačivo vo formáte XLS a vo formáte PDF je zverejnené na konci tejto webovej stránky ako „Dokumenty na stiahnutie“.

36.  Neviem otvoriť súbor na stiahnutie.

Tlačivo je zverejnené vo formáte XLS ako aj vo formáte PDF, a preto je potrebné mať nainštalovaný Microsoft Excel alebo Adobe Acrobat. Ak nie je možné ani týmto spôsobom otvoriť príslušné tlačivo, je potrebné požiadať o jeho zaslanie prostredníctvom e-mailu (TA.13G4@E2RF1@).

37.  Musím predložiť ministerstvu prehľad nákladov vynaložených na volebnú kampaň aj vtedy, keď som žiadnu volebnú kampaň neviedol?

Áno, v takomto prípade bude prehľad nákladov vynaložených na volebnú kampaň obsahovať nulové položky.

38.  Musím predložiť ministerstvu vnútra aj výpisy z osobitného účtu, uzatvorené zmluvy a faktúry týkajúce sa mojej volebnej kampane?

Tretia strana je povinná predložiť doklady a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jej volebnej kampane iba vtedy, keď ju o to Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky požiada, a to do desiatich dní od doručenia žiadosti. Tým však nie je dotknutá povinnosť tretej strany predložiť prehľad nákladov vynaložených na volebnú kampaň v zákonom ustanovenej lehote, a to bez potreby výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

39.  Čo ak nemám webové sídlo? Ako mám zverejniť náklady, ktoré som vynaložil na volebnú kampaň?

Za účelom splnenia tejto povinnosti je tretia strana povinná zriadiť si webové sídlo, na ktorom zverejní prehľad nákladov vynaložených na volebnú kampaň. Vlastné webové sídlo je možné zriadiť napr. prostredníctvom tzv. webhostingu, ktorý je mnohými prevádzkovateľmi poskytovaný zdarma, a to aj na neobmedzený čas. Zriadenie takejto webovej stránky je časovo nenáročné a nevyžaduje špeciálne technické zručnosti.

40.  Splním si povinnosť zverejniť náklady, ktoré som vynaložil na volebnú kampaň, ak ich zverejním na sociálnej sieti?

Nie. Tretia strana je povinná zverejniť prehľad nákladov vynaložených na volebnú kampaň na svojom webovom sídle. Užívateľ sociálnej siete nie je vlastníkom jej webového sídla.

41.  Splním si povinnosť zverejniť náklady, ktoré som vynaložil na volebnú kampaň, ak ich zverejním prostredníctvom nahratia na virtuálne úložisko (cloud)?

Nie, webová adresa musí byť verejne dostupná. Prístupnosť k nahratému dokumentu nemôže byť podmienená znalosťou priameho linku ani jeho zdieľaním.

42.  Mám ešte iné povinnosti v súvislosti s vedením volebnej kampane?

Áno. Tretia strana je povinná uchovávať doklady z evidencie o použití prostriedkov na volebnú kampaň a výpisy z osobitného platobného účtu najmenej 5 rokov od ukončenia volebnej kampane.

Tretia strana je zároveň povinná na požiadanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky predložiť doklady a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jej volebnej kampane, a to do desiatich dní od doručenia žiadosti.

43.  Môžem dostať pokutu za nesplnenie svojich povinností?

Áno, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uloží tretej strane pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak prekročí prípustnú sumu nákladov, ktoré môže vynaložiť na volebnú kampaň ako aj za nesplnenie ktorejkoľvek povinnosti, ktorá jej je ustanovená zákonom.

44.  Komu a na akú adresu mám doručovať doklady a na koho a akou formou sa môžem obrátiť s ďalšími otázkami?

odbor volieb, referenda a politických strán

sekcia verejnej správy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Drieňová 22

826 86  Bratislava 29

S Vašimi ďalšími otázkami sa na nás môžete obrátiť
telefonicky (02/48592311) alebo e-mailom (TA.13G4@E2RF1@).