Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Často kladené otázky k výzve v rámci ročného programu 2012 ERF

O Európskom fonde pre utečencov Legislatíva Výzva Podporené projekty FAQ Kontakty

UPOZORNENIE:

Vo výzve SK 2012 ERF došlo k administratívnym chybám týkajúcich sa:

  • pod číslom prílohy žiadosti o grant P.14 bol uverejnený nesprávny formulár s názvom Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné záväzky voči štátnemu rozpočtu“, ktorý bol nahradený za správny formulár s názvom „Súhlas dotknutej osoby so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov“.

1. Otázka: Aké pravidlá sa budú uplatňovať na predĺženie pomoci poskytovanej osobám s doplnkovou ochranou nad rámec 6 mesiacov v rámci akcie 2 výzvy? Bude na predĺženie postačovať vyhodnotenie integračných aktivít klienta a v prípade úspešného pokroku v integrácii bude pomoc predĺžená na obdobie, ktoré si žiadateľ o grant individuálne stanoví v projekte? Alebo sa bude predĺženie týkať len výnimočných prípadov (ohrozené skupiny - rodiny, starí a chorí a pod.)?

Odpoveď: Po skončení 6. mesiaca poskytovania pomoci sa klienti budú musieť o seba starať sami. Predĺženie poskytovania pomoci bude možné predĺžiť len vo výnimočných prípadoch na základe konzultácie s Migračným úradom MV SR.


2. Otázka: Bude pri všetkých prípadoch poskytovania podporných služieb v rámci akcie 1 (preklady a tlmočenie) potrebná predchádzajúca konzultácia s MÚ MV SR?

Odpoveď: Áno bude sa to týkať všetkých prípadov.


3. Otázka: Počet osôb v cieľovej skupine pre Akciu 2, ktorým sa má poskytnúť dotované ubytovanie je stanovený na 100 osôb. Sú medzi nimi aj tí, ktorí danú podporu na ubytovanie budú poberať len napr. mesiac alebo dva a potom budú z projektu z akéhokoľvek dôvodu odpojení, alebo sú do tej kategórie zahrnutí aj tí, ktorí budú poberať podporu na bývanie celých 6 mesiacov, resp. dlhšie v odôvodnených prípadoch?

Odpoveď: Do tejto kategórie sú zahrnutí všetci, ktorým bola poskytnutá dotácia na ubytovanie z projektu, t.j. aj osoby, ktoré nestačili vyčerpať celých 6 mesiacov podpory.