Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2021, nedeľa
 

Falšovanie peňazí

Najvýraznejšou trestnou činnosťou falšovania je falšovanie peňazí. Povinnosť ochraňovať peniaze pred ich falšovaním a pozmeňovaním vyplýva štátom z viacerých medzinárodných dokumentov, najmä však z:

  • Medzinárodného dohovoru o potieraní peňazokazectva, ktorý bol podpísaný v roku 1929 v Ženeve,
  • Nariadení Rady (ES) č. 1338 a č. 1339 z 28. júna 2001,
  • Rozhodnutia Komisie Rady (ES) 2001/887/JHA o ochrane eura proti falšovaniu zo 6. decembra 2001.

 

Trestnoprávna ochrana meny je zakotvená v zákone č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov v nasledujúcich ustanoveniach, ktoré sa netýkajú len falšovania peňazí:

§ 270

Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov

(1) Kto sebe alebo inému zadováži falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere alebo kto také peniaze alebo cenné papiere prechováva, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

(2) Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere alebo kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere v úmysle dať ich ako pravé alebo ako peniaze alebo cenné papiere vyššej hodnoty, alebo kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere dá ako pravé, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.

(3) Odňatím  slobody  na  desať  rokov  až  pätnásť  rokov  sa  páchateľ  potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) vo väčšom rozsahu.

(4) Odňatím  slobody  na  dvanásť  rokov  až  dvadsať  rokov  sa  páchateľ  potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

b) vo veľkom rozsahu.

§ 271

Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov

(1) Kto dovezie, vyvezie, prepraví, prijme alebo získa falšované, pozmenené a neoprávnene vyrobené peniaze a cenné papiere s cieľom uviesť ich do obehu, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.

(2) Kto falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené peniaze, ktorými mu bolo platené ako pravými, dá do obehu ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(3) Rovnako ako v odseku 2 sa potrestá, kto použije falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené cenné papiere ako pravé.

§ 272

Výroba a držba falšovateľského náčinia

(1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva nástroj alebo iný predmet, alebo počítačový program určený na falšovanie alebo pozmeňovanie peňazí alebo ich ochranných prvkov, cenných papierov, verejných listín, úradných pečatí a úradných uzáverov alebo znakov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene s použitím zariadenia alebo materiálu určeného na výrobu peňazí vyrobí, príjme získa alebo prechováva hologramy, vodoznaky alebo iné ochranné prvky peňazí, ktoré slúžia na ochranu pred ich falšovaním .

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2  pri výkone svojho povolania.

§ 273

Ohrozovanie obehu peňazí

Kto bez zákonného dôvodu odmieta tuzemské peniaze alebo poškodzuje tuzemské peniaze, potrestá sa odňatím slobody až na šesť mesiacov.

 

Trestná činnosť falšovania sa neobmedzuje len na peniaze, pričom trestnoprávna ochrana sa týka aj cenín (§ 274 Trestného zákona), tzv. cigaretových kolkov a alkoholových pások (§ 275 Trestného zákona), verejných listín (§ 352 Trestného zákona) a platobných kariet (§ 219 Trestného zákona).

 

Eurové bankovky obsahujú ochranné prvky, vďaka ktorým sa dajú zákonne vydané platidlá rozpoznať od falošných aj bez použitia špeciálnych prístrojov. Najjednoduchším spôsobom ako overiť pravosť bankovky rovnako ako pri prvej sérii eurových bankoviek sa aj séria Európa dá jednoducho overiť, a to:

KONTROLA HMATOM

Kvalita papiera na dotyk: skontrolujte bankovku hmatom. Papier je pevný a pružný.

Vystupujúca tlač: na ľavom a pravom okraji bankovky nahmatáme sériu krátkych vystupujúcich čiarok. Hlavný motív, nápisy a veľké číslo nominálnej hodnoty sú tiež na dotyk hrubšie.

KONTROLA POHĽADOM

Vodoznak s portrétom: pozrite sa na bankovku proti svetlu. Objaví sa portrét Európy, hodnota bankovky a hlavný motív.

Okienko s portrétom v holograme: keď bankovku podržíte proti svetlu, okienko v hornej časti hologramu sa spriehľadní a zobrazí sa portrét Európy, ktorý vidno na oboch stranách bankovky.

KONTROLA NAKLONENÍM

Smaragdové číslo: toto trblietavé číslo vytvára svetelný efekt, ktorý sa pohybuje nahor a nadol. Číslo zároveň mení farbu zo smaragdovozelenej na tmavomodrú.

Hologram: v striebristom prúžku vidieť hodnotu bankovky, hlavný motív a znak €.

Okienko s portrétom v holograme: okienko v hornej časti hologramu zobrazuje portrét Európy. Pri naklonení bankovky je v okienku okolo čísla nominálnej hodnoty vidieť aj linky dúhovej farby. Na rubovej strane bankovky sa v okienku objavia drobné čísla nominálnej hodnoty dúhovej farby.

  

Podrobnejšie informácie k ochranným prvkom bankoviek meny Euro nájdete na stránkach Národnej banky Slovenska a Európskej centrálnej banky

  

Odoberanie bankoviek a mincí podozrivých z falšovania pri platbách v hotovosti

Podľa § 17e ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o NBS“) falšované bankovky a mince alebo pozmenené bankovky a mince v akejkoľvek mene a bankovky a mince, pri ktorých vznikne podozrenie, že sú falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené, predkladateľom pri ich predložení odoberá bez náhrady Národná banka Slovenska, banky, iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi (ďalej len ,,oprávnená osoba”).

Podrobnosti k povinnostiam  oprávnených  osôb k odobratiu  podozrivých  bankoviek a mincí  sú  uvedené v § 17e ods. 3 zákona o NBS a v § 3 vyhlášky NBS č. 607/2008 Z.z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok (ďalej len „vyhláška“). V prílohe č. 2 vyhlášky je uvedený vzor potvrdenia o odobratí bankoviek a mincí, pri ktorých vzniklo podozrenie, že sú falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené.

Postup pri odoberaní bankoviek a mincí podozrivých z falšovania pri platbách v hotovosti oprávnenými osobami je zverejnený na webovej stránke Národnej banky Slovenska
 

Vyššie uvedené právne predpisy možno nájsť na internetových stránkach www.slov-lex.sk alebo www.nbs.sk.

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]