Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. september 2019, utorok
 

FAQ

FAQ

Usmernenie k predkladaniu potvrdenia daňového úradu v rámci Prílohy č. 14 žiadosti o grant výziev v rámci AMIF:

V prípade, že žiadateľ o grant predložil Súvahu a Výkaz ziskov a strát daňovému úradu elektronicky, vytlačí žiadateľ o grant potvrdenie o odoslaní dokumentov z elektronického systému a predloží ho spolu so Súvahou a Výkazom ziskov a strát.

V prípade, že žiadateľ o grant predložil Súvahu a Výkaz ziskov a strát daňovému úradu listinne priamo do podateľne daňového úradu, postačuje predložiť potvrdenie daňového úradu o prevzatí na titulnej strane dokumentu (potvrdenie môže mať aj formu samostatného dokumentu daňového úradu odkazujúceho na predloženie).

V prípade, že žiadateľ o grant predložil Súvahu a Výkaz ziskov a strát daňovému úradu listinne poštou, daňový úrad spätne doručenie neoveruje, a preto sa žiadateľ musí obrátiť na DataCentrum Registra účtovných závierok, ktoré žiadateľovi môže vydať potvrdenie o tom, že Register účtovných závierok disponuje dokumentmi (Súvaha a Výkaz ziskov a strát), ktoré mu boli doručené daňovým úradom.


Otázka: Môže organizácia v rámci jednej výzvy vystupovať ako žiadateľ o grant a zároveň ako partner iného žiadateľa o grant?

Odpoveď: Áno, pravidlá výzvy takúto možnosť nevylučujú.