Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. marec 2023, utorok
 

Hodnotenie horizontálnej priority MRK

Účelom hodnotení horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity (ďalej len“HP MRK“) je zabezpečenie procesu celkového posúdenia plnenia cieľov HP MRK (t. j. hlavného cieľa a špecifických cieľov) určených v Systéme koordinácie implementácie HP MRK.

Koordinátor HP MRK vypracoval Plánu hodnotení HP MRK pre programové obdobie 2007 – 2013, ktorého cieľom je určiť vecný, časový, organizačný a finančný rámec priebežných hodnotení HP MRK. Plán hodnotení HP MRK predstavuje rámec, ktorý je nastavený flexibilne, s možnosťou jeho aktualizácie a operatívnym určovaním tém hodnotenia.

Dokumenty:

 • Strategické externé hodnotenie HP MRK k 31.12.2013
 • Prílohy Strategického externého hodnotenia HP MRK k 31.12.2013
 • Ad hoc hodnotenie HP MRK v roku 2014
 • Plán hodnotení HP MRK pre programové obdobie 2007 - 2013 verzia 3.0
 • Prílohy Plánu hodnotení HP MRK 2007-2013 v 3.0
 • Strategické externé hodnotenie k 31.decembru 2011
 • Správa z Ad hoc hodnotenia HP MRK v roku 2011
 • Plán hodnotení horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity pre programové obdobie 2007 – 2013, Verzia: 2.0
 • Prílohy k Plánu hodnotení: 
  Príloha č. 1.1 Merateľné ukazovatele HP MRK
  Príloha č. 1.2 Ukazovatele NSRR pre HP MRK
  Príloha č. 2 Harmonogram priebežných hodnotení HP MRK
  Príloha č. 3 Zameranie a aktivity hodnotenia HP MRK
  Príloha č. 4 Štandardy kvality hodnotenia
 • Plán hodnotení HP MRK na rok 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015
 • Súhrnná správa z aktivít hodnotenia HP MRK za rok 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015
 • Prieskum záujmu o LSKxP v roku 2009
 • Zborník - Uplatňovanie komplexného prístupu v prostredí marginalizovaných rómskych komunít – Príklady dobrej praxe