Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2019, štvrtok
 

Úradná tabuľa OÚ Ružomberok

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-katastrálny odbor

Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva (PDF, 490 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva (PDF, 454 kB)

Rozhodnutie o prerušení konania vo veci povolenia vkladu vlastníckeho práva (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o prerušení konania vo veci povolenia vkladu vlastníckeho práva (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o prerušení konania vo veci povolenia vkladu vlastníckeho práva (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 2062/2019 (PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška V_1384_2019  (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1495/2019 pre účastníka č.1 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1495/2019 pre účastníka č.2 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1495/2019 pre účastníka č.3 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu-Hell Zuzana-VV (PDF, 452 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu-Hell Erich-VV (PDF, 452 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu -V_1878_2019_VV (PDF, 931 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu -V_1940_2019_VV (PDF, 946 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu -V_2003_2019_1 (PDF, 981 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu -V_2003_2019_2 (PDF, 912 kB)

 

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-pozemkový a lesný odbor

V zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor oznamuje

Obvyklú výšku nájomného za rok 2018 v katastrálnych územiach vo svojej pôsobnosti.

Obvyklá výška nájomného za rok 2018: http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=ruzomberok 

 

Verejná vyhláška_Zverejnenie VZFU Ružomberok Hriby (PDF, 332 kB)

R (PDF, 683 kB)ozhodnutie o schválení VZFU Ružomberok Dielec (PDF, 683 kB)

PJPÚ Lúčky - Rovné Báne VV_Nariadenie konania o začatí_grafická časť (PDF, 53 kB)

PJPÚ Lúčky - Rovné Báne VV_Nariadenie konania o začatí_písomná časť (PDF, 105 kB)

OZNAM O ZMENE ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV V REGISTRI POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTIEV (RTF, 609 kB)

 

 

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-odbor starostlivosti o životné prostredie

Stankovany-verejná vyhláška (PDF, 331 kB), Stankovany-mapa (PDF, 127 kB), Stankovany-plán (PDF, 2 MB)

Ročnej správy o prevádzke a kontrole zariadenia na spoluspaľovanie odpadov - Kotol na biomasu (PDF, 350 kB)

Stankovany-navýšenie pravého berhu rieky Váh (PDF, 307 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou-Lipt.Lúžna (PDF, 283 kB)

 

 

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-odbor živnostenského podnikania

Okresný úrad Ružomberok, odbor živnostenského podnikania od 01. 09. 2014 poskytuje novú službu: Výpisy z Obchodného registra.

Správny poplatok za poskytnutie Výpisu z OR je 4€


Informácia živnostenského úradu v Ružomberku:
Upozorňujeme podnikateľov, u ktorých bolo do 31.5.2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti na dlhoročné lehoty, aby si upravili svoje právne vzťahy v súlade s novou právnou úpravou živnostenského zákona, čo v praxi znamená, že všetci podnikatelia, ktorí mali k 1.6.2010 pozastavené prevádzkovanie živnosti na dobu dlhšiu ako 3 roky, musia oznámiť živnostenskému úradu zmenu pozastavenia živnosti, ktorá nemôže prekročiť zákonom stanovenú dobu (3 roky), t.j. maximálne do 1.6.2013. Ak takúto zmenu živnostenskému úradu neoznámia, pozastavené živnostenské oprávnenie im dňom 1.6.2013 zanikne.

 

Oznam - Call Centrum MV SR

Občania môžu od januára komunikovať so štátnou správou aj telefonicky, a to na bezplatnom čísle 0800 222 222. Linka vznikla primárne pre potreby občanov v súvislosti so spustením klientskych centier pri okresných úradoch v rámci reformy ESO.

Bezplatná telefonická linka MV SR je občanom k dispozícii počas pracovných dní od 8. do 18. hodiny

 

Verejné obstarávanie

Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 4. štvrťrok 2011 (PDF, 141 kB)

Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 2. štvrťrok 2012 (PDF, 141 kB)

Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 4. štvrťrok 2012 (PDF, 142 kB)