Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. apríl 2020, streda
 

Úradná tabuľa OÚ Ružomberok

 

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 prostredníctvom hlavného hygienika SR oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Preventívne zostalo zatvorené aj množstvo školských a predškolských zariadení. Zaznamenali sme veľký nárast návštev klientskych centier, do ktorých chodia ľudia s deťmi. Chceme upozorniť a apelovať na občanov SR, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady!

Chceme poprosiť všetkých občanov SR, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!


 

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov  platné od pondelka 16.3.2020 (PDF, 522 kB)

 

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-katastrálny odbor

Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva-D.Vaňek (PDF, 558 kB)

  

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-pozemkový a lesný odbor 

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav Komjatná - Studničná;verejná vyhláška (PDF, 390 kB)

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav Ružomberok – Nad Dielcom; verejná vyhláška  (PDF, 671 kB)

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav Ružomberok – Nad Dielcom + grafická časť  (PDF, 520 kB)

Predĺženie odstrelu diviačej zveri 2020 (PDF, 34 kB)

Rozhodnutie o schválení VZFU (PDF, 547 kB)

PJPU Ludrová - Pod Čerenami
(PDF, 7 MB)
Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode PJPU Ružomberok - Nad Dielcom (PDF, 1 MB)

Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode PJPU Ružomberok - Nad Dielcom; oznámenie o platnosti (PDF, 337 kB)

R (PDF, 683 kB)ozhodnutie o schválení VZFU Ružomberok Dielec (PDF, 683 kB)

PJPÚ Lúčky - Rovné Báne VV_Nariadenie konania o začatí_grafická časť (PDF, 53 kB)

PJPÚ Lúčky - Rovné Báne VV_Nariadenie konania o začatí_písomná časť (PDF, 105 kB)

OZNAM O ZMENE ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV V REGISTRI POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTIEV (RTF, 609 kB)

  

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-odbor starostlivosti o životné prostredie

 

Číslo konania : OU-RK-OSZP-2020/003751-002

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa ustanovenia § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). 

Žiadateľ: Ľubomír Matula, Lúčky č.133, okres Ružomberok

Špecifikácia drevín:  5 ks topoľ osikový, 5 ks vŕba rakytová, 10 ks javor horský, 5 ks buk lesný, 1 ks jarabina vtáčia, cca 100 m2 lieska obyčajná

Pozemky, na ktorých dreviny rastú: parc.č.C-KN 4981/12 (E-KN 2494, 2495) v k.ú. obce Lúčky

Územná ochrana : 1. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny 

Spôsob a lehota potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 

Podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť príslušnému orgánu ochrany prírody nasledovným spôsobom, t.j.: písomne v listinnej podobe na adresu:    Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie,  Námestie A.Hlinku 74, 034 01 Ružomberok alebo v elektronickej podobe na adresu:  vojtech.olos@minv.sk

v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Skutočný záujem byť účastníkom konania je možné prejaviť aj priamou účasťou na ústnom pojednávaní, ktoré sa uskutoční 25.3.2020 so stretnutím pred Obecným úradom v Lúčkach o 9:00 h.

 Podľa ust. § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.

 


 

číslo : OU-RK-OSZP-2020/003442
konanie : žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
kataster : Ružomberok, parcela E-KN 7884
žiadateľ : Oľga Lizáková, Ružomberok


Číslo konania: OU-RK-OSZP-2020/003222-002
Dátum zverejnenia informácie: 25.2.2020
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade ustanovením § 47 ods. 7 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane prírody“) zverejňuje prijaté oznámenie na výrub drevín rastúcich v ochrannom pásme železničnej dráhy, v žkm 293,157 - 293,173 (v k.ú. Ľubochňa, na pozemku parc.č.C-KN 950/1) v zmysle § 4 ods.3 zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov od oznamovateľa Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Žilina, ul. 1.mája 34, 010 01 Žilina.

Poznámka : Na uvedené konanie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zverejnenie oznámenia na internetovej stránke slúži len na informovanie verejnosti).
 

 


 

  Výrub drevín-oznámenie (PDF, 92 kB)


 Oznámenie o plánovanom výrube drevín-Ľubochňa (PDF, 1 MB)


Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade ustanovením § 47 ods. 7 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane prírody“) zverejňuje prijaté oznámenie na výrub drevín (3000 m2 krovitých porastov) rastúcich v prietočnom profile rieky Váh, v rkm 332,000 - 333,000 (v k.ú. Bešeňová, na pozemku parc.č.C-KN 373/1, v platiacom prvom stupni územnej ochrany prírody a krajiny), doručené 23.1.2020, od oznamovateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu, J.Jančeka 36, 034 01 Ružomberok.


Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe § 26 ods. 3 písm. h) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov zverejňuje "Ročnú správu o prevádzke a kontrole zariadenia na spoluspaľovanie odpadov - Kotol na biomasu za rok 2019" prevádzkovateľa spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok (PDF, 326 kB)


Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o výrub 138 ks drevín (vŕba biela, vŕba rakytová, smrek obyčajný, jaseň štíhly, topoľ čierny) rastúcich v k.ú. Lúčky, na pozemkoch parc.č.C-KN 4050, 4054, ktorú podala spoločnosť Kúpele Lúčky, a.s. Lúčky.
Ústne pojednávanie sa uskutoční 4.2.2020 o 9:00 h so stretnutím pred areálom futbalového ihriska v Lúčkach.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom správneho konania je možné zaslať na adresu : Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A.Hlinku 74, 034 01 Ružomberok alebo elektronicky na adresu : vojtech.olos@minv.sk a to v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie, t.j. do 25.1.2020

 

Ročnej správy o prevádzke a kontrole zariadenia na spoluspaľovanie odpadov - Kotol na biomasu (PDF, 350 kB)

Stankovany-navýšenie pravého berhu rieky Váh (PDF, 307 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou-Lipt.Lúžna (PDF, 283 kB) 

 

 

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-odbor živnostenského podnikania

Okresný úrad Ružomberok, odbor živnostenského podnikania od 01. 09. 2014 poskytuje novú službu: Výpisy z Obchodného registra.

Správny poplatok za poskytnutie Výpisu z OR je 4€


Informácia živnostenského úradu v Ružomberku:
Upozorňujeme podnikateľov, u ktorých bolo do 31.5.2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti na dlhoročné lehoty, aby si upravili svoje právne vzťahy v súlade s novou právnou úpravou živnostenského zákona, čo v praxi znamená, že všetci podnikatelia, ktorí mali k 1.6.2010 pozastavené prevádzkovanie živnosti na dobu dlhšiu ako 3 roky, musia oznámiť živnostenskému úradu zmenu pozastavenia živnosti, ktorá nemôže prekročiť zákonom stanovenú dobu (3 roky), t.j. maximálne do 1.6.2013. Ak takúto zmenu živnostenskému úradu neoznámia, pozastavené živnostenské oprávnenie im dňom 1.6.2013 zanikne.

 


 

Oznam - Call Centrum MV SR

Občania môžu od januára komunikovať so štátnou správou aj telefonicky, a to na bezplatnom čísle 0800 222 222. Linka vznikla primárne pre potreby občanov v súvislosti so spustením klientskych centier pri okresných úradoch v rámci reformy ESO.

Bezplatná telefonická linka MV SR je občanom k dispozícii počas pracovných dní od 8. do 18. hodiny

 

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-odbor krízového riadenia

  

Verejné obstarávanie

Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 4. štvrťrok 2011 (PDF, 141 kB)

Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 2. štvrťrok 2012 (PDF, 141 kB)

Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 4. štvrťrok 2012 (PDF, 142 kB)