Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2020, sobota
 

Úradná tabuľa OÚ Ružomberok

 

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-katastrálny odbor

Rozhodnutie o povolení vkladu V 3341/2019-R.Zrník (PDF, 439 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva-E.Dvorská (PDF, 483 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva-R.Zrník (PDF, 527 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva-R.Dvorský (PDF, 482 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva-J.Korpivová (PDF, 423 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva-R.Dvorský (PDF, 489 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva-Janotová  (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva-E.Dvorská (PDF, 490 kB)

 

 

 

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-pozemkový a lesný odbor 

Predĺženie odstrelu diviačej zveri 2020 (PDF, 34 kB)

Mimoriadny lov-jeleň lesný 2020 (PDF, 66 kB)

Zastavenie lovu vlka dravého v sezóne 2019-2020 (PDF, 583 kB)

Mapa území, na ktorých nie je lov vlka v sezóne 2019-2020 povolený (PDF, 4 MB)

Rozhodnutie o schválení VZFU (PDF, 547 kB)

PJPU Ludrová - Pod Čerenami
(PDF, 7 MB)
Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode PJPU Ružomberok - Nad Dielcom (PDF, 1 MB)

Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode PJPU Ružomberok - Nad Dielcom; oznámenie o platnosti (PDF, 337 kB)

Register pôvodného stavu v obvode PJPU Komjatná - Studničná (PDF, 210 kB)

Register pôvodného stavu v obvode PJPU Komjatná - Studničná-mapa (PDF, 117 kB)

R (PDF, 683 kB)ozhodnutie o schválení VZFU Ružomberok Dielec (PDF, 683 kB)

PJPÚ Lúčky - Rovné Báne VV_Nariadenie konania o začatí_grafická časť (PDF, 53 kB)

PJPÚ Lúčky - Rovné Báne VV_Nariadenie konania o začatí_písomná časť (PDF, 105 kB)

OZNAM O ZMENE ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV V REGISTRI POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTIEV (RTF, 609 kB)

 

 

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-odbor starostlivosti o životné prostredie

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o výrub 138 ks drevín (vŕba biela, vŕba rakytová, smrek obyčajný, jaseň štíhly, topoľ čierny) rastúcich v k.ú. Lúčky, na pozemkoch parc.č.C-KN 4050, 4054, ktorú podala spoločnosť Kúpele Lúčky, a.s. Lúčky.
Ústne pojednávanie sa uskutoční 4.2.2020 o 9:00 h so stretnutím pred areálom futbalového ihriska v Lúčkach.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom správneho konania je možné zaslať na adresu : Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A.Hlinku 74, 034 01 Ružomberok alebo elektronicky na adresu : vojtech.olos@minv.sk a to v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie, t.j. do 25.1.2020

 

Ročnej správy o prevádzke a kontrole zariadenia na spoluspaľovanie odpadov - Kotol na biomasu (PDF, 350 kB)

Stankovany-navýšenie pravého berhu rieky Váh (PDF, 307 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou-Lipt.Lúžna (PDF, 283 kB) 

 

 

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-odbor živnostenského podnikania

Okresný úrad Ružomberok, odbor živnostenského podnikania od 01. 09. 2014 poskytuje novú službu: Výpisy z Obchodného registra.

Správny poplatok za poskytnutie Výpisu z OR je 4€


Informácia živnostenského úradu v Ružomberku:
Upozorňujeme podnikateľov, u ktorých bolo do 31.5.2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti na dlhoročné lehoty, aby si upravili svoje právne vzťahy v súlade s novou právnou úpravou živnostenského zákona, čo v praxi znamená, že všetci podnikatelia, ktorí mali k 1.6.2010 pozastavené prevádzkovanie živnosti na dobu dlhšiu ako 3 roky, musia oznámiť živnostenskému úradu zmenu pozastavenia živnosti, ktorá nemôže prekročiť zákonom stanovenú dobu (3 roky), t.j. maximálne do 1.6.2013. Ak takúto zmenu živnostenskému úradu neoznámia, pozastavené živnostenské oprávnenie im dňom 1.6.2013 zanikne.

 

Oznam - Call Centrum MV SR

Občania môžu od januára komunikovať so štátnou správou aj telefonicky, a to na bezplatnom čísle 0800 222 222. Linka vznikla primárne pre potreby občanov v súvislosti so spustením klientskych centier pri okresných úradoch v rámci reformy ESO.

Bezplatná telefonická linka MV SR je občanom k dispozícii počas pracovných dní od 8. do 18. hodiny

 

Verejné obstarávanie

Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 4. štvrťrok 2011 (PDF, 141 kB)

Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 2. štvrťrok 2012 (PDF, 141 kB)

Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 4. štvrťrok 2012 (PDF, 142 kB)