Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Úradná tabuľa OÚ Ružomberok

OZNAM 

V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení prijatých v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že na okresných úradoch, ich pracoviskách a klientskych centrách sa

od 20. mája 2020 zavádza bežný režim

vybavovania vecí verejnosti.

 

Naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  

odstuphygiena       rúško


 

 

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-katastrálny odbor

Rozhodnutie o povolení vkladu V 1972/2020, D.Vanek (PDF, 487 kB)

Rozhodnutia o povolení vkladu V 2031/2020, Miloš Kočka (PDF, 595 kB)

Rozhodnutia o povolení vkladu V 2031/2020 , Lenka Kočková (PDF, 591 kB)

 

   


 

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-pozemkový a lesný odbor 

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav Lisková - Kútne-rozhodnutie (PDF, 4 MB)

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav Lisková - Kútne-mapa (PDF, 756 kB)

 

Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode PJPU Ludrová - Pod Čerenami;verejná vyhláška (PDF, 2 MB)

Oznámenie o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor. Obvyklá výška nájomného za rok 2019: https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=ruzomberok&f

Verejná vyhláška - Zverejnenie RP_RNS_PJPU Likavka Paračka (PDF, 756 kB)

Likavka umiestňovací plán A2 (PDF, 201 kB)

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav Komjatná - Studničná;verejná vyhláška (PDF, 390 kB)

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav Ružomberok – Nad Dielcom; verejná vyhláška  (PDF, 671 kB)

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav Ružomberok – Nad Dielcom + grafická časť  (PDF, 520 kB)

Predĺženie odstrelu diviačej zveri 2020 (PDF, 34 kB)

Rozhodnutie o schválení VZFU (PDF, 547 kB)

PJPU Ludrová - Pod Čerenami
(PDF, 7 MB)
Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode PJPU Ružomberok - Nad Dielcom (PDF, 1 MB)

Zásady na umiestnenie nových pozemkov v obvode PJPU Ružomberok - Nad Dielcom; oznámenie o platnosti (PDF, 337 kB)

R (PDF, 683 kB)ozhodnutie o schválení VZFU Ružomberok Dielec (PDF, 683 kB)

PJPÚ Lúčky - Rovné Báne VV_Nariadenie konania o začatí_grafická časť (PDF, 53 kB)

PJPÚ Lúčky - Rovné Báne VV_Nariadenie konania o začatí_písomná časť (PDF, 105 kB)

OZNAM O ZMENE ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV V REGISTRI POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTIEV (RTF, 609 kB)

  

 

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-odbor starostlivosti o životné prostredie


Číslo konania : OU-RK-OSZP-2020/008802-002 (zverejnené 14.9.2020)

     Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán v zmysle  § 82 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že začal správne konanie vo veci podnetu ŠOP SR, Správy Národného parku Nízke Tatry Banská Bystrica č.NAPANT/34-90/2020 z 9.9.2020 na zákaz realizácie náhodnej ťažby v Lesnom celku Liptovská Osada - Biely Potok, v lesnom poraste č.1153a1, ktorej vznik ohlásil obhospodarovateľ Lesy SR, š.p., Odštepný závod Liptovský Hrádok z dôvodu výskytu lykožrúta smrekového v poraste smreka obyčajného. Predmetná lokalita sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry a súčasne v Chránenom vtáčom území Nízke Tatry a území európskeho významu Tlstá. 

     V prípade prihlásenia sa za účastníka správneho konania účastníka konania žiadame, aby sa vyjadril k predmetnej veci (podklad pre vydanie rozhodnutia) a to v lehote do 3 dní odo dňa, keď sa prihlásil za účastníka správneho konania. 

       Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť príslušnému orgánu ochrany prírody nasledovným spôsobom, t.j.: písomne v listinnej podobe na adresu:    Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie,  Námestie A.Hlinku 74, 034 01 Ružomberok alebo v elektronickej podobe na adresu:  vojtech.olos@minv.sk v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

 Poznámka :

    Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-RK-OSZP-2020/000141-050/Ol z 25.5.2020 (právoplatným od 16.6.2020) Lesom SR, š.p., Odštepnému závodu Liptovský Hrádok zakázal v niektorých lesných porastoch v Lesnom celku Liptovská Osada - Biely Potok celoročne vykonávať všetky lesohospodárske činnosti (zalesňovanie, vyžínanie, ochranu proti zveri, akúkoľvek náhodnú, obnovnú, výchovnú ťažbu, uhadzovanie haluziny a sprístupňovanie porastov budovaním lesnej dopravnej siete) do 31.12.2022. Lesný porast č.1153a1 patrí medzi lesné porasty, na ktoré sa vzťahuje uvedený zákaz. 


   

Číslo konania : OU-RK-OSZP-2020/008760-003 ( zverejnené dňa 10.9.2020 )

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na organizovanie športového podujatia „Spartan Trifecta Weekend Malinô Brdo“ podľa ustanovenia § 13 ods.2 písm.k) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). 

Termín podujatia :  19-20.9.2020

Žiadateľ:  Adventuredsports s.r.o. 09412 Vechec, Hlavná 461 okres Prešov IČO 50105060

Lokality : Hrabovská dolina, Malinô Brdo (ochranné pásmo Národného parku Veľká Fatra)

Územná ochrana : 2. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny

 

Spôsob a lehota potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní: 

Podľa ustanovenia (ďalej len „ust.“) § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny (bez ústneho rokovania).

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť príslušnému orgánu ochrany prírody nasledovným spôsobom, t.j.: 

písomne v listinnej podobe na adresu:    Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie,  Námestie A.Hlinku 74, 034 01 Ružomberok alebo 

v elektronickej podobe na adresu:  milan.medvecky@minv.sk

v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

Podľa ust. § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.

 


 

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe § 26 ods. 3 písm. h) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov zverejňuje "Ročnú správu o prevádzke a kontrole zariadenia na spoluspaľovanie odpadov - Kotol na biomasu za rok 2019" prevádzkovateľa spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok (PDF, 326 kB)


Ročnej správy o prevádzke a kontrole zariadenia na spoluspaľovanie odpadov - Kotol na biomasu (PDF, 350 kB)

Stankovany-navýšenie pravého berhu rieky Váh (PDF, 307 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou-Lipt.Lúžna (PDF, 283 kB) 

 

 

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-odbor živnostenského podnikania

Okresný úrad Ružomberok, odbor živnostenského podnikania od 01. 09. 2014 poskytuje službu: Výpisy z Obchodného registra.

Správny poplatok za poskytnutie Výpisu z OR je 4€


 

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV

 Okresný úrad Ružomberok, odbor živnostenského podnikania  upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo vŽivnostenskom registri Slovenskej republiky.

 Obchodný register Slovenskej republiky  je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise

zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné

na právne účely.

 

Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.


 

Oznam - Call Centrum MV SR

Občania môžu od januára komunikovať so štátnou správou aj telefonicky, a to na bezplatnom čísle 0800 222 222. Linka vznikla primárne pre potreby občanov v súvislosti so spustením klientskych centier pri okresných úradoch v rámci reformy ESO.

Bezplatná telefonická linka MV SR je občanom k dispozícii počas pracovných dní od 8. do 18. hodiny

 

OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK-odbor krízového riadenia

  

Verejné obstarávanie

Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 4. štvrťrok 2011 (PDF, 141 kB)

Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 2. štvrťrok 2012 (PDF, 141 kB)

Štvrťročná súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - 4. štvrťrok 2012 (PDF, 142 kB)