Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Odbor školstva

 

Mgr. Bc. Miriam Valašiková

vedúca odboru školstva Okresného úradu Bratislava
Telefón 09610/46 433; 09610/46 400

Adresa

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

 

Úradné hodiny:   Úradné hodiny podateľne:
Pondelok:   8:00 - 15:00   Pondelok:   8:00 - 15:00
Utorok:   8:00 - 15:00   Utorok:   8:00 - 15:00
Streda:   8:00 - 17:00   Streda:   8:00 - 17:00
Štvrtok:   8:00 - 15:00   Štvrtok:   8:00 - 15:00
Piatok:   8:00 - 14:00   Piatok:   8:00 - 14:00

 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

           vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie súvisiacej s možnosťou šírenia koronavírusu COVID-19 a a vrcholiacu epidémiu chrípky v Bratislavskom kraji, dňa 8.3.2020 v popoludňajších hodinách zasadal krízový štáb Okresného úradu Bratislava, ktorý sa rozhodol prijať preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu tejto nákazy.

 Vychádzajúc zo záverov zasadnutia si Vám dovoľujeme zaslať nasledovné usmernenie.

Nakoľko špeciálne školy a gymnáziá v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava navštevuje mnoho žiakov a študentov, ktorí sa mohli dostať do kontaktu s osobami, ktoré boli pozitívne testované na koronavírus a následne bola diagnóza u nich potvrdená, z preventívnych dôvodov odporúča krízový štáb Okresného úradu Bratislava školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zvážiť:

1. prijatie opatrení súvisiacich s organizáciou školského roka alebo dočasné prerušenie prevádzky školy v súlade so školským zákonom a vykonávacími právnymi predpismi v termíne od 9. marca 2020 do 13. marca 2020

2. stanovenie režimu práce jednotlivých zamestnancov s cieľom chrániť ich zdravie v súlade s príslušnými pracovnoprávnymi predpismi,

3. zrušiť všetky zasadnutia orgánov školskej samosprávy ako sú napr. rada školy, rada školského zariadenia,

4. zrušiť všetky hromadné podujatia v priestoroch škôl a školských zariadení vrátane súťaží a predmetových olympiád,

5.v diagnostických centrách, liečebno-výchovnom sanatóriu a reedukačných centrách  zabezpečiť zákaz návštev

Okresný úrad Bratislava na základe vyjadrenia ÚVZ SR a RÚVZ ponecháva v kompetencii riaditeľa školy rozhodnúť o preventívnom prerušení vyučovania v čase trvania od 9.03.2020 do 15.03.2020.

Pri rozhodovaní je potrebné zohľadniť aktuálnu situáciu na škole, cestovateľskú anamnézu, výskyt v rizikových oblastiach, riziko kontaktu s osobou infikovanou vírusom COVID-19.

 

Preventívne opatrenie sa týka škôl:

Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, 821 07 Bratislava

Spojená škola, Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Gymnázium, Metodova 2, 821 08 Bratislava

Gymnázium, Bilíkova ulica 24, 844 19 Bratislava

Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava

Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Hrobákova 11, 851 02 Bratislava

Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava

Spojená škola, Švabinského 7, 851 01 Bratislava

Základná škola s materskou školou  pre deti a žiakov so SP internátna, Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Spojená škola  internátna, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava

Spojená škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Vlastenecké nám. č. 1, 851 01 Bratislava

Spojená škola  internátna, Svrčia 6, 842 11 Bratislava

Spojená škola, Mokrohájska 3, 844 013 Bratislava

Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava

Špeciálna základná škola s materskou školou, Nevädzová 3, 821 01 Bratislava

Spojená škola, Hálkova 54, 831 03 Bratislava

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava

Spojená škola, Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava

Spojená škola, Dolinského 1, 841 01 Bratislava

Spojená škola, Pribinova 16/1, 901 01 Malacky

Spojená škola, Komenského ul. č. 25, 902 01 Pezinok

Spojená škola, Trnavská 2, 903 01 Senec

Diagnostické centrum, Slovinská 1, 821 04 Bratislava

Diagnostické centrum, Trstínska 2, 843 58 Bratislava

Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, 833 40 Bratislava

Materská škola pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, 833 40 Bratislava

Reedukačné centrum, 906 37 Sološnica

Reedukačné centrum, 908 73 Veľké Leváre 1106

Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava

  

V Bratislave 9.3.2020

                                                                           JUDr. Maroš Karšňák

                                                              prednosta Okresného úradu Bratislava

                                                                       predseda krízového štábu

 


 

 

Oddelenie odborných a metodických činností

Mgr. Rudolf Novák

vedúci oddelenia
Telefón 09610/46 410

Mgr. Ildikó Hejčíková, PhD.

stredné školy
Telefón 09610/46 416

Ing. Gabriela Majorová

školské stravovanie, školské internáty, rozvojové projekty
Telefón 09610/46 414

RNDr. Gabriela Štroffeková

gymnázia
Telefón 09610/46 412

PaedDr. Anna Mazúrová

ZŠ, MŠ, školské úrady
Telefón 09610/46 411

PaedDr. Lucia Takáčová

špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia
Telefón 09610/46 413

Mgr. Ľubica Dekanová

nostrifikácie
Telefón 09610/46 417

Mgr. Alla Kováčová

nostrifikácie
Telefón 09610/46 418

 

Oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností

Ing. Margita Zátorská

vedúca oddelenia
Telefón 09610/46 420

Ing. Renáta Lukáčiková

rozpočet obcí a mestských častí
Telefón 09610/46 426

Ing. Jolana Krajmerová

rozpočet Š a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ BA
Telefón 09610/46 424

Ing. Pavel Špaček

metodik pre účtovníctvo
Telefón 09610/46 425

Ing. Dagmar Gajarská

rozpočet VÚC, cirkevných a súkromných škôl
Telefón 09610/46 421

Mgr. Alexandra Dubovská

havarijné situácie Š a ŠZ
Telefón 09610/46 423

PaedDr. Viera Minarovjech Albertyová

SAP a štátna pokladňa
Telefón 09610/46 427

RNDr. Zora Sninčáková

analýzy a rozbory
Telefón 09610/46 422

 

Oddelenie špecializovaných činností

PaedDr. Anna Gabron

vedúca oddelenia, personalistika
Telefón 09610/46 430

Ľubomír Čamek

štatistika, športové súťaže
Telefón 09610/46 435

Mgr. Lenka Košáňová

personalistika, poradenstvo a metodika
Telefón 09610/46 434

Mgr. Martin Jasenský

právnik
Telefón 09610/46 432

Katarína Blau

registratúra, asistentka
Telefón 09610/46 433

Mgr., Bc. Hilda Navarová

kontrola, sťažnosti a petície
Telefón 09610/46 436

Mgr. Anna Valentová

kontrola, sťažnosti a petície
Telefón 09610/46 431