Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

Materská škola pre deti so zrakovým postihnutím, Svrčia 6, Bratislava

08. 11. 2013

Materská škola pre deti so zrakovým postihnutím, Svrčia 6, Bratislava

Zameranie:
Špeciálna materská škola je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej, Svrčia 6, Bratislava, ktorá poskytuje vzdelávanie deťom a žiakom so zrakovým postihnutím.
 
Materská škola je situovaná v mestskej časti Karlova Ves s rozľahlým areálom, ktorý ponúka deťom v predškolskom zariadení široké možnosti telesného pohybu a hier na školskom dvore. Nakoľko je  internátnou školou môže prijímať aj mimo bratislavské deti a poskytnúť ubytovanie v internáte.  Materská škola má jednu triedu so 6 deťmi. Maximálny počet žiakov v triede špeciálnej materskej škole je 8 detí. Program výchovnej práce v materskej škole vychádza z programov MŠ bežného typu a je rozšírený o špeciálne výchovy: individuálnu tyflopedickú (pedagogika zrakovo postihnutých) starostlivosť, priestorovú orientáciu a mobilitu zrakovo postihnutých, základy Braillovho písma. Príprava je zameraná na lepšiu adaptáciu a bezproblémový prechod zrakovo postihnutých žiakov do základnej školy. Deti so špeciálno-pedagogickými potrebami zaškoľujú v poldennom alebo celodennom výchovno-vzdelávacom programe na základe žiadosti rodiča, lekára,  alebo  psychológa vo veku od 3 – do 6 rokov.
V špeciálnej materskej škole  ponúkajú rodičom detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami vysokú špeciálno-pedagogickú odbornosť výchovného procesu, špeciálne kompenzačné a rehabilitačné pomôcky, odbornú intervenciu špeciálno-pedagogického, tyflopedického  a psychologického poradenstva a diferencovaný individuálny prístup k deťom. Špeciálne pedagogičky v rámci výchovnej činnosti rozvíjajú u detí sebaobslužné činnosti, motorické a manuálne zručnosti a návyky, dostávaj základy z matematiky a písania, aby ľahšie zvládali náročnosť učebných osnov základnej školy.
V popoludňajšej činnosti sa venujú maľovaniu, modelovaniu, práci s papierom, ale tiež sa pohybovým aktivitám a hrám. Deti navštevujúce  materskú školu majú podstatne ľahší štart pre absolvovanie povinnej školskej dochádzky.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy