Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Špeciálna materská škola, Mišíkova 19, Bratislava

08. 11. 2013

Špeciálna materská škola, Mišíkova 19, Bratislava

Zameranie:
Špeciálna materská škola je súčasťou Špeciálnej základnej školy s materskou školou, Karpatská 1, Bratislava. Nachádza sa v peknom prostredí vo vilovej štvrti neďaleko Slavína. Má 3 triedy s maximálnym počtom detí 8 v jednej triede, ktoré navštevujú deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s menálnym postihnutím a deti s viacnásobným postihnutím.
Deťom sa venuje individuálna logopedická starostlivosť. Učiteľky -  špeciálne pedagogičky v rámci výchovnej činnosti rozvíjajú u detí  sebaobslužné činnosti, motorické a manuálne zručnosti a návyky, dostávajú základy z matematiky a písania, aby ľahšie zvládali náročnosť učebných osnov základnej školy. V popoludňajšej činnosti  dostávajú priestor na kreatívnu činnosť maľovaním, modelovaním, prácou z papiera, ale tiež sa venujú pohybovým aktivitám a hrám. Deti navštevujúce  materskú školu sú pripravené na povinnú školskú dochádzku lepšie, majú podstatne ľahší štart v prvom ročníku,  častejšie prežívajú pocity úspechu, ako deti, ktoré prípravu v MŠ neabsolvovali.
Deti umiestnené v Špeciálnej materskej škole na diagnostický alebo adaptačný pobyt v zmysle ods. 18 písm. a) zákona 245/2008 školského zákona  sú v trvaní 2 mesiace  až  1 rok dôsledne vyšetrené psychológom, špeciálnym pedagógom a pediatrom a po ukončení pobytu dostanú rodičia odporúčanie pre ďalší postup pri výchove a vzdelávaní  svojho dieťaťa.
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy