Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2020, utorok
 

Špeciálna materská škola, Žehrianska 9, Bratislava

12. 02. 2014

Špeciálna materská škola, Žehrianska 9, Bratislava

Zameranie:

Špeciálna materská škola, Žehrianska 9, Bratislava je zaradená do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2012.
Je organizačnou zložkou Špeciálnej základnej školy s materskou školou, Žehrianska 9, Bratislava od 1.9.2013
 
Deti so zdravotným znevýhodnením vo veku  od 3 do 6 rokov sú zaškoľované v poldennom alebo celodennom výchovno-vzdelávacom programe na základe žiadosti rodičov. Zabezpečuje predovšetkým výchovu a vzdelávanie deťom s mentálnym postihnutím, deťom s detskou mozgovou obrnou, hyperaktívnym deťom, deťom s poruchami pozornosti, reči autizmom, a deťom s viacnásobným postihnutím.
V špeciálnej materskej škole  ponúkajú deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vysokú  odbornosť vo výchovno-vzdelávacom procese, špeciálne kompenzačné  a rehabilitačné pomôcky, odbornú intervenciu špeciálno-pedagogického, logopedického a psychologického poradenstva a diferencovaný individuálny prístup k deťom. 
Špeciálni pedagógovia v rámci výchovnej činnosti sa zameriavajú na rozvoj  sebaobslužných činnosti, motorických a manuálnych zručnosti a návykov, deti tu dostávajú základy z matematiky a písania, aby ľahšie zvládali náročnosť učebných osnov základnej školy. V popoludňajšej činnosti sa venujú maľovaniu, modelovaniu, práci s papierom, ale tiež pohybovým aktivitám a hrám.
Deti navštevujúce  materskú školu majú podstatne ľahší štart pri začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky najmä z hľadiska sociálneho učenia, osvojenia reči a socializácie. MŠ podporuje rozvoj intelektu, individuality a pomáha utvárať pozitívne vzťahy dieťaťa k druhým osobám.
Špeciálna materská škola realizuje pre deti aj diagnostický pobyt v trvaní 2 mesiace  až 1 rok počas ktorého je dieťa dôsledne vyšetrené psychológom, špeciálnym pedagógom a pediatrom a po ukončení pobytu vypracujú odborní zamestnanci pedagogickú prognózu s návrhom na zaradenie dieťaťa do príslušného typu školy alebo zariadenia a odporúčanie pre ďalší postup  pri jeho výchove a vzdelávaní.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy