Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. jún 2023, štvrtok
 

INFORMÁCIA k ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI v CO

Zákonom č. 9/2021 Z.z. zo 4. januára 2021, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 bol novelizovaný zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vo viacerých súvislostiach s vykonávaním opatrení prijatých vládou SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 počas vyhlásenej krízovej situácie. 

Touto novelou bolo dotknuté aj ustanovenie § 18a ods. 6  zákona NR SR č. 42/1994 o odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane a povinnosti odborne spôsobilých osôb každých 5 rokov od vykonania skúšky sa zúčastniť školenia a preskúšania na predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti a to doplneným prechodným ustanovením § 36c, ktoré znie: 

„Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 Odborná spôsobilosť podľa § 18a, ku strate ktorej došlo alebo dôjde od vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), sa predlžuje až do uplynutia šiestich mesiacov od odvolania krízovej situácie.“ 

Odporúčame odborne spôsobilým osobám, ktorým skončila, alebo skončí platnosť osvedčenia v čase uvedenej krízovej situácie, aby svoju žiadosť o školenie a preskúšanie zaslali pred ukončením platnosti osvedčenia (alebo ak už osvedčenie stratilo platnosť) na príslušnú adresu podľa pokynov sekcie krízového riadenia MV SR zverejnených na web stránke  pod odkazom https://www.minv.sk/?osvco;