Predkladacia správa

 

Informáciu o plnení úloh (čiastkových záverov – odporúčaní na prijatie opatrení) Koncepcie vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky (ďalej len „informácia“) predkladá podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky na základe bodu B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1235 zo 17. decembra 2003 k návrhu Koncepcie vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky, v ktorej sú určené hlavné tendencie vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky do roku 2010. Predmetné uznesenie ukladá ministrovi vnútra Slovenskej republiky predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky informáciu o plnení úloh                  so stavom k 31. decembru príslušného kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s ďalšími ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a Národnou bankou Slovenska, ktoré vo vecne príslušných oblastiach predmetnej koncepcie zaslali podklady, vypracovalo a predkladá vláde Slovenskej republiky informáciu v jednotlivých oblastiach a v zabezpečení vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky so stavom k 31. decembru 2007.

Informácia obsahuje:

a)    celkový prehľad o stave plnenia úloh,

b)   prílohu č. 1 - Vecná zodpovednosť za plnenie čiastkových záverov - odporúčaní na prijatie opatrení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (prehľad                      o konkrétnom plnení úloh v gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky),

c)    prílohu č. 2 - Vecná zodpovednosť za plnenie čiastkových záverov - odporúčaní na prijatie opatrení v pôsobnosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a Národnej banky Slovenska (prehľad o konkrétnom plnení úloh v gescii príslušných ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a Národnej banky Slovenska).

Informácia sa predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky bez rozporov.

Z informácie nevyplývajú finančné dôsledky na štátny rozpočet a nemá priamy ekonomický, environmentálny vplyv,  vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.