Príloha č. 1

 

Vecná zodpovednosť za plnenie

čiastkových záverov - odporúčaní na prijatie opatrení v pôsobnosti

Ministerstva vnútra SR

 

 

1. Oblasti vnútornej bezpečnosti v bezpečnostnom systéme SR

1.1.  Ústavné zriadenie, ústavní činitelia

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  priebežne modernizovať technické prostriedky ochrany objektov, výzbroj a výstroj osobnej  ochrany a ďalších potrebných materiálnych, informačných a finančných zdrojov

Spôsob plnenia:

Bol zmodernizovaný a dobudovaný kamerový bezpečnostný systém v objekte Národnej rady SR a na Ministerstve zahraničných vecí SR. Pokračovala obmena výzbroje a výstroje policajtov vzhľadom na možnosti čerpania finančných prostriedkov (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).

1.4.       Štátna hranica a migrácia 

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  v r. 2004 - 2006 dobudovať štátnu hranicu s Ukrajinou na hranicu schengenského typu, vybudovať kamerový systém ochrany štátnej hranice, doplniť prístroje pre nočné videnie, doplniť automobilovú techniku, prenosné monitorovacie systémy a pod.

Spôsob plnenia:

Dobudovanie štátnej hranice SR s Ukrajinou realizovala spoločnosť Ericsson so subdodávateľmi v rámci systému technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice SR s Ukrajinou. Celý systém bol dobudovaný v septembri 2007 pomocou kamerových reťazcov a kontrolných systémov na odhaľovanie živých osôb v uzatvorených priestoroch na železničných hraničných priechodoch, ako aj kombináciou fyzickej ochrany a mobilnými prostriedkami. K zabezpečeniu ochrany štátnej hranice v rámci projektu realizácie systému technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice SR s Ukrajinou boli spoločnosťou Ericsson a jej subdodávateľmi umiestnené v teréne pozorovacie veže a kontajner. Systém technickej ochrany ďalej pozostáva z rôznych informačných systémov, v ktorých sú implementované digitálne mapy. Realizovala sa dodávka ľahkých terénnych motocyklov typu Yamaha XG 250 Tricker, terénnych štvorkoliek typu ATV - Polaris  Sportsman 800 EFI, súprav technických terénnych motorových vozidiel typ SCOT-TRACK 2000 R,  terénnych motorových vozidiel  typu Mercedes Benz G 270  Greenline-Stadion Lang a vozidiel typu Mercedes Benz G 280 Greenline. K zvýšeniu účinnosti mobilnej zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej polície Sobrance boli dodané   nové motorové vozidlá typu VW.GOLF 2.0 TDI. Ďalej bola vykonaná na niektorých monitorovacích vozidlách Mercedes Benz Sprinter  316 Cdi výmena IR kamier blízkeho dosahu (Sagem) za podstatne výkonnejšie – monitorovacie systémy stredného dosahu. Demontované IR kamery sú používané v prenosnom variante v terénnych motorových vozidlách. Na monitorovacom vozidle  typu VW Transportér bola vykonaná oprava – výmena TERMO/IR kamery za podstatne výkonnejšiu, čím celkový počet monitorovacích vozidiel stúpol (úloha splnená).

 

-  do r. 2005 zriadiť konzultačné pracoviská na hraničných priechodoch

Spôsob plnenia:

Na hraničných priechodoch boli zriadené spoločné kontaktné pracoviská  na slovensko - poľskej štátnej hranici na cestnom hraničnom priechode Vyšný Komárnik – Barwinek a hraničnom priechode Trstená -  Chyžné, na slovensko – maďarskej štátnej hranici na diaľničnom hraničnom priechode Čuňovo – Rajka, na cestných hraničných priechodoch Slovenské Ďarmoty –                – Balassagyarmat a Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely, slovensko - rakúskej štátnej hranici na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce – Kittsee (úloha splnená).

 

-  realizovať všetky opatrenia vyplývajúce z prístupového procesu a dôsledne vo vlastných podmienkach presadzovať úplnú implementáciu azylového práva vrátane vytvorenia podmienok na repatriáciu neúspešných žiadateľov o udelenie azylu

Spôsob plnenia:

Implementácia azylového práva sa vykonáva postupne. Úplný súlad s azylovým právom EÚ v podstate nie je možné dosiahnuť jednorázovo, nakoľko príslušné orgány EÚ priebežne prijímajú nové smernice a nariadenia a tieto sa postupne preberajú do nášho právneho systému v stanovených termínoch. V roku 2007 bol vypracovaný návrh novely zákona o azyle s cieľom transpozície smernice Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca. Návrh novely zákona o azyle je v súčasnosti na základe odporúčania vlády SR v legislatívnom procese v Národnej rade SR. V rámci uzatvorenej zmluvy medzi Medzinárodnou organizáciou pre migráciu v SR a Ministerstvom vnútra SR sa            v tomto roku realizuje aj projekt financovaný z prostriedkov EÚ. Neúspešní žiadatelia (žiadatelia, ktorí si vzali svoju žiadosť späť) do času svojho dobrovoľného vycestovania do krajiny pôvodu môžu byť v zabezpečení Ministerstvom vnútra SR (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).

 

1.5.       Organizovaný zločin, terorizmus 

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  skvalitniť mediálnu politiku rezortu vnútra a Policajného zboru, dementovať nepravdivé               a polopravdivé obvinenia, požadovať ospravedlnenie redakcií v prípadoch neoprávnených obvinení v adekvátnej forme a na adekvátnom mieste (ak bol zverejnený nepravdivý článok)        a výraznejšiu medializáciu pozitívnych výsledkov práce, nielen čierna kronika

Spôsob plnenia:

Základ práce hovorcov na všetkých úrovniach je v súčasnosti medializácia pozitívnych výsledkov práce Ministerstva vnútra SR od oblasti korupcie, extrémizmu, prevencie na všetkých úrovniach, až po vysvetľovanie podstát nových a novelizovaných právnych predpisov                        v pôsobnosti rezortu vnútra. Ďalšie zintenzívnenie pozitívnej komunikácie v oblasti problematiky organizovaného zločinu a terorizmu je možné očakávať od návrhu novely interného predpisu pre poskytovanie informácií hromadným informačným prostriedkom a nového webového portálu, ktorý v súčasnosti rezort vnútra pripravuje. Médiám je poskytovaný odborný servis k článkom týkajúcim sa bezpečnostnej situácie s cieľom zvyšovať právne vedomie obyvateľov a preventívne pôsobiť na širokú verejnosť. Spolupráca s celoslovenskými i regionálnymi médiami je na veľmi dobrej úrovni  (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).

 

 

 

  

1.6.       Ochrana, komunikačné a informačné systémy

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  do r. 2005 prehodnotiť Koncepciu kolektívnej ochrany obyvateľstva SR ukrytím

Spôsob plnenia:

Vývoj situácie v oblasti možného ohrozenia osôb (terorizmus, náhle prírodné katastrofy, zvyšujúce sa nebezpečenstvo pri preprave nebezpečných látok) ukázal, že ukrytie nie je vhodný spôsob rýchlej ochrany osôb. Vyžaduje si náročné organizačné a technické zabezpečenie, ktoré je zdĺhavé a prakticky nerealizovateľné vzhľadom na nové poznatky v ohrození  obyvateľstva. Z týchto dôvodov sa stáva prioritným včasné varovanie obyvateľstva a jeho evakuácia. Vzhľadom k týmto skutočnostiam sa predmetná koncepcia plnila len v oblasti zachovania úkrytového fondu a údržby technológie vo vybudovaných úkrytoch, a preto nebola potrebná jej novelizácia. Koncepcia organizácie a rozvoja civilnej ochrany do r. 2015 navrhuje koncepciu kolektívnej ochrany obyvateľstva SR ukrytím zrušiť, pretože potrebné úlohy a smerovanie v oblasti ukrytia sú dostatočným spôsobom rozpracované a prehodnotené v predmetnej koncepcii, ako aj vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany (úloha splnená).

-  do r. 2008 vybudovať integrovaný geografický informačný systém, ktorý rozsahom spracovania geografických vrstiev pokryje informačné potreby v oblasti regionálnych analýz

Spôsob plnenia:

Na rozvoj      geografického informačného systému CIPREGIS neboli vyčlenené finančné prostriedky. Bola vykonávaná len aktualizácia údajov. Čiastkový rozvoj bol realizovaný  financovaním integrovaného záchranného systému (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).

2. Zabezpečenie vnútornej bezpečnosti v bezpečnostnom systéme SR

2.1.       Legislatívne

1.1.       Ústavné zriadenie, ústavní činitelia 

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  do r. 2005 doriešiť legislatívne zabezpečenie problematiky boja proti terorizmu a extrémizmu prijatím osobitného zákona

Spôsob plnenia:

Z dôvodu pripravovaných zásadných zmien navrhovaných do Trestného zákona a Trestného poriadku (medzirezortné pripomienkové konanie september a október r. 2007) by bolo                          v súčasnosti predkladanie osobitného zákona  v tejto oblasti kontraproduktívne. V súlade s uznesením vlády SR č. 854/2007 bola v aktualizovanom Národnom akčnom pláne boja                     proti terorizmu úloha pripraviť návrh zákona o boji proti terorizmu a extrémizmu stanovená na jún r. 2008 (úloha nesplnená).

1.4.       Štátna hranica a migrácia 

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  do r. 2005  vypracovať dohody o uľahčení hraničného vybavovania s Ukrajinou

Spôsob plnenia:

Návrh zmluvy bol po ukončení expertných rokovaní predmetom medzirezortného pripomienkového konania. V súčasnosti sa ukončuje posudzovanie zásadných pripomienok rezortov a po ich vyhodnotení budú akceptované pripomienky zaslané ukrajinskej strane a bude sa pokračovať v procese dojednávania zmluvy. Návrh je potrebné pred predložením na rokovanie vlády SR zaslať na posúdenie Európskej komisii (úloha nesplnená).

2.2.       Ľudské zdroje

1.1.       Ústavné zriadenie, ústavní činitelia

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  zvyšovať početné stavy pri ochrane ústavných činiteľov a diplomatických misií

Spôsob plnenia:

Početné stavy neboli v r. 2007 zvýšené s prihliadnutím na  skutočnosť, že k 31. 12. 2006 bola vykazovaná neobsadenosť v počte 29 miest policajtov; požiadavka na nárast počtu miest nebola v r. 2007 uplatnená (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).

1.4.       Štátna hranica a migrácia 

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  posilňovať  personálne kapacity migračného úradu Ministerstva vnútra SR najmä z pohľadu vybavovania žiadostí o azyl a vytvárania ďalších potrebných kapacít záchytných táborov             a záchytných miest na letiskách pre žiadateľov o azyl

Spôsob plnenia:

Personálne kapacity z pohľadu vybavovania žiadostí o udelenie azylu posilnené neboli. Práve naopak, v rámci 20 % znižovania počtu miest zamestnancov na migračnom úrade Ministerstva vnútra SR bol znížený stav o 35 miest zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ďalšia úspora miest vznikla zredukovaním počtu miest zamestnancov na procedurálnom odbore. V decembri 2006 sa začala prevádzka v novom záchytnom tábore v Humennom s kapacitou 524 miest. V r. 2007 boli zriadené záchytné miesta na letiskách v Bratislave, Poprade a Košiciach. Tieto pracoviská sú materiálno-technicky vybavené, pripravené na prevádzku v rámci schengenskej hranice, ale bez vytvorenia zamestnaneckých miest na personálne zabezpečenie. V budúcnosti sa posilňovanie personálnych kapacít bude riešiť s ohľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v oblasti migrácie. (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).

2.3.       Materiálne a technické

1.1.       Ústavné zriadenie, ústavní činitelia

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  priebežne zabezpečovať obnovu a doplnenie automobilovej, spojovacej a výpočtovej techniky, výzbroje a výstroja na jednotlivých úsekoch činností v ochrane ústavných činiteľov                       a diplomatických misií

Spôsob plnenia:

Vykonaná bola čiastočná obmena referentských vozidiel, vozidiel určených na prepravu a sprievod určených osôb a zahraničných delegácií. V ďalšom období je nutné rozšíriť vozový park o bezpečnostné limuzíny. Vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky bolo zrealizované v minimálnom rozsahu doplnenie a obmena obranných technických prostriedkov, spojovacej a výpočtovej techniky (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).

1.2.       Verejná moc a spoločenský poriadok

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  do r. 2005 zabezpečiť služobné motorové vozidlo na každý  útvar Policajného zboru realizujúci plnenie úloh na úseku zbraní a streliva

Spôsob plnenia:

Služobné motorové vozidlá budú prevedené po organizačných zmenách na úseku vydávania dokladov a výkonu správnych agend v r. 2008 z okresných riaditeľstiev Policajného zboru, resp. dodané nové na jednotlivé oddelenia dokladov, ktoré plnia úlohy aj na úseku zbraní a streliva (úloha nesplnená).

-  do r. 2006 realizovať  materiálno–technické  dovybavenie  vybraných skupín poriadkových  jednotiek  Policajného zboru prostriedkami individuálnej ochrany policajtov a potrebnou technikou

Spôsob plnenia:

Úloha  nebola v r. 2007 realizovaná pre nedostatok finančných prostriedkov. Znova bola zaradená do plánu hlavných úloh Ministerstva vnútra SR na r. 2008. Dovybavenie bude realizované v závislosti od disponibilných zdrojov. (úloha nesplnená).

 

-  do r. 2008 zabezpečiť systematické celoplošné vybavenie základných útvarov služby poriadkovej polície Policajného zboru kvalitnou počítačovou technikou vybavenou príslušným kancelárskym softvérom a aplikačným vybavením umožňujúcim lustráciu v Policajných                           evidenciách

Spôsob plnenia:

Realizuje sa projekt policajných špecialistov pre prácu s komunitami, kde jednou z hlavných úloh je okrem iného zabezpečiť pre policajných špecialistov výpočtovú techniku s príslušným softvérom, prístup na internet, ako aj prístup do vybraných evidencií Policajného zboru. Z dôvodu zrušenia verejnej súťaže rezortom vnútra na pracovné stanice a príslušenstvo nebolo zabezpečené celoplošné vybavenie základných útvarov služby poriadkovej polície Policajného zboru pracovnými stanicami (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období)..

1.4.       Štátna hranica a migrácia 

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:                                                                                                                       

-  v r. 2004 – 2006 vybudovať priestory vhodné pre krátkodobé umiestnenie nelegálnych migrantov, spĺňajúce hygienické a bezpečnostné podmienky, vybudovať kamerový systém, doplniť a obnoviť automobilový park, zabezpečiť mobilnú monitorovaciu techniku, doplniť prístroje pre nočné videnie

Spôsob plnenia:

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce je jediné zariadenie svojho druhu na území SR, v ktorom sú umiestňované rodiny s maloletými deťmi, resp. osamotené matky s deťmi. Nakoľko kapacita bola nepostačujúca bola vykonaná jeho rekonštrukcia a objekt bol odovzdaný do prevádzky v júni 2007. V apríli 2007 boli odovzdané do užívania nové budovy oddelení hraničnej kontroly Policajného zboru, v ktorých sú vybudované priestory pre nelegálnych migrantov. Tieto spĺňajú všetky požiadavky na umiestnenie migrantov, či už z bezpečnostného alebo z hľadiska hygienických podmienok. V miestnostiach je umiestnený kamerový systém, ktorý umožňuje službu konajúcemu policajtovi monitorovať osoby umiestnené v priestoroch pre migrantov. Bol taktiež doplnený a obnovený automobilový park na jednotlivých oddeleniach hraničnej kontroly Policajného zboru (úloha splnená).

 

-  na urýchlenie, skvalitnenie vybavovacieho procesu na hraničných priechodoch a medzinárodných letiskách dodať materiálne a technické vybavenie tak, aby tieto boli na úrovni hraničných priechodov schengenského typu

Spôsob plnenia:

Na úseku štátnej hranice SR s Ukrajinou boli rekonštruované a novovybudované objekty oddelení hraničnej kontroly Policajného zboru. Bol novovybudovaný cestný hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod, ktorý spĺňa podmienky Schengenu (zabezpečený spoločný výkon služby hraničných a colných orgánov) a je u neho prvýkrát použitý patent slovenského výrobcu – systém detekcie na odhaľovanie živých osôb v uzatvorených priestoroch. Bol zrekonštruovaný hraničný priechod Ubľa – Malyj Bereznyj, ktorý po rekonštrukcii zodpovedá schengenským kritériám. Na letiskách M. R. Štefánika v Bratislave, v Košiciach a Poprad – Tatry boli vykonané rekonštrukčné práce, ktorými sa zabezpečilo oddelenie toku schengenských a neschengenských cestujúcich (úloha splnená).

1.6.       Ochrana, komunikačné a informačné systémy

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  každoročne vyčleňovať potrebné finančné prostriedky na obnovu a doplnenie materiálu                    a techniky civilnej ochrany

Spôsob plnenia:

Na zabezpečenie činnosti civilnej ochrany, vrátane obnovy a doplnenia materiálu a techniky boli na r. 2007 v rámci podprogramu 04A01 – Civilná ochrana obyvateľstva rozpočtované finančné prostriedky v sume 165 311 tis. Sk, z toho v kategórii 630 – tovary a služby v sume 73 500 tis. Sk. Finančné prostriedky kategórie 710 – obstarávanie kapitálových aktív neboli v rozpočte tohto podprogramu na rok 2007 rozpočtované. V októbri 2007 bol schválený rozpočet tohto podprogramu upravený na sumu 166 780 tis. Sk (čerpanie v sume 116 495,5 tis. Sk), z toho v kategórii 630 na sumu 67 424 tis. Sk (čerpanie v sume  45 461,6 tis. Sk) a v kategórii 710 na sumu 6 076  tis. Sk (čerpanie v sume 1 779,8 tis. Sk). Finančné prostriedky vo výške 1100 tis. Sk boli vyčlenené na ekologickú likvidáciu neupotrebiteľného materiálu (prestárly chemický materiál). Za účelom naplnenia stanovených cieľov boli prijaté racionalizačné opatrenia spočívajúce v obmedzení sortimentu a množstva opravovaných materiálov, hlavne dozimetrickej techniky a prostriedkov individuálnej ochrany (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).

 

2.4.       Finančné

1.1.       Ústavné zriadenie, ústavní činitelia

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  do r. 2005 a v nasledujúcich rokoch zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na zabezpečenie nárastu úloh v ochrane ústavných činiteľov a diplomatických misií

Spôsob plnenia:

Finančné prostriedky boli pridelené podľa možností v kapitole rezortu vnútra v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. V rámci podprogramu 06V0F01 – Ochrana a preprava určených osôb a preprava ďalších ústavných činiteľov, okrem lietadlovej prepravy a ochrany určených objektov a objektov diplomatických misií boli rozpočtované finančné prostriedky v roku 2007 v sume  412 768 tis. Sk. Na základe rozpočtových opatrení bol schválený rozpočet v októbri 2007 upravený na sumu 413 211,5 tis. Sk. Čerpané boli finančné prostriedky v sume 319 712,8  tis. Sk (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).

1.6.       Ochrana, komunikačné a informačné systémy

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  na realizáciu jednotlivých úloh koncepcie v oblasti materiálno-technického zabezpečenia plánovať ročné náklady vo výške 8,6 mil. Sk

-  priemerné ročné náklady na zabezpečenie úloh materiálno-technického zabezpečenia, spočívajúce v ekologickej likvidácii neupotrebiteľného materiálu, jeho inovácii, doplnení, respektíve obstaraní a zavedení nového materiálu je potrebné počítať s čiastkou                        cca 25 mil. Sk

-  pre zabezpečenie servisného, opravárenského materiálu a techniky je predpoklad ročných finančných nákladov vo výške cca 2 mil. Sk, počítané bez mzdových a prevádzkových              nákladov

Spôsob plnenia:

 Na finančné krytie realizácie úloh v oblasti materiálno-technického zabezpečenia boli  finančné prostriedky rozpočtované v súlade s reálnymi požiadavkami útvarov a organizácii, ako aj možnosťami  rozpočtu kapitoly v rozpočtovom r. 2007 (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).