Príloha č. 2

Vecná zodpovednosť za plnenie

čiastkových záverov - odporúčaní na prijatie opatrení v pôsobnosti

 ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy                          a Národnej banky Slovenska

 

1.      Oblasti vnútornej bezpečnosti v bezpečnostnom systéme SR

1.3.       Environmentálne hrozby, zdravotná a veterinárna starostlivosť

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  do r. 2006  dokončiť reformu zdravotníctva v súlade s prijatou koncepciou - Ministerstvo zdravotníctva SR

Spôsob plnenia:

  Reforma zdravotníctva bola prehodnotená na základe programového vyhlásenia vlády SR. Prijaté zmeny v rezorte boli v priebehu r. 2007  postupne realizované novelizáciou príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Z pohľadu vnútornej bezpečnosti sa zdravotníctvo zameriavalo v r. 2007 v súlade s uzneseniami Pandemickej komisie vlády SR na organizáciu prípravy SR na možnú pandémiu chrípky a realizáciu opatrení v oblasti logistického zabezpečenia zdravotníckych zariadení na možnú pandémiu, na likvidáciu možných ohnísk vtáčej chrípky a na implementáciu medzinárodných zdravotných predpisov prijatých WHO v oblasti riešenia situácie pri objavení ohniska nebezpečnej prenosnej choroby (úloha splnená).

-  do r. 2008 pri neodstránení technických nedostatkov uzatvoriť 97 skládok                                   odpadov - Ministerstvo životného prostredia SR

Spôsob plnenia:

SR transponovala v r. 2001 do vnútroštátnej legislatívy smernicu Rady 1999/31/ES o skládkach odpadu. Podľa tejto smernice musí každá skládka odpadov spĺňať požiadavky na budovanie a prevádzkovanie skládok odpadov, pričom bolo stanovené prechodné obdobie, počas ktorého musí prevádzkovateľ skládky odpadov tieto požiadavky splniť s konečným termínom do 31. 12. 2008. V r. 2005 bolo v SR prevádzkovaných 163 skládok odpadov. Niektoré z nich už v tomto čase vyhovovali právnym predpisom a ostatné plánovali ukončenie prevádzky, resp. ich modernizáciu (vybudovali nové kazety, dobudovali požadované stavebné objekty) a budú pokračovať v prevádzke naďalej. Na skládkach odpadov, ktoré nespĺňajú legislatívne požiadavky, sa postupne ukončuje prevádzka, resp. bude vykonaná ich rekultivácia. Úloha bude splnená v zmysle smernice Rady 1999/31/ES o skládkach odpadu do 31. 12. 2008 (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).

-  podporovať recykláciu odpadov s cieľom znižovania skládkovania - Ministerstvo životného prostredia SR

Spôsob plnenia:

V rokoch 2005 až 2007 predstavuje medziročný nárast 18%  zhodnocovania odpadov. Okrem hierarchie odpadového hospodárstva, ktorá stavia zhodnocovanie odpadov do popredia a zvýhodňuje takéto nakladanie s odpadom pred zneškodňovaním odpadov, je recyklácia odpadov podporovaná viacerými legislatívno-ekonomickými opatreniami, ktoré sa priaznivo odrážajú na vývoji odpadového hospodárstva. Očakáva sa, že otvorením finančných mechanizmov európskeho spoločenstva na r. 2007 až 2013 sa situácia v oblasti zhodnocovania odpadov posunie výrazným krokom vpred (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).

1.7.       Hospodárstvo, ekonomika a finančníctvo

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  do r. 2005 zabezpečiť určenie vybraných komerčných bánk za subjekty hospodárskej   mobilizácie - Ministerstvo financií SR, Národná banka Slovenska

Spôsob plnenia:

Ministerstvu financií SR sa z objektívnych dôvodov (obštrukcia zo strany bánk) nepodarilo zabezpečiť určenie vybraných komerčných bánk za subjekty hospodárskej mobilizácie.

Ministerstvo financií SR, Štátna pokladnica a Národná banka Slovenska uzatvorili Zmluvu o poskytovaní  bankových služieb spočívajúcich v zabezpečovaní hotovostných finančných prostriedkov pre potreby činnosti bezpečnostných zložiek štátu (úloha nesplnená).

 

-  od r. 2006 pokračovať vo výstavbe diaľničných úsekov D1, D2 a D3 a na ťahoch rýchlostných ciest R1, R2, R3 a R4 - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Spôsob plnenia:

Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest pokračuje v súlade s Programom prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010. Do konca r. 2007 boli dané do užívania úseky D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie (12,9 km), D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strážov (6,9 km), D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty (3,0 km) a R3 Oravská  Podzámok – Horná Lehota (6,4 km) (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).

 

-  do r. 2008 vytvoriť núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov a s tým súvisiace zabezpečenie riešenia stavu ropnej núdze podľa príslušných právnych predpisov - Správa štátnych hmotných rezerv SR

Spôsob plnenia:

V súvislosti s budovaním núdzových zásob ropy a ropných výrobkov SR do úrovne 90 dní priemernej dennej spotreby SR bol vzhľadom na finančnú náročnosť plnenia uvedenej úlohy pre SR zo strany EÚ odsúhlasený plán postupného vytvárania núdzových zásob, ktorý stanovuje časový harmonogram tvorby núdzových zásob podľa jednotlivých rokov do cieľového r. 2008. Správa štátnych hmotných rezerv SR harmonogram priebežne plní. V ďalšom období je potrebné v zmysle harmonogramu v r. 2007 dosiahnuť úroveň núdzových zásob na 82 dní priemernej dennej spotreby SR a v r. 2008 má cieľový stav núdzových zásob dosiahnuť úroveň 90 dní. V podmienkach Správy štátnych hmotných rezerv SR pretrvávajú problémy s financovaním núdzových zásob ropy a ropných výrobkov. V sledovanom období Správa štátnych hmotných rezerv SR priebežne plnila úlohu v súlade s prijatým harmonogramom postupného vytvárania núdzových zásob ropy a ropných výrobkov a prijala také opatrenia, aby sa dosiahol cieľový stav stanovený pre r. 2007 (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).

 

-  dosiahnuť  plnosplavnosť dunajskej vodnej cesty (Koridor VII Dunaj) - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Spôsob plnenia:

Úloha je plnená v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR. Vzhľadom na medzinárodný charakter vodnej cesty Dunaj a Belehradský dohovor je každý podunajský štát zodpovedný za splavnosť toho úseku Dunaja, ktorý sa nachádza na jeho území. Zabezpečenie splavnosti Dunaja na slovenskom úseku má trvalý charakter (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).

 

2. Zabezpečenie vnútornej bezpečnosti v bezpečnostnom systéme SR

2.1.       Legislatívne

1.5.       Organizovaný zločin, terorizmus 

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  do r. 2005 zosúladiť právny stav boja proti terorizmu so zákonom č. 319/2002 Z. z. v znení zákona č. 330/2003 Z. z. - Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR

Spôsob plnenia:

Táto úloha vzhľadom na vecnú súvislosť je riešená v rámci legislatívneho zámeru zákona o boji proti terorizmu a extrémizmu. Súčasťou tohto zákona budú aj ustanovenia, ktorými sa zosúladia ostatné právne predpisy v tejto oblasti (úloha nesplnená).

2.2.       Ľudské zdroje

1.6.       Ochrana, informačné a komunikačné systémy

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  prihliadnuc na záväzok SR odstaviť 1. a 2. blok jadrovej elektrárne V-1 v Jaslovských Bohuniciach v r. 2006 a 2008 a z tohto záväzku vyplývajúce povinnosti SR, dostatočne personálne posilniť oblasť vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky - Úrad jadrového dozoru SR

-  personálne posilniť oblasť nakladania s rádioaktívnym odpadom v súvislosti s novými aktivitami pri nakladaní s rádioaktívnym odpadom, ako je výstavba centra pre finálne spracovanie kvapalného rádioaktívneho odpadu v Mochovciach - Úrad jadrového dozoru SR

Spôsob plnenia:

Na r.  2007 neboli v rozpočte  navýšené finančné prostriedky na zvýšené počty zamestnancov                  a celkom je osem neobsadených pracovných pozícií (dve miesta  zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme a šesť štátnozamestnaneckých miest). Tri štátnozamestnanecké miesta sú obsadené  zamestnancami v dočasnej štátnej službe. V priebehu r. 2007 boli vyhlásené výberové  konania na predmetné voľné štátnozamestnanecké miesta, ktoré sa nepodarilo obsadiť vzhľadom na malý záujem uchádzačov, ako aj nízku odbornú úroveň vedomostí (úloha sa bude plniť aj                 v ďalšom období).

1.7.       Hospodárstvo, ekonomika a finančníctvo

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  v r. 2007 – 2010 vytvoriť systém odbornej prípravy kvalifikovaného personálu a jeho stabilizáciu pre riešenie krízových situácií a oblasť hospodárskej mobilizácie vytvorením systematizovaných miest v štátnej sfére - Ministerstvo hospodárstva SR

Spôsob plnenia:

Ministerstvo hospodárstva SR v súčasnosti nemôže ovplyvňovať systematizáciu miest v štátnej sfére, pretože nemá v kompetencii vytvárať systematizované miesta v štátnej sfére, za účelom vytvárania systému odbornej prípravy kvalifikovaného personálu a jeho stabilizácie pre riešenie krízových situácií a oblasť hospodárskej mobilizácie. V r. 2007 nie je priamo vytvorený systém odbornej prípravy kvalifikovaného personálu a jeho stabilizácie pre riešenie krízových situácií           a oblasť hospodárskej mobilizácie vytvorením systematizovaných miest v štátnej sfére. V rámci plnenia tejto úlohy sú uskutočňované školenia pre subjekty hospodárskej mobilizácie. Vzdelávacie aktivity prebiehajú priamo na pravidelných pracovných poradách uskutočňovaných Ministerstvom hospodárstva SR, resp. na konkrétnych školeniach uskutočňovaných na základe písomnej požiadavky subjektov hospodárskej mobilizácie alebo rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).

Žiadame Ministerstvo hospodárstva SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania  spresniť spôsob plnenia predmetnej úlohy napr.:

-  uviesť, či boli vytvorené systemizované miesta,

-  spôsob riešenia zabezpečovania tejto úlohy,

-  následne, ako chce Ministerstvo hospodárstva SR postupovať v ďalšom období.

 

-  v r. 2007 – 2010 zvyšovať úroveň vedomostí v oblasti prípravy krízového manažmentu                    a hospodárskej mobilizácie v podnikateľskom sektore - Ministerstvo hospodárstva SR

Spôsob plnenia:

Táto úloha je plnená každoročne formou pracovných porád u subjektov hospodárskej mobilizácie a to poskytovaním informácií v oblasti hospodárskej mobilizácie, resp. krízového manažmentu. V prípade požiadaviek subjektov hospodárskej mobilizácie sú vykonávané aj špecifické školenia ku konkrétnej problematike. Po novelizácii príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov bude vykonávané školenie (vzdelávanie) kompetentných zamestnancov subjektov hospodárskej mobilizácie u orgánov štátnej správy, ako aj podnikateľských subjektov (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).

 

2.3.       Materiálne a technické  

1.2.       Verejná moc a spoločenský poriadok

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  do r. 2008 Železničnú políciu vybaviť kvalitnou počítačovou technikou, obmeniť inventárne zariadenie - Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR

Spôsob plnenia:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície zabezpečuje v rámci disponibilných rozpočtových prostriedkov vybavenie pracovísk Železničnej polície potrebnou počítačovou technikou a zariadením. V r. 2008 bude časť pracovísk Generálneho riaditeľstva Železničnej polície presťahovaná do nových priestorov a vybavená potrebnou počítačovou technikou a inventárnym zariadením (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).

1.3.       Environmentálne hrozby, zdravotná a veterinárna starostlivosť

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  do r. 2008 zmodernizovať vybavenie pre všetky organizácie, ktoré vykonávajú veterinárnu starostlivosť a potravinový dozor - Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Spôsob plnenia:

Hraničnú veterinárnu kontrolu môžu vykonávať na území SR len Hraničné inšpekčné stanice dislokované v mieste Vyšné Nemecké a Čierna nad Tisou, ktoré sú vybavené požadovaným príslušenstvom a zariadeniami potrebnými k ich prevádzkovaniu. Modernizácia vybavenia zamestnancov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy  SR pre plnenie úloh v zmysle zákona č.152/1965 Zb. o potravinách  v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti je plnená priebežne s ohľadom na finančné možnosti rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR. Pre splnenie danej úlohy je v r. 2008 nutné pokračovať v modernizácii technického zabezpečenia (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).

1.7.       Hospodárstvo, ekonomika a finančníctvo

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  do r. 2006 obnoviť funkčnosť hláskového systému tiesňového volania postupne na všetkých diaľničných ťahoch - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Spôsob plnenia:

V r. 2007 sa začalo s modernizáciou hláskového systému na úseku diaľnice D1 Liptovský Mikuláš – Važec.  Na prelome r. 2006 a 2007 boli do predčasného užívania odovzdané nové úseky diaľnice D1 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty, D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie a D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strážov. Súčasťou týchto stavieb je aj hláskový systém (úloha nesplnená).

 

-  do r. 2007 pripraviť delimitáciu materiálno – technických kapacít pre údržbu ciest II. a III.             triedy - Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR

Spôsob plnenia:

Delimitačné protokoly nepodpísal len Trenčiansky samosprávny kraj z dôvodu nevyriešeného majetkovo právneho vyrovnania pozemkov pod cestami. Tento problém bude v zmysle uznesenia vlády SR č. 817/2007 riešiť  tzv. generálny zákon (úloha nesplnená).

 

-  do r. 2008 zabezpečiť výstavbu nových skladovacích kapacít pre núdzové zásoby na základe analýz ich potrebnosti tak, aby bolo zabezpečené skladovanie núdzových zásob  vo výške 90 dní spotreby SR - Správa štátnych hmotných rezerv SR

Spôsob plnenia:

Údaje o vývoji spotreby vybraných ropných výrobkov sa postupne v priebehu r. 2007 upresňujú na základe výsledkov štatistických zisťovaní a analýz. V nadväznosti na získané údaje a očakávaný vývojový trend sa zároveň dolaďujú požiadavky aj na množstevné, finančné a skladovacie potreby pre oblasť núdzových zásob ropy a ropných výrobkov. S ohľadom na dodržanie potrebnej štruktúry skladovaných núdzových zásob sa Správa štátnych hmotných rezerv SR potýka s problémom nedostatku vhodných skladovacích kapacít na skladovanie núdzových zásob ropných výrobkov na území SR. Voľných skladovacích kapacít na skladovanie núdzových zásob ropy je dostatok. Na budovanie nových skladovacích kapacít Správa štátnych hmotných rezerv SR nemá finančné zdroje. Z vyššie uvedených dôvodov Správa štátnych hmotných rezerv SR rozhodla o zmene štruktúry skladovaných núdzových zásob z doterajšieho pomeru ropa/ropné výrobky 30/70 v prospech zvýšenia podielu ropy na pomer 50/50. Táto zmena štruktúry je v súlade so zákonom a príslušnými smernicami EÚ a eliminuje potreby na výstavbu nových skladovacích kapacít. Týmto opatrením deficit skladovacích kapacít predstavuje len cca 32 000 ton. V tejto oblasti boli prijaté také opatrenia, ktoré umožňujú operatívne tento problém podľa aktuálnych potrieb riešiť, a to vytvorením právneho rámca pre možnosť skladovania núdzových zásob v ČR podľa uzatvorenej „Dohody medzi vládou SR a vládou ČR o skladovaní núdzových zásob ropy a ropných výrobkov SR na území ČR“ (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).

 

-  postupnou optimalizáciou a presunom mobilizačných rezerv do závodov Správy štátnych hmotných rezerv SR znížiť počet ochrancov na optimálnu efektívnu úroveň - Správa štátnych hmotných rezerv SR

Spôsob plnenia:

V r. 2007 Správa štátnych hmotných rezerv SR pokračovala v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy v optimalizácii skladby a miesta uloženia mobilizačných rezerv. V snahe znížiť finančné náklady na ochraňovanie zásob mobilizačných rezerv boli presunuté zásoby v celkovej hodnote 232,9 mil. Sk do 4 závodov Správy štátnych hmotných rezerv SR. Uvedenými presunmi bol znížený počet ochrancov o 15, z toho 6 v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR, 3 v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, 2 v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR, 2 v pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, 1 v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a  1 v pôsobnosti Ministerstva obrany SR. Na základe posúdenia funkčnosti a použiteľnosti mobilizačných rezerv pre potreby hospodárskej mobilizácie boli vyčlenené a formou odpredaja alebo likvidácie znížené stavy mobilizačných rezerv o 154,2 mil. Sk.  Uvedenými opatreniami sa dosiahla úspora oproti prideleným rozpočtovým prostriedkom na rok 2007 vo výške  13 mil. Sk. Proces optimalizácie a presuny mobilizačných rezerv budú pokračovať aj v r. 2008 (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).

2.4.       Finančné

1.6.       Ochrana, komunikačné a informačné systémy

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  finančné ohodnotenie zamestnancov vykonávajúcich dozor  nad jadrovou bezpečnosťou zvýšiť minimálne na úroveň finančného ohodnotenia zamestnancov dozorovaných jadrových zariadení v SR, vykonávajúcich podobne dôležité činnosti - Úrad jadrového dozoru SR

Spôsob plnenia:

Zvýšenie mzdového ohodnotenia zamestnancov – inšpektorov jadrovej bezpečnosti v r. 2007 odráža zvýšenie platov zamestnancov v súvislosti s uplatnením príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, kolektívnymi zmluvami na r. 2007, ako aj závery služobného hodnotenia (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).

1.7.       Hospodárstvo, ekonomika a finančníctvo

Čiastkový záver – odporúčania na prijatie opatrení:

-  od r. 2004 zo štátneho rozpočtu prideliť do rozpočtovej kapitoly Správy štátnych hmotných rezerv SR potrebnú výšku finančných prostriedkov určených na tvorbu a hospodárenie so štátnymi hmotnými rezervami - Správa štátnych hmotných rezerv SR

Spôsob plnenia:

Finančné požiadavky na r. 2007 pre plnenie stanovených úloh v oblasti núdzových zásob boli uplatnené v rozpočtovej kapitole Správy štátnych hmotných rezerv SR pri tvorbe štátneho rozpočtu na r. 2007. Napriek prioritám a dôležitosti plnenia tejto úlohy sa v schválenom štátnom rozpočte na r. 2007 v kapitole Správy štátnych hmotných rezerv SR požiadavky zohľadnili len  čiastočne. Deficit finančných prostriedkov štátneho rozpočtu z celkových výdavkov potrebných pre dosiahnutie požadovanej úrovne núdzových zásob, t. j. na 82 dní spotreby SR, a na ich skladovanie v r. 2007 predstavoval čiastku cca 1 200 mil. Sk. Deficit finančných prostriedkov štátneho rozpočtu je vykrývaný v rámci možností z mimorozpočtových zdrojov z odpredaja zásob hmotných rezerv v zmysle uznesenia vlády SR č.15 z 11. januára 2006. Vzhľadom k tejto situácií boli prijaté opatrenia na zníženie výdavkov pri obhospodarovaní zásob a získanie ďalších finančných zdrojov. Keďže financovanie núdzových zásob vzhľadom na napätosť štátneho rozpočtu je každoročne problematické, Správa štátnych hmotných rezerv SR iniciovala a v spolupráci s Ministerstvom financií SR hľadala možnosti a vhodný model systémového zabezpečenia  financovania  núdzových zásob s cieľom znižovať nároky na štátny rozpočet (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).

 

-  od r. 2004 zabezpečiť potrebnú výšku finančných prostriedkov určených na tvorbu                       a hospodárenie s núdzovými  zásobami ropy a ropných produktov v rozpočtovej kapitole Správy štátnych hmotných rezerv SR, zvýšené náklady si v krátkodobom horizonte vyžiadajú investície do zvyšovania kapacít zásobníkov ropy tak, aby pokrývali požadovanú úroveň 90 dní domácej spotreby - Správa štátnych hmotných rezerv SR

 

Spôsob plnenia:

Konkrétne požiadavky Správy štátnych hmotných rezerv SR na r. 2007 boli prerokované s Ministerstvom financií SR pri tvorbe štátneho rozpočtu. Napriek prioritám a dôležitosti plnenia tejto úlohy sa v schválenom štátnom rozpočte na r. 2007 v kapitole Správy štátnych hmotných rezerv SR požiadavky zohľadnili len čiastočne a deficit finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu bol vykrývaný z mimorozpočtových zdrojov. Investície do zvyšovania skladovacích kapacít boli eliminované zmenou štruktúry núdzových zásob z doterajšieho pomeru ropa/ropné výrobky 30/70 v prospech zvýšenia podielu ropy na pomer 50/50 (úloha sa bude plniť aj                     v ďalšom období).

-  zvýšiť spoluúčasť štátu a obcí na budovaní vodohospodárskych kapacít, s  tým úzko súvisí aj využívanie predvstupových fondov EU a nadväzne štrukturálnych fondov - Ministerstvo životného prostredia SR

Spôsob plnenia:

V programovom období 2007-2013 bude mať SR možnosť čerpať pomoc EÚ na základe dokumentu Národný strategický referenčný rámec. Pre sektor životného prostredia bude zabezpečované čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci programového  dokumentu Operačný program Životné prostredie. Na základe týchto dokumentov bude SR čerpať finančné prostriedky na budovanie vodohospodárskej infraštruktúry v rámci prioritnej osi dokumentu Operačný program Životné prostredie č. 1 – Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd a ochrana pred povodňami. V tejto prioritnej osi sa budú môcť koneční prijímatelia uchádzať o finančné prostriedky v celkovej výške približne 1 mld. EUR (úloha sa bude plniť aj v ďalšom období).