Informácia

o plnení úloh Koncepcie vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky

 

Informácia o plnení úloh Koncepcie vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky (ďalej len „informácia“) sa predkladá ako ročný hodnotiaci materiál po štvrtýkrát. Obsahová štruktúra Koncepcie vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky je členená na štyri časti:   

Úvod

1.      Oblasti vnútornej bezpečnosti v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky

2.      Zabezpečenie vnútornej bezpečnosti v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky

      Záver.

Predmetom informácie je vyhodnotenie plnenia úloh (čiastkových záverov –                     – odporúčaní na prijatie opatrení) osobitne v jednotlivých oblastiach vnútornej bezpečnosti a zvlášť v zabezpečení vnútornej bezpečnosti v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky, pri zohľadnení časového hľadiska k 31. decembru 2007.

Koncepcia vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky uvádza jednotlivé oblasti vnútornej bezpečnosti a úseky zabezpečenia vnútornej bezpečnosti v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky nasledovne:

1. Oblasti vnútornej bezpečnosti v bezpečnostnom systéme SR

1.1.       Ústavné zriadenie, ústavní činitelia

1.2.       Verejná moc a spoločenský poriadok

1.3.       Environmentálne hrozby, zdravotná a veterinárna starostlivosť

1.4.       Štátna hranica a migrácia

1.5.       Organizovaný zločin, terorizmus

1.6.       Ochrana, komunikačné a informačné systémy

1.7.       Hospodárstvo, ekonomika a finančníctvo

2. Zabezpečenie vnútornej bezpečnosti v bezpečnostnom systéme SR

2.1.       Legislatívne

2.2.       Ľudské zdroje

2.3.       Materiálne a technické

2.4.       Finančné

Úlohy stanovené v rámci vyššie uvedených bodov 1. a 2. v hodnotenom období plnili, resp. mali plniť

a)      Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

b)      Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,

c)      Ministerstvo financií Slovenskej republiky,

d)      Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

e)      Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

f)        Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,

g)      Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,

h)      Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

i)        Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,

j)        Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,

k)      Národná banka Slovenska

nasledovne:

1. Oblasti vnútornej bezpečnosti v bezpečnostnom systéme SR

 

Ústredný orgán štátnej správy

gestor úlohy

Počet

úloh

Splnené

Nesplnené

Plnené                 v ďalšom období

1.1.  Ústavné zriadenie, ústavní činitelia

na úseku ochrany ústavného zriadenia, ochrany osobnej bezpečnosti ústavných činiteľov a  ochrany diplomatických misií

Ministerstvo vnútra SR

1

-

-

1

1.3.  Environmentálne hrozby, zdravotná a veterinárna starostlivosť

na úseku predchádzania a eliminácií negatívnych vplyvov na životné prostredie, zdravotnej starostlivosti, veterinárnej starostlivosti

Ministerstvo životného prostredia SR

2

-

-

2

Ministerstvo zdravotníctva SR

1

1

-

-

1.4. Štátna hranica a migrácia

na úseku ochrany  štátnej hranice SR, migrácie, nelegálnej migrácie, vstupu cudzincov na územie SR, riešenia otázok azylu

Ministerstvo vnútra SR

3

2

-

1

1.5. Organizovaný zločin, terorizmus

na úseku násilnej, drogovej, ekonomickej, majetkovej trestnej činnosti, korupcie, terorizmu

Ministerstvo vnútra SR

1

-

-

1

1.6. Ochrana, komunikačné a informačné systémy

na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, hasičskej ochrany, integrovaného záchranného systému, jadrovej bezpečnosti, scenárov ohrozenia nevojenského charakteru, komunikačného a informačného systému

Ministerstvo vnútra SR

2

1

-

1

1.7. Hospodárstvo, ekonomika a finančníctvo

na úseku krízového hospodárstva, krízovej ekonomiky, tvorby, hospodárenia a použitia štátnych hmotných rezerv, ropnej bezpečnosti, potravinárstva, lesného hospodárstva, vodného hospodárstva, železničnej, cestnej, vodnej a leteckej dopravy, bezpečnosti bankového systému

Ministerstvo dopravy, pôšt                       a telekomunikácií SR

2

-

-

2

Ministerstvo financií SR 

Národná banka Slovenska

1

-

1

-

Správa štátnych hmotných rezerv SR

1

-

-

1

Celkom

14

4

1

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Zabezpečenie vnútornej bezpečnosti v bezpečnostnom systéme SR

 

Ústredný orgán štátnej  správy

gestor úlohy

Počet

úloh

Splnené

Nesplnené

Plnené                 v ďalšom období

2.1. Legislatívne

Ministerstvo vnútra SR

2

-

2

-

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo obrany SR

1

-

1

-

2.2. Ľudské zdroje

Ministerstvo vnútra SR

2

-

-

2

Ministerstvo hospodárstva SR

2

-

-

2

Úrad jadrového dozoru SR

2

-

-

2

2.3. Materiálne a technické

Ministerstvo vnútra SR

7

2

2

3

Ministerstvo dopravy, pôšt                       a telekomunikácií SR

3

-

2

1

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

1

-

-

1

Správa štátnych hmotných rezerv SR

2

-

-

2

2.4. Finančné

Ministerstvo vnútra SR

4

-

-

4

Ministerstvo životného prostredia SR

1

-

-

1

Správa štátnych hmotných rezerv SR

2

-

-

2

Úrad jadrového dozoru SR

1

-

-

1

Celkom

30

2

7

21

Celkom úlohy v bode 1. a 2.

44

6

8

30

 

 

Konkrétny spôsob plnenia jednotlivých úloh je uvedený v prílohe č. 1 (Vecná zodpovednosť za plnenie čiastkových záverov - odporúčaní na prijatie opatrení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky) a v prílohe č. 2 (Vecná zodpovednosť za plnenie čiastkových záverov - odporúčaní na prijatie opatrení v pôsobnosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a Národnej banky Slovenska).  Z celkového počtu 44 úloh bolo splnených 6 (v r. 2004 – 2006 bolo splnených 111 úloh; tieto úlohy boli predmetom hodnotenia v predchádzajúcich ročných informáciách), nesplnených 8 a 30 úloh bude plnených v ďalšom období.

Vyhodnotenie plnenia úloh za hodnotené obdobie ukázalo, že tieto neboli splnené hlavne v zabezpečení vnútornej bezpečnosti v bezpečnostnom systéme SR - bod  2.1. Legislatívne a 2.3. Materiálne a technické.