(Návrh)

Záznam z rokovania vlády Slovenskej republiky

 

k informácii o plnení úloh Koncepcie vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky.

 

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.